برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمدرضا جوادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خواننده اوپرا ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 تله تئاتر
تئاتری که اجرای زنده نیست و در تلویزیون پخش میشه
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

3 اولن لحظه مدرسه رفتن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

4 تابش نور آفتاب ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

5 بد نیست ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

6 پنجاه پنجاه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

7 کاناپه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

8 زمین کشاورزی یا مزرعه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

9 نوشابه ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

10 اینجا صف بایستید ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

11 سیگار نکشید ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

12 شاه راه ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

13 پیاده رو ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

14 دوربین کنترل سرعت ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

15 Vegtable stee
قُرمه آذریه فارسیش میشه خورش
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

16 ماهی گریل شده ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

17 نان باگت فرانسوی(گرد) ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

18 اسکِیت کردن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

19 داروسازی ١٣٩٩/٠٥/١٣
|