برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اکبر محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معادل souldیا have toیا has toوبه معنای باید ١٣٩٩/٠١/١٠
|