movie theater

/ˈmuː.viˌθiː.ət̬.ər//ˈmuːvi ˈθɪətə/
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Bogies is housed in a restored movie theater and decorated with Humphrey Bogart memorabilia.
[ترجمه ترگمان]Bogies در یک سالن سینما احیا شده و با خاطرات هامفری بوگارت تزیین شده است
[ترجمه گوگل]تیراندازی در یک تئاتر بازسازی شده و با خاطرات هامفری بوگارت تزئین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was in a movie theater when I heard the news about Pearl Harbor.
[ترجمه ترگمان]وقتی خبر اخبار مربوط به پرل هار بر را شنیدم در یک سالن سینما بودم
[ترجمه گوگل]وقتی در مورد پرل هاربر شنیدم، در یک سینما بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The movie theater holds 500 people.
[ترجمه سینا] 500 نفر سینما جا دارد
|
[ترجمه محمود] سالن سینما500نفرجادارد
|
[ترجمه AMIRZali;-);-);-)] سینما 500 نفر جا دارد
|
[ترجمه Adrx1Tab] در سینما 500 نفر بودند
|
[ترجمه صفایی] سالن سینما ۵۰۰نفر گنجایش دارد
|
[ترجمه ترگمان]سالن سینما ۵۰۰ نفر را در خود جای داده است
[ترجمه گوگل]سینما 500 نفر دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was a movie theater playing True Grit and a plywood chapel with lawn sprinklers around it.
[ترجمه ترگمان]یک سالن سینما وجود داشت که در آن \"Grit حقیقی\" (Grit)و یک نمازخانه (plywood)در اطراف آن وجود داشت
[ترجمه گوگل]یک فیلم سینمایی True Grit و یک کلیسای تخته سه لا با سم پاش های چمن در اطراف آن وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The movie theater on Central Avenue is closed, but the seedy bars are still there.
[ترجمه ترگمان]سینما در خیابان مرکزی بسته است، اما میله های زندان هنوز آنجا هستند
[ترجمه گوگل]تئاتر فیلم در خیابان مرکزی بسته شده است، اما میله های پایدار هنوز هم وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The studio built a movie theater on the island, and it was no makeshift affair.
[ترجمه ترگمان]استودیو یک سالن سینما را در جزیره بنا کرد و این کار موقتی نبود
[ترجمه گوگل]استودیو یک تئاتر سینمایی در این جزیره ساخته است، و این امر هیچ گونه تعهدی به حال خود نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Hiding under a seat in a movie theater that has come under attack by a crazed gunman.
[ترجمه ترگمان]پنهان شدن زیر یک صندلی در سالن سینما که توسط مرد مسلح دیوانه تحت حمله قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]پنهان کردن زیر یک صندلی در یک سینما که تحت فشار یک مرد مسلح دیوانه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Movie theater chains are expanding rapidly, and even small local theaters are getting in on the act.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه های سینما به سرعت در حال گسترش هستند و حتی تئاترهای محلی کوچک نیز در حال پیشرفت هستند
[ترجمه گوگل]زنجیره های تئاتر فیلم به سرعت در حال گسترش هستند و حتی تئاتر های محلی کوچک نیز در حال فعالیت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. That still despair pervades the movie and the movie theater.
[ترجمه ترگمان]هنوز هم ناامیدی در فیلم و سینما حکمفرما بود
[ترجمه گوگل]این فیلم همچنان ناامید کننده فیلم و سینما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The movie theater is holding its annual horror film marathon.
[ترجمه ترگمان]تئاتر سینما دومین ماراتن فیلم ترسناک خود را برگزار می کند
[ترجمه گوگل]تئاتر سینما سالانه ماراتن فیلم ترسناک را برگزار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. There's a movie theater just past the bank.
[ترجمه ترگمان]یه سالن سینما که تازه از بانک رد شده
[ترجمه گوگل]یک سینما فقط در پشت بانک وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. And so is the movie theater.
[ترجمه ترگمان]و بنابراین تئاتر فیلم هم همین طور است
[ترجمه گوگل]و همینطور فیلم سینمایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Excuse me, do you know where Guangming Movie Theater is?
[ترجمه ترگمان]ببخشید، میدونید تئاتر فیلم \"Guangming\" کجاست؟
[ترجمه گوگل]ببخشید، آیا می دانید جایی که فیلم تئاتر گوانگمین است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Downstair sitting room also is domestic movie theater actually.
[ترجمه ترگمان]اتاق نشیمن هم در واقع سالن سینما و سینما است
[ترجمه گوگل]اتاق نشیمن در فضای باز نیز در واقع تئاتر فیلم داخلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• place where movies are shown
a movie theater is the same as a cinema; used in american english.

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. Bogies is housed in a restored movie theater and decorated with Humphrey Bogart memorabilia. ...انگلیسی به انگلیسیplace where movies are shown a movie theater is the same as a cinema; used in american english.
معنی movie theater، مفهوم movie theater، تعریف movie theater، معرفی movie theater، movie theater چیست، movie theater یعنی چی، movie theater یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف m، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف m، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف m
کلمه بعدی: movie theatre
اشتباه تایپی: ئخرهث فاثشفثق
آوا: /مووی تئاتر/
عکس movie theater : در گوگل

پیشنهاد کاربران

تئاتر
سینما

سینما
تئاتر فیلم
تأتر
سالن تئاتر
( سالن ) سینما
سینما
هم معنی باmovies
تله تئاتر
تئاتری که اجرای زنده نیست و در تلویزیون پخش میشه
سالن تئاتر/سینما
سینما
تئاتر
تاتر و سینما ولی بستگی به جمله داره خودمم قاطی کردم
A place where movies shown
سینما😉😚
تأتر، سینما
سالن آمفی تئاتر - سالن نمایش - تئاتر شهر
توضیحاتی در رابطه با اسم movie theater
معادل فارسی اسم movie theater سینما است. به مکانی که در آن برای عموم، فیلم به نمایش گذاشته می شود، سینما گفته می شود. مثال:
. there are three movie theaters nearby ( در نزدیکی سه ( سالن ) سینما وجود دارد. )

منبع: سایت بیاموز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما