احمد حمزه

احمد حمزه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinvolute٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣در هم پیچیده شدن نابود شدنگزارش
0 | 0
restless dream٢٠:٣١ - ١٣٩٩/١١/١٥خواب اشفتهگزارش
0 | 0
curled up١٦:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩در خود جمع شدن ( در حالت خوابیده )گزارش
7 | 0
barking cough١٢:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٠٨سرفه پارس مانندگزارش
0 | 0
draught١٥:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٦جریان باد نسیم بار و وزنه گزارش
7 | 0
dairy foods١٣:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٣غذاهای لبنی لبنیاتگزارش
0 | 0
baked food١١:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٠١غذاهای بریان شده غذاهای برشته شدهگزارش
0 | 0
curling up٠٩:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٣٠خود را جمع کردن در هنگام خوابیدن پاها را در شکم جمع کردنگزارش
2 | 0
bottled up٠٠:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٥سرپوش گذاشته شده فرو خورده شده ( استرس ) بروز داده نشدهگزارش
7 | 0
arranging١١:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٤نظم و ترتیب دادنگزارش
9 | 0
slowed down١٩:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٣کاهندهگزارش
5 | 0
bitty١٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١١ریزه ریزهگزارش
5 | 0
transpired١٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥برملا شده فاش شده معلوم شدهگزارش
0 | 0
cramped١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥فشرده درهم فرورفتهگزارش
2 | 1
this aside٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٢این بکنار صرفنظر از این سوای اینگزارش
0 | 0
equalizing١٦:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢تعدیل گزارش
0 | 0
emitting١٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١ساطع کردن منتشر کردنگزارش
7 | 0
bouts١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠تناوب هاگزارش
2 | 0
enquiring١٩:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کنکاشگزارش
2 | 0
intricate web٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨شبکه در هم تنیدهگزارش
0 | 0
perceptively١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦زیرکانه هوشمندانهگزارش
9 | 0
rectified٠٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦اصلاح کردن جبران کردن گزارش
9 | 0
matryx١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠داربست زمینه چهارچوبگزارش
0 | 0
trials٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨سعی تلاش و کوششگزارش
2 | 0
shell covered١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦سخت پوستگزارش
0 | 0
directing vessel٠٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣رگ راهنمایی رگ جهت نماییگزارش
0 | 0
upright official١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢مقام درستکار، صاحب منصب درست کردارگزارش
0 | 0
open fields٠٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢فضای وسیع، میدانهای گسترده، محدوده های بازگزارش
14 | 0
harasing٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨به ساوه آوردن، ازردن، خسته کردنگزارش
0 | 0
exhausion٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨بی رمقی، خستگی مفرطگزارش
2 | 0
muzziness٠٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨گیجی، گرفتگی ، منگیگزارش
0 | 0
nocturnal emission١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦خواب گردی در خواب راه رفتنگزارش
0 | 1
mental drive١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥انگیزه ذهنی انگیزه روانیگزارش
0 | 0
single mindedness٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥تمرکز فکرگزارش
7 | 0
single mindedness٠٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥تک اندیشیگزارش
2 | 0
mental drive٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥محرک ذهنیگزارش
0 | 0