برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس كاراوند

گاهي اوقات معاني كاربران از واژه ها كمك قابل توجهي به فهم و درك برخي از واژه ها ميكند كه قابل تقدير و تشكر است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موثر بر ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

2 تعداد قريب به اتفاق ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

3 غير بهداشتي ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

4 نوشيدني محفلي
( در جمع به خاطر همراهي ديگران)
١٣٩٦/٠٩/١٦
|

5 جزئيات روشن ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

6 در نقطه - در موقعيت- ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

7 مردمان رنج ديده - ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

8 تا حد زيادي ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

9 (وقت يا جا) گرفتن ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

10 به اين ترتيب ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

11 بعدا در ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

12 انسجام ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

13 برادري انسان - ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

14 نوآوري- خلاقيت ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

15 براي يك دوره مشخص زماني ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

16 در یك حادثه ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

17 به خودي خود ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

18 آموزشي ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

19 نظم يادگيري
منظور از يادگيري
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

20 بي ثباتي ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

21 مشتمل بودن بر ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

22 به لحاظ ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

23 ويژه ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

24 أواخر كتاب مقدس ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

25 همكاري ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|