برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی حقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نشت کردن ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

2 تداعی ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

3 به عبارت دیگر ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

4 از لحاظ فرهنگی ١٣٩٩/٠٦/١١
|

5 خط زدن
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

6 به جد،با جدیت ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

7 مرموز ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

8 ایرادگیر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

9 عقب نشینی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

10 پوف دادن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

11 بخش خدمات ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

12 جعلی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

13 نقش داشتن،شرکت کردن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

14 پیامد ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

15 افزایش یافتن قیمت ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

16 فراموشی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

17 جرم شناسی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

18 شیب تند ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

19 خشکیده ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

20 کوبیدن؛به عنوان مثال smash a like یعنی بکوب لایکو😄 ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

21 به طور قابل توجهی ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

22 مقابله با مسئله ی .... ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

23 اتفاق افتاد ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

24 درد ناشی از خستگی یا ضعیف شدن چشم ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

25 خرد کردن و ریز ریز کردن.مثل ریز ریز کردن مدارک مهم در کاغذ خورد کن. ١٣٩٩/٠٥/١١
|

26 کسی که کنترل امور را در دست دارد ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

27 درهم ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

28 موتورخونه ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

29 دورویی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

30 دوباره آغاز کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

31 پیاده گذر ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

32 فضای باز ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

33 درگیری ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|