برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی حیدر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 دادگاه جنایی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

102 صلاحیت کیفری. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

103 محکومیت کیفری ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

104 رفتار جزایی. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

105 اتهامات جزایی. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

106 پرونده کیفری _ دعوای جزایی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

107 عمل مجرمانه. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

108 ورشکستگی جنایی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

109 رفتار جزایی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

110 اعمال مجرمانه ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

111 عمل مجرمانه. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

112 جرائم با کمترین قربانی. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

113 جرایمی که تعقیب میشوند. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

114 میزان جرم. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

115 آماده و مستعد برای ارتکاب جرم. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

116 مشکلات جرم ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

117 روشهای پیشگیری از جرم. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

118 پیشگیری از جرم ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

119 موقعیت های ارتکاب جرم. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

120 ارتکاب جرم ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

121 جرم شروع شده. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

122 جرم علیه شخص ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

123 دائن _طلبکار ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

124 قرارداد اعتباری ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

125 دفتر دادگاه. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

126 خصیصه نزاکتی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

127 جریان رسیدگی دادگاه. ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

128 دستور دادگاه ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

129 مأمور دادگاه ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

130 محکمه حقوقی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

131 دادگاه استیناف _ دادگاه پژوهش ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

132 به مرور زمان ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

133 (Be)
همراه بودن با
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

134 For example : country agreed upon in the contract.
کشور مورد توافق در قرارداد.
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

135 احتکار کردن _ با مشکل برخورد کردن
پ.ن : البته معانی مذکور برای متون حقوقی هستش.
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

136 در معامله فضولی سه کس وجود دارد :
1) فضول ( که غیر از عنوان وکالت ، وصایت و ولایت دارد)
2) اصیل (خریدار) که طرف معامله این فضول قرار میگیرد.
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

137 Claim satisfied = مطالبه برآورده شده ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

138 امتنان در مورد برائت، شنیده اید که اصاله البرائه از اصول امتنانیه است. منظور از امتنان این است که توسط این اصل یا دلیل امتنانی برای مکلف مساعدت به عم ... ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

139 معنی: احتیاج هر عملی را مجاز میداند. ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

140 یکی بودن یعنی ( واحد بودن ) اصل و مایه چیزی. ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

141 اباحه یا اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع بر او مباح می شود و تا زمانی که این اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برا ... ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

142 کسی که انجام داده کاری را _ به جای آورنده کاری... ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

143 در مواردی در بعضی از عقود قبض شرط لزوم است؛ یعنی عقد با ایجاب و قبول واقع می شود بدون قبض ولی مادام که قبض صورت نگرفته عقد جایز ولی وقتی قبض صورت میگ ... ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

144 یک موقع قبض شرط صحت است یعنی عقد با قبض واقع میشود . ایجاب و قبول کافی نیست بلکه احتیاج به رکن سوم دارد و بنام قبض یعنی قبض نباشد ، عقد نیست ، عقد با ... ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

145 عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد د ... ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

146 عقودی مسامحه ای است که قصد کمک و احسان وجود دارد مانند عقود غیر معوض) است. درست بر عکس عقود مغابنه ای : عقودی که قصد سودجویی وجود دارد.مانند غالب معا ... ١٣٩٩/٠٢/١٩
|