علی حقی

علی حقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdownplay١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٥دست کم گرفتنگزارش
5 | 1
percolate٠٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٣١نشت کردنگزارش
2 | 1
evocation١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠تداعیگزارش
16 | 1
alternatively٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٨به عبارت دیگرگزارش
9 | 1
culturally١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١١از لحاظ فرهنگیگزارش
16 | 1
strikethrough١٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦خط زدن گزارش
14 | 0
in all seriousness١٠:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٠١به جد، با جدیتگزارش
2 | 0
shady١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٨مرموزگزارش
16 | 0
picky١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٧ایرادگیرگزارش
25 | 0
roll back١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٦عقب نشینیگزارش
7 | 0
fluff١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٤پوف دادنگزارش
16 | 0
service sector١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٤بخش خدماتگزارش
14 | 0
fraudulent١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٣جعلیگزارش
16 | 1
indulge in١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٣نقش داشتن، شرکت کردنگزارش
28 | 0
consequent١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٣پیامدگزارش
18 | 1
drive up١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٣افزایش یافتن قیمتگزارش
9 | 1
senior moment١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٣فراموشیگزارش
12 | 0
steep٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٣شیب تندگزارش
21 | 1
parched٠٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١٣خشکیدهگزارش
25 | 1
smash٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٣کوبیدن؛به عنوان مثال smash a like یعنی بکوب لایکو😄گزارش
154 | 1
drastically١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٢به طور قابل توجهیگزارش
28 | 0
tackle a problem١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٢مقابله با مسئله ی . . . .گزارش
12 | 1
taken hold١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٢اتفاق افتادگزارش
9 | 0
eyestrain١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٢درد ناشی از خستگی یا ضعیف شدن چشمگزارش
37 | 0
shredding١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١خرد کردن و ریز ریز کردن. مثل ریز ریز کردن مدارک مهم در کاغذ خورد کن.گزارش
16 | 0
control freak١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠کسی که کنترل امور را در دست داردگزارش
18 | 0
jumble١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩درهمگزارش
12 | 0
furnace١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨موتورخونهگزارش
55 | 0
hypocrisy١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧دوروییگزارش
28 | 0
get going١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧دوباره آغاز کردنگزارش
28 | 0
precinct٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پیاده گذرگزارش
18 | 0
alfresco٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤فضای بازگزارش
28 | 1
clash١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨درگیریگزارش
44 | 1