برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد حمزه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سخت پوست ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

2 رگ راهنمایی
رگ جهت نمایی
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

3 مقام درستکار،
صاحب منصب درست کردار
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

4 فضای وسیع،میدانهای گسترده،محدوده های باز ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

5 به ساوه آوردن، ازردن، خسته کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

6 بی رمقی، خستگی مفرط ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

7 گیجی، گرفتگی ،منگی ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

8 خواب گردی
در خواب راه رفتن
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

9 انگیزه ذهنی
انگیزه روانی
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

10 تمرکز فکر ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

11 تک اندیشی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

12 محرک ذهنی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|