برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد خوانساری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به ضمه گ
به زبان خوانساری باستانی
بزرگ مثل شاپور گند
١٣٩٧/١٢/١١
|

2 به زبان خوانساری باستانی
کوچک
بزرگ=مسر
١٣٩٧/١٢/١١
|

3 به زبان خوانساری باستانی
جوشاندن
١٣٩٧/١٢/١١
|

4 به زبان خوانساری باستانی
گفتم
١٣٩٧/١٢/١٠
|

5 سگ
به زبان خوانساری
پارسی زمان مادها
١٣٩٧/١١/٢٣
|

6 نوعی پرنده شبیه کلاغ
در زبان خوانساری
پارسی باستان
١٣٩٧/١١/٢٢
|

7 در زبان خوانساری -پارسی باستان
کلاغ
١٣٩٧/١١/٢٢
|

8 در زبان خوانساری
پارسی باستان
گریه
١٣٩٧/١١/٢٢
|

9 به زبان خوانساری پارسی باستان
با کسره ک و سکون ی
کفش
١٣٩٧/١١/٢٢
|

10 در زبان خوانساری-پارسی باستان
با کسره ک و ساکن ی
به معنی کفش میباشد.
١٣٩٧/١١/٢٢
|

11 و با ضمه ووسن
در زبان خوانساری-پارسی باستان
به معنی دویدن میباشد.
١٣٩٧/١١/٢٢
|

12 گاو نر
پارسی باستان
خوانساری
١٣٩٧/١١/٢١
|

13 جوراب
به زبان خوانساری
پارسی باستان
١٣٩٧/١١/٢١
|

14 به زبان پارسی باستان
خوانساری
جوراب
١٣٩٧/١١/٢١
|

15 داماد
پارسی باستان در زبان خوانساری
١٣٩٧/١١/٢١
|

16 با فتحه ح و ساکن س
حس
به زبان پارسی باستان خوانساری
حیاط
١٣٩٧/١١/٢١
|

17 باران
به زبان خوانساری
پارسی باستان
١٣٩٧/١١/٢١
|