برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ak

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تزریق دوز اول واکسن ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

2 سوزن یا آمپول زدن. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

3 هم رای، متفق القول. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

4 فقط یک ثانیه زمان میبره یعنی اینکه خیلی زود انجامش میدم. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

5 خیلی باهوش ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

6 ماهرانه، عالی، خیلی خوب
He play a mean game if chess
او ماهرانه شطرنج بازی می کند
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

7 ورزشکار ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

8 پزشک ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

9 گوشی را به دست کسی دادن. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

10 داشتم
I was about to call you
داشتم بهت زنگ میزدم
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

11 امکان نداره ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

12 چشمان براق و درخشان ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

13 ضعیف کردن مثلا چشم ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

14 جسارت، پررویی، بی شرمی
دل و جرات
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

15 کلاه سر کسی گذاشتن. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

16 بازیگوشی کردن. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

17 تمدید گواهینامه. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

18 منظوری نداشتم. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

19 داری تیکه میندازی؟ ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

20 خوشمزه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

21 خوشمزه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

22 خوشمزه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

23 حواسم به توئه ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

24 حواست به منه؟ ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

25 چیزی که توضیح دادنش خیلی نیاز به حرف زدن داره و کار سختیه. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

26 لبخند زورکی ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

27 یک فرایند ناخوشایند و رنجه آور. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

28 برخلاف میل باطنی ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

29 قلدری کردن ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

30 میدان تیراندازی ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

31 در زبان عامیانه یعنی آدم خوشحال. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

32 آدم خوشحال ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

33 در زبان عامیانه یعنی آدم خوشحال. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

34 دو هفته، چهارده روز ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

35 حقوق کافی و مناسب. ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

36 کم حرف ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

37 مهمانی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

38 آماده شدن برای یک شرایط خطرناک. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

39 از شدت چیزی کم شدن ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

40 پارچه کشباف ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

41 وضو یا غسل ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

42 کم کم کاهش یافتن و کم شدن. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

43 ماشین رو استارت زدن و روشن کردن. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

44 عاطل و باطل بودن. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

45 عاطل و باطل بودن. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

46 با چیزی بازی کردن و وررفتن مخصوصا انگشتان دست. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

47 همان معنی nothing much رو می دهد به معنی کار خاصی و برنامه خاصی ندارم‌. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

48 کار خاصی نمی کنم ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

49 کسی را با یک روش وحشیانه کشتن. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

50 غصه خوردن ١٤٠٠/٠٤/١٢
|