علی قطبی

علی قطبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlip balm١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٧نرم کننده لب، کرم لبگزارش
2 | 0
light commercial vehicle١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٧به دلیل این که در ایران از این نوع ون های بزرگ استفاده نمی کنیم، مینی بوس معادل مناسبی است.گزارش
0 | 0
leaderboard١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٣جدول امتیازاتگزارش
5 | 0
tear out١٧:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٠بیرون آوردن، پاره کردنگزارش
2 | 0
nodes٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٧گرهگزارش
5 | 0
backfire١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢نور آتشی که در هنگام تعویض دنده و یا کات آف شدن دور موتور از اگزوز خودرو های سوپراسپرت خارج می شود.گزارش
0 | 0
consumer technology١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣فناوری مصرفیگزارش
0 | 0
mingle١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩یکی شدنگزارش
7 | 0
hard core١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩طرفداران سرسختگزارش
78 | 0
numb١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣غیر محسوسگزارش
2 | 1
ego driven١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٧خود محوریگزارش
2 | 0
heartburn١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٧سوزش قلبگزارش
2 | 1
prohibitive١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٧هزینه گزافگزارش
9 | 0
embellishing١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥زینت بخشیگزارش
0 | 0
slotting٢٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣در بازاریابی به معنای پرداخت هزینه جای گذاری محصولات درون قفسه های فروشگاه ها است.گزارش
5 | 0
geodemographic١٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢جغرافیایی - جمعیتیگزارش
0 | 0
typo١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣١خلاصده شده typographyگزارش
2 | 0
zoned٢٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧ناحیه ای شدنگزارش
2 | 0
wonderland٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥سرزمین عجایبگزارش
7 | 0
centerfold٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥قطع بزرگ صفحات وسط مجلات که بزرگ هستندگزارش
0 | 1
blurring١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢١مبهم شدنگزارش
12 | 1
beacon١٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٤برج مراقبت ( پایه های بلوتوثی )گزارش
2 | 1
kicking off١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢فعال کردنگزارش
14 | 0
radar١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦رادارگزارش
7 | 0
datamart١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤بازار داده A data mart is a structure / access pattern specific to data warehouse environments, used to retrieve client - facing data. The data mart ... گزارش
0 | 0
nowness١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١quality or state of existing or occurring in or belonging to the present timeگزارش
0 | 0
tonality٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨رنگ پذیریگزارش
2 | 0
kickball١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧Kickball ( also known as soccer baseball in most of Canada ) is a game and league game, similar to baseballگزارش
0 | 0
vine videos١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١١Vine ( /vaɪn/ ) was a short - form video hosting service where users shared six - second - long, looping video clips. . . . The Vine app could be use ... گزارش
2 | 0
self expressive١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٩خودبیانگریگزارش
2 | 0
baby boomers١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٥The generation is most often defined as individuals born between 1946 and 1964, during the post–World War II baby boomگزارش
5 | 1
woopies١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٥فرد سالخورده ثروتمندگزارش
0 | 0
branded١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٥شناخته شده ( در بازاریابی )گزارش
21 | 0
quintile١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٥پنجکگزارش
7 | 0
rebellion١٦:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٤جنبش اجتماعیگزارش
14 | 1
chiming١٧:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٢هم آهنگ کردنگزارش
0 | 0
tent pole events١٨:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/١٨رویداد های خیمه ای ( اشاره به رویداد های بسیار بزرگی که نمودار آن خیمه ای شکل است )گزارش
2 | 0
advertisement campaigns١٦:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/١٤کمپین های تبلیغاتیگزارش
0 | 0
homo economicus١٨:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠١انسان اقتصاد محورگزارش
5 | 0
the designer era٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥عصر طراحانگزارش
0 | 0
professor emeritus of marketing١٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤استاد بازنشسته بازاریابیگزارش
0 | 0