احمد بخت آزما

احمد بخت آزما مدرس و مترجم زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgrave breach٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١١نغض عمدهگزارش
2 | 0
protohistoric١٤:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٠آغاز تاریخگزارش
2 | 0
anserinae١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٠راسته غازان، یعنی قوها و غازهاگزارش
0 | 0
eneolithic١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧همان Chalcolithic : عصر مسگزارش
0 | 0
imprevision٠٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩نبود آینده نگری، نداشتن مهارت آینده نگریگزارش
0 | 0
bucranium٠٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٢طرح حکاکی شده سر یک گاو یا میشگزارش
2 | 0
act through٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢١to govern by means ofگزارش
0 | 1
framer١٤:٠٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠قانون گذار، کسی که قوانین را تنظیم میکندگزارش
7 | 0
there is power in numbers٠٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٤دست جمعیت بلند است، تاثیر کار گروهی بیشتر از کار انفرادی استگزارش
2 | 0
anschluss١٥:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩رویداد آنشلوس ( ملحق شدن اتریش به آلمان نازی )گزارش
2 | 1
to the letter١٤:٤٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦پیروی دقیق براساس آنچه از کسی خواسته شده. I followed the instructions to the letter and it still went wrong. ( من تمامی راهنمایی ها را مطابق آنچه خو ... گزارش
12 | 0
hate speech١٧:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠١سخنرانی علیه یک قشر یا شخص، نفرت پراکنیگزارش
18 | 0
near term٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/٣١قریب الوقوعگزارش
14 | 0
sovereign debt٢١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣١بدهی دولتیگزارش
0 | 0
normativity٠٢:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨قانونی بودنگزارش
5 | 1
well acquainted١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥فرهیخته، رسیدن به مدارج بالای علمیگزارش
9 | 0
curb market١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢بازار محصولات کشاورزی در خیابانگزارش
0 | 1
interlinkage٠٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠روابط داخلی، روابط درونیگزارش
2 | 0
flow through٠١:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/١٧تاثیر گذاشتن برگزارش
12 | 1
village head٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٧دهدار، کدخداگزارش
7 | 0
attache١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٦یکی از کارکنان سفارتگزارش
12 | 1
all or nothing١٣:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٥صفر یا صد، دو دویی ( یا هست یا نیست، بدون داشتن شرایط میانی )گزارش
18 | 1
digital divide٠٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٥شکاف دیجیتالی ( فاصله میان افرادی که دسترسی به اینترنت دارند و آنهایی که ندارند )گزارش
18 | 0
a function of١٥:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٤ناشی از، بخاطرگزارش
2 | 0
facilitator١٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٤به نوعی مدرس یا آموزش دهنده نیز معنی می دهدگزارش
51 | 1
neuropathological١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠١مربوط به آسیب های عصبیگزارش
2 | 0
alexithymia١٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٧نارسایی هیجانی - شخصی که از بیان احساسات و هیجانات خود عاجز استگزارش
41 | 0
endogenize١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٥درونی سازی کردنگزارش
2 | 0
fine grained١٤:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٣دقیق، ظریفگزارش
44 | 0
public good١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٣رفاه عمومیگزارش
21 | 0
conclusory١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠١/١٩براساس نتیجه گیری که مدرکی برای آن وجود نداشته باشدگزارش
0 | 0
pride of place١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/١٩مهمترین عناصر یک گروه، مهمترین موضوعات یک حوزهگزارش
5 | 0
well drained٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠١/١٥( آب و خاک ) خاکی که آب به راحتی در آن جریان داشته باشدگزارش
2 | 1
kaolinitic١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/١٣کائولینیتی ( یک مدل کانی صنعتی )گزارش
0 | 0
run against١٣:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٤برخلاف چیزی، در تضاد با چیزیگزارش
7 | 1
put differently١٧:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٣به عبارت دیگر، به بیان دیگرگزارش
21 | 0
lawmaking١٢:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٣قانون نویسی، قانون گذاریگزارش
0 | 0
ill fated١٢:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٣محکوم به شکستگزارش
14 | 1
compete away٢٣:٤٠ - ١٣٩٧/١١/١٣از رقابت خارج کردن، خارج کردن چیزی طی یک رقابتگزارش
2 | 0
e g١٢:٥٣ - ١٣٩٧/١١/١٣بطور مثالگزارش
34 | 1
balanced scorecard٢٠:٤١ - ١٣٩٧/١١/١٢( حسابداری ) کارت امتیازی متوازنگزارش
2 | 0
vis a vis١٩:٠٥ - ١٣٩٧/١١/١٢در رابطه با، در مقایسه باگزارش
21 | 0
longitudinal data١٨:٥٥ - ١٣٩٧/١١/١٢داده های دوره ای ( طولی )گزارش
7 | 0
copayment١٣:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/١٤پرداخت مشترکگزارش
5 | 0
seed capital١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/١٣سرمایه کشتگزارش
0 | 1
صله رحم١٨:٢٠ - ١٣٩٧/١٠/١١family reunionگزارش
16 | 2
metagoal٠٢:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٥هدف والا، هدف بزرگگزارش
0 | 1
criminal justice٠١:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٥عدالت کیفریگزارش
16 | 1
khadi٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٣٠لباس دستباف هندی یا پاکستانیگزارش
0 | 1
backwash effect١٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٣٠اثرات ثانویهگزارش
7 | 0