شادمهر معروف

شادمهر معروف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbacktest١٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧آزمون پشتیبانگزارش
0 | 0
order١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٣راسته [ زیست شناسی]گزارش
16 | 2
stemming١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦بن سازی ( در علوم کامپیوتر )گزارش
14 | 1