عباس كاراوند

عباس كاراوند گاهی اوقات معانی کاربران از واژه ها کمک قابل توجهی به فهم و درک برخی از واژه ها میکند که قابل تقدیر و تشکر است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaffecting٢٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٧موثر برگزارش
25 | 1
vast numbers١٨:٥٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٧تعداد قریب به اتفاقگزارش
0 | 0
unsanitary١٨:١٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٧غیر بهداشتیگزارش
53 | 0
social drinking٢٠:٠٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٦نوشیدنی محفلی ( در جمع به خاطر همراهی دیگران )گزارش
2 | 0
vivid detail١٨:٣٦ - ١٣٩٦/٠٩/١٦جزئیات روشنگزارش
0 | 0
on the spot١٢:٥٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٦در نقطه - در موقعیت -گزارش
18 | 1
serf population٠٠:١٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٦مردمان رنج دیده -گزارش
0 | 0
greatly٢٣:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/١٥تا حد زیادیگزارش
101 | 1
occupy١٣:٢٣ - ١٣٩٦/٠٩/١٥( وقت یا جا ) گرفتنگزارش
21 | 1
as such٠٠:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٥به این ترتیبگزارش
67 | 1
later in٢٣:٢٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٤بعدا درگزارش
0 | 0
oneness٠٠:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٤انسجامگزارش
7 | 0
brotherhood of man٢٣:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٣برادری انسان -گزارش
0 | 1
inventiveness١١:٤١ - ١٣٩٦/٠٩/١٣نوآوری - خلاقیتگزارش
25 | 1
for a while٢٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٦برای یک دوره مشخص زمانیگزارش
55 | 1
on an adventure٠٠:٤٤ - ١٣٩٦/٠٩/٠٤در یک حادثهگزارش
0 | 0
spontaneously٢٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٣به خودی خودگزارش
23 | 1
pedagogical١١:٣٢ - ١٣٩٦/٠٩/٠٣آموزشیگزارش
92 | 1
order of learning٠٦:٣٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢نظم یادگیری منظور از یادگیریگزارش
0 | 0
impermanence٠٩:١٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٧بی ثباتیگزارش
7 | 0
consist of١٥:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٥مشتمل بودن برگزارش
30 | 1
in terms of٢١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٣به لحاظگزارش
90 | 2
notably١٧:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ویژهگزارش
14 | 1
latebinlical٢١:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٠أواخر کتاب مقدسگزارش
0 | 0
complicity٠٠:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨همکاریگزارش
5 | 0