افشین خسروترازک

افشین خسروترازک کیپاپر و کی درامر
وانس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهSTD١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤بیماری های مقاربتیگزارش
9 | 0
going out of business sale١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٣فروش کالاها با قیمت های کاهش یافته توسط مغازه ای که قصد دارد کسب و کار خود را متوقف و تعطیل کندگزارش
9 | 0
hang of something٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢قلق چیزی رو به دست آوردنگزارش
12 | 1
expert١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢حرفه ایگزارش
28 | 1
brilliant١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢نابغهگزارش
28 | 1
bandstand٠٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٩آلاچیقگزارش
0 | 1
chook١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٨مرغگزارش
0 | 1
verbal agreement٠٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٨توافق شفاهیگزارش
2 | 1
front door١٦:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩در ورودیگزارش
62 | 1
sesame oil١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠روغن کنجدگزارش
5 | 1
threw away١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠دور انداختنگزارش
9 | 1
grown٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦بالغ شدهگزارش
7 | 0
cool it١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦بسه! تمومش کن! آروم باش!گزارش
5 | 1
haircut١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦مدل موگزارش
25 | 1
breaking up١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦به هم زدن رابطهگزارش
5 | 1
no offense١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦توهین نباشهگزارش
16 | 1
wedding crasher٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥مهمان ناخوانده عروسیگزارش
2 | 1
woodside٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥کنار جنگلگزارش
2 | 0
that's cool٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤مشکلی نیست، چیزی نیستگزارش
2 | 2
fiction writer٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤رمان نویس، داستان نویسگزارش
2 | 0
gift store١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤کادو فروشی، فروشگاه کادو، فروشگاه هدیهگزارش
5 | 0
looked up١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣گشتنگزارش
23 | 1
lakeside٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢کنار دریاچهگزارش
7 | 0
laying٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩تخم گذاشتنگزارش
12 | 1