برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل حقوقی امندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نادر- کمیاب- استثنائی- نایاب- لطیف ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

2 پایه ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

3 اعمال ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

4 تراکمی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

5 ورودی ها ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

6 کیفیت ثابت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

7 رقابتی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|