برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ذبیح الله ربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سیمولیشن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

2 سیمولیشن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

3 با زن میل جنسی کند ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 تکرار سازی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

5 ماندن در منزل هست ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

6 مثلاً از فیسبوک ب توییتر ارسال کردن رو اشتراک گذاری می‌گویند ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

7 ارسال کردن به برنامه بیرونی یا خارجی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

8 غذا دادن به شبکه اجتماعی ١٣٩٩/٠١/٢٦
|