برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل الحسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منبع الهام ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

2 حتی اگر ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

3 تهدید ١٣٩٧/١١/١٢
|

4 فراخ ، گشاده ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

5 تاثیر ... تاثیر کردن بر ... تحت تاثیر قرار دادن ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

6 تمام چیزی را مصرف کردن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|