اژدر

اژدر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontextualist٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١١بسترمند - زمینه مند - دارای بستر یا زمینه - بسترگراییگزارش
0 | 0
unaccompanied١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٠٨بی همراه ، فاقد ملازم یا مشایع ، تک ، تنها، تک و تنها، بدون همراهگزارش
2 | 0
reification١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨چیزواره کردن - حالت مادی دادن - از ذهنیت به عینیت رساندن.گزارش
5 | 0
oughtness٠٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣الزام - بایدگزارش
2 | 0
referability٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٣قابلیت ارجاع - ارجاع پذیری - اشاره پذیریگزارش
0 | 0
conative١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٢( روانشناسی ) کردار انگیزانه - وابسته به میل و رغبت گزارش
2 | 0
come alive٠٨:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠١جان گرفتن - سرحال آمدنگزارش
18 | 1
workaholic١٣:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٨اعتیاد به کار - وابسته کارگزارش
12 | 0
course of action١٠:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٥چگونگی انجام کار، حالت انجام کار، راهکار، شیوه انجام کارگزارش
12 | 0
front line٠٨:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٥خط مقدمگزارش
9 | 0
free standing١٤:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٤خودمختارگزارش
5 | 0
contribution١٣:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٢٤سهم یاریگزارش
14 | 0
spectrum١٣:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٤پیوستارگزارش
7 | 0
put down١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢توهین کردنگزارش
34 | 1
bonus١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠پاداش، بن، هدایای نقدیگزارش
55 | 1
coo٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠قائم مقام حوزه عملیاتگزارش
7 | 1
executive٠٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠مدیر ارشد - هیئت عاملگزارش
18 | 1
disciplinary١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠رشته ای - حوزه ایگزارش
76 | 1
adherence١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩تبعیت، اطاعت، پایبندیگزارش
12 | 0
fatigue١٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥زدگی. به عنوان مثال دریا زدگیگزارش
5 | 0
equivalent١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣نیرویی که ارزش برابری داشته باشد. نیروی همترازگزارش
12 | 1
exhibit١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠نمایهگزارش
32 | 2
arms length٠٧:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧دور از used to describe a situation in which two people, companies, etc. operate separately from each otherگزارش
7 | 0
funder٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧تامین کننده مالی a person or an organization that provides money to pay for an activity, event, or groupگزارش
2 | 1
centerpiece٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦تزئین مرکزی - بخش عمدهگزارش
16 | 1
putting out fires١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣to spend time on problems that need to be dealt with quickly, instead of working in a calm, planned wayگزارش
5 | 1
holistically١٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣کل گرایانه - به طور همه جانبهگزارش
39 | 0