برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین خسروترازک

افشین خسروترازک کیپاپر و کی درامر
وانس و آرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قلق چیزی رو به دست آوردن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 حرفه ای ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 نابغه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

4 آلاچیق ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

5 مرغ ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

6 توافق شفاهی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

7 در ورودی ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

8 روغن کنجد ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

9 دور انداختن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

10 بالغ شده ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

11 بسه! تمومش کن! آروم باش! ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

12 مدل مو ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

13 به هم زدن رابطه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

14 توهین نباشه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

15 مهمان ناخوانده عروسی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

16 کنار جنگل ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

17 مشکلی نیست، چیزی نیست ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

18 رمان نویس، داستان نویس ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

19 کادو فروشی، فروشگاه کادو، فروشگاه هدیه ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

20 گشتن ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

21 کنار دریاچه ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

22 تخم گذاشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|