برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عادل سوپک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مفهوم کلمه once معمولا در داستان ها
(یه زمانی یا روزگاری) می باشد و معمولا در شروع داستان می اید

For example
There was once a very ...
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

2 میدان مین گذاری شده ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

3 مزدور ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

4 چریکی ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

5 باد زن برقی ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

6 با بیباکی، بدون ترس و دلهره ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

7 (Noun) مسافرخانه، مهمانخانه، کاروانسرا، منزل، درمسافرخانه جا دادن، مسکن دادن ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

8 those smugglers are armed and dangerous
آن قاچاقچیان مسلح و خطرناک هستند.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

9 his adroitness in solving problems
مهارت او در حل مسائل
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

10 they badgered him with questions
او را سؤال پیچ کردند.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

11 the realm of science
قلمرو علم
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

12 wild animals abound in Africa
در افریقا حیوانات وحشی فراوان است.
١٣٩٩/٠٦/٠١
|