برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شیردل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در پزشکی مخفف
Transesophageal echocardiogram
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

2 نوعی بیماری دوران کودکی که در اثر التهاب مجاری هوایی فوقانی رخ میدهد. ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 کم خونی در اثر ترشح نشدن فاکتور داخلی معده ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

4 جراحی پلاستیک پیلور ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

5 فلج و یا از کار افتادن بخشی از معده ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

6 بررسی و تحت نظر قرار گرفتن ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

7 نوعی از سرطان مغز استخوان ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

8 مگاکاریوسیت
بزرگترین سلول های مغز استخوان که پلاکت ترشح میکنن.
١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

9 تست سازگاری گروه های خونی ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|