ابوالفضل احمدی

ابوالفضل احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwin a prize١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٣جایزه بردن گزارش
55 | 3

فهرست جمله های ترجمه شدهhello١٥:٣٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨
• We came to say hello as we were passing through.
ماوقتی داشتیم رد میشدیم:به انها سلام کردیم.
76 | 7