عهدیه قاسمی

عهدیه قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbirthday suit١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩لُختگزارش
5 | 0
awful١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٠در زبان عامیانه به معنای ( خیلی زیاد ) مثلا در فیلم فارست گامپ: There is an awful lot you could tell about a person by their shoes.گزارش
18 | 1