علی حیدر

علی حیدر # واژگان _ حقوقی .

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههمچنین١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١بازهم، علاوه براین، نیز، هم، همچنینگزارش
32 | 1
شرکت١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠١مشترکگزارش
2 | 1
ضمان درک١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣١ضمانت جبران ثمن یا مثمن را ضمان عُهده ( ضمان دَرَک ) گویند. منبع : دانشنامه اسلامی .گزارش
12 | 0
تعزیر١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠در فقه بر کیفری اطلاق می‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏ای برای آن تعیین نکرده است.گزارش
12 | 1
دلالت اقتضاء١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٧برای صحت و درستی کلام باید امری را در تقدیردر نظر بگیریم .گزارش
5 | 0
دلالت تنبیه و ایماء١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧یعنی کلام دارای قیدی است ، که آن قید ، علت حکم است .گزارش
5 | 0
عرض حال١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٦درخواست .گزارش
9 | 0
القاء کردن٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩القاء ( اِ ) [ ع . ] ( مص م . ) ۱ - یاد دادن . ۲ - افکندن، انداختن .گزارش
5 | 1
همچون٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩مثل ، مانند .گزارش
9 | 0
موضوع حکم٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩در قضایای شرعی، مثل: الخمر حرام، موضوع حکم، خمر خارجی یا عنوان خمریت، و متعلق حکم، شرب خمر ( فعل مکلف در خارج ) ، و حکم آن، حرمت است.گزارش
2 | 0
شرط١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تفاوت شرط با قید چیست ؟ قید محکم تر از شرط است . و در واقع لازمه قطعی یک شی است . و با انتفای آن مقید هم از بین میرود . یعنی عقد منفسخ نیشود . اما عد ... گزارش
5 | 1
لازمه١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١معنی: شرط قبلی، پیش نیاز، لازمه، شرط لازم، لازمه امری، پیش بایست معانی دیگر: ضروری، لازمه ی واجد شرایط بودن Prerequisiteگزارش
7 | 1
لازمه١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١واجب، لازم، ضروری، آنچه لازم و واجب باشدگزارش
5 | 1
داشت١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١داشت = نگهداریگزارش
9 | 1
تاثیر١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ایز، پی، جای پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تأثیر، خاصیت، فایده، واکنش، تالیف، تصنیف، نوشته، رگه، فعل، نقش، حاصل، نتیجه، معلول برابر پارسی: نشان، نشانه، ... گزارش
12 | 0
زراعت١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١. تخم گیاه را زیر خاک کردن که سبز شود.گزارش
5 | 1
غبن٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٧غبن در اصطلاح فقها : تملیک مال دیگری ، به زیادتر از قیمت واقعی در صورت جهل طرف . معنی تملیک : مالی را به ملک ( چیرگی ، تسلط ) در آوردن است .گزارش
16 | 0
قید٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧شرطگزارش
7 | 1
کلی فی الذمه١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی ) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا ( بنابراین ) در بیع کلی فی الذمه به لح ... گزارش
37 | 3
شرط صفت٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله را شرط صفت گویند . چرا گاهی در عقود از شرط صفت استفاده میکنیم ؟ زیرا گاهی اوقات مقدار یا وصف مورد معامله مشخص ن ... گزارش
2 | 0
شرط نمودن٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦پیمان نمودن .گزارش
2 | 0
ضمایر اشاره٠٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦ضمایر اشاره به نزدیک ( ( این ، همین ) ) ضمایر اشاره به دور ( ( آن ، همان ) )گزارش
2 | 1
دعوی استرداد١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩دعوایی است که موضوع آن ، استرداد اموال امانی موجود نزد تاجر ورشکسته است . دعاوی استرداد شامل : 1 ) استرداد عین اموال امانی 2 ) استرداد اوراق تجاری ... گزارش
5 | 1
منفسخ١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨انفساخ ( منفسخ ) : انفساخ به هم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه ، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین ایجاد میشود ( مانند : فوت ، جنون وحجر طرفین در ... گزارش
37 | 1
مستعیر١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨عقدی است بین دو طرف که مطابق آن، یکی مال خود را به دیگری می سپارد تا از آن استفاده کند؛ مانند عاریه دادن لباس یا اتومبیل سواری. به عاریه دهنده، مُعیر ... گزارش
30 | 1
وضع١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨/vaz'iyyat/ مترادف وضعیت: چگونگی، حالت، کیفیت، موقع، موقعیت برابر پارسی: چگونگی، جایگاه، چند و چونی، سروسامان، نهش گزارش
7 | 1
مغارسه١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨درختکاریگزارش
7 | 1
عرف بلد١١:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨منظور از عرف بلد در ماده 342 قانون مدنی ، عرف محل وقوع عقد بیع یا تابع اراده طرفین عقد است .گزارش
23 | 1
طبیعت١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨وضعیتگزارش
2 | 1
مالیت داشتن مبیع١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨یعنی باید دارای ارزش معاوضه باشد .گزارش
2 | 1
ملک١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨استیلاءگزارش
2 | 0
تملیک١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨مالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است. ملک : استیلاء ، چیرگی و س ... گزارش
12 | 1
برابر١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧برابر، مساوی، معادل، پیش، جلو، روبرو، رویارو، نزد، ضد، مخالف، نقیض، قبال، محاذی، موازاتگزارش
2 | 1
کیفیت١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧حال، وضع، وضعیت گزارش
2 | 1
اشاعه١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اشاعه در مقابل افراز ( قابل تقسیم به کار میرود . و مشاع در مقابل مفروز . لازم بذکر است مال مورداشاعه را مشاع میگویند .گزارش
14 | 1
مفهوم١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧دانسته شده از فهم شده ازگزارش
5 | 1
احصا١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧شمردن و تعیین کردن .گزارش
9 | 1
مفروز١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اشاعه در مقابل افراز ( قابل تقسیم به کار میرود . و مشاع در مقابل مفروز . لازم بذکر است مال مورداشاعه را مشاع میگویندگزارش
7 | 1
مشاع١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اشاعه در مقابل افراز ( قابل تقسیم به کار میرود . و مشاع در مقابل مفروز . لازم بذکر است مال مورداشاعه را مشاع میگویندگزارش
5 | 1
به عنوان١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧شبیه، همانند، مانند، متشابه، هم جنس، قرین، همچون، هم شکل، همگونه گزارش
12 | 1
لفظی١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧شفاهیگزارش
7 | 1
مزارعه١٤:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧منافع زمین کشاورزی ، مورد مزارعه است .گزارش
5 | 1
معاطات١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به تعبیر دیگر المعاطاة أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الاخر. به مفهوم کلی معاطات هر مع ... گزارش
2 | 1
عملی١٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧رفتار، عمل، مبادرت برابر پارسی: دست بکار شدن، انجام دادن، دست زدن، کارگزارش
2 | 1
معاطات١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اصطلاح معاطاتی، پیشینه ای در آیات قرآن یا روایات ندارد؛ بلکه آن را فقیهان با الهام از تعاطی بی کلامی که در عرف وجود دارد، ساخته اندگزارش
2 | 1
عقد مزارعه١٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧ماهیت عقد مزارعه از عقود مشارکتی است .گزارش
2 | 1
زرع١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧زرع عبارت است از محصولاتی که از بذر و دانه به وجود میآید . و یک ساله ( یک دوره ) است . یعنی بعد از یک بار چیدن تمام میشود .گزارش
5 | 1
مزارعه١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧معنی لغوی مزارعه کشت کردن دو نفر بایک دیگر است .گزارش
5 | 1
عقد مکره١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧حکم عقد مکره ، غیر نافذ است .گزارش
9 | 1
اهلیت تصرف١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧منظور از ماده 345 قانون مدنی از اهلیت تصرف ؛ اختیار تصرف است .گزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهmaliciously٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩
• He maliciously damaged a car with a baseball bat.
او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .
41 | 1
convincing١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١٩
• I found his argument pretty convincing.
من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.
51 | 1