برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بشکم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی که :هراسان، ترسیده،بیم ناک،وحشت زده،خوف كرده و... باشد در انگلیسی به او scared می گویند .. 😎حالا لایک بده لطفا😎😎👍👍👍👍👍 ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

2 ازمودن .. امتهان کردن.. معاینه ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

3 نشانه ی مقام بالایی و عظمت* (بزرگ)* ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|