برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقای سیدحسین اخوان بهابادی، سپاس! پیشنهاد شما جایگزین شد. ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

2 همراه با... ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 آبادسازی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 فستان واژه‌ای است که در زبان عربی به کار می‌رود؛ ولی ریشه آن پارسی بوده و به صورت پوستین کاربرد داشته است.
https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/ف ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

5 کم‌توانی ذهنی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

6 جداکننده ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

7 مثل همیشه/ مانند همیشه ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

8 بیشترِ نزدیک به همه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

9 نزدیک به همه، بیشترِ نزدیک به همه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

10 نیازمندِ
نیازمند بر
پیش شرط آن
١٣٩٨/١١/٢٨
|

11 اینگونه ١٣٩٨/١١/٢٢
|

12 اوایل دوره صفوی: سال‌های آغازین دوره صفوی/ سال‌های نخست...
اوایل سال: ماه‌های آغازین سال/ماه‌های نخست...
اوایل ماه: روزهای آغازین ماه/روزهای نخ ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

13 گاهی واژه پس این عبارت، مصداقی بارز را معرفی می‌کند؛ در اینگونه موارد، واژه مانند جایگزین مناسبی نیست. بهتر است از واژه بویژه بهره برده شود. ١٣٩٨/١١/١٩
|

14 مانندِ... ١٣٩٨/١١/١٩
|

15 دهخدا گفته زمان، مشترک بین پارسی و عربی است، به باور برخی هم، در پارسی به آن دمان، بدون نقطه روی حرف نخست،‌گفته می‌شده. ١٣٩٨/١١/١٨
|

16 آغازین ١٣٩٨/١١/١٨
|

17 همه‌گیری ١٣٩٨/١١/١٦
|

18 در بیشتر موارد (اگر چه موارد عربی است) ١٣٩٨/١١/١٥
|

19 دِرنگی شبانه ١٣٩٨/١١/١٤
|

20 بزرگواران! مراسم و مراسمات عربی است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

21 از او سر زد. ١٣٩٨/١١/١٢
|

22 سر زدن ١٣٩٨/١١/١٢
|

23 سفارش ١٣٩٨/١١/١١
|

24 رفاه‌خواهی ١٣٩٨/١١/١١
|

25 برابر پارسی: بیان ١٣٩٨/١١/١١
|

26 برابر پارسی: پیش‌گفته ١٣٩٨/١١/١١
|

27 برابر پارسی: موردِ خشم. ١٣٩٨/١١/١١
|

28 باید (با تغییر در ساختار جمله) ١٣٩٨/١١/١٠
|

29 هوشیار بودن، برابر خوبی نیست. پرهیز کردن بهتر است. ١٣٩٨/١١/١٠
|

30 دنبال انداختن ١٣٩٨/١١/١٠
|

31 برابر پارسی:‌ یکی از... ١٣٩٨/١١/١٠
|

32 چنانچه
https://www.beparsi.com/#results
١٣٩٨/١١/١٠
|

33 برابرهای پارسی این واژه، کاربردی در زبان امروزی پارسی ندارد. بهتر است بگوییم وقت‌ها. (اگر چه وقت عربی است) ١٣٩٨/١١/١٠
|

34 نمونه‌ای برای برابر پارسی:
لازمه‌ی روشنیِ هوا، طلوع آفتاب است.
برابر پارسی: طلوع آفتاب، پیش‌نیازِ روشنی هوا است، یا پیش‌نیازِ روشنی هوا، طلوع آ ...
١٣٩٨/١١/١٠
|

35 اگر واژه آماج میان مردم شناخته شده بود، بهترین برابر پارسیِ اغراض شمرده می‌شد؛ ولی اکنون، فهم خواست‌ها برای مردم آسان‌تر است. مشکل خواست‌ها این است ک ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

36 برابر پارسی: خوی‌های ناشایست ١٣٩٨/١١/٠٢
|

37 عتبه‌بوسی، بوسیدن در و درگاه حرم‌ها هنگام ورود است. برخی از عالمان شیعه آن را یکی از آداب زیارت شمرده و برخی برای استحباب آن دلیلی نیافته‌اند. با این ... ١٣٩٨/١٠/٠٢
|