برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس عبداله پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 It is off the market. ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

2 drop a case ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

3 recall a product ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

4 shut down a case ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

5 win a case/lawsuit ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

6 consumer advocacy ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

7 is recommended/advisable/indicated ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

8 consensus ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

9 fraught with danger ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 Ferris wheel ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

11 blunt criticism ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

12 to someone's advantage ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

13 set aside differences ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

14 to be complicit in ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

15 dispatch ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

16 in the interim ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

17 in the interim ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

18 in the interim ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

19 directive ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

20 اسناد مالی قابل پرداخت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

21 to serve a verdict on someone ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

22 fugitive on the run ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

23 right butt cheek ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

24 Met Office ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

25 fall short
Her efforts to garner their support fell short.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

26 upend
"she upended a can of soup over the portions"
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

27 upend the water into the pot ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

28 jurisdiction
remit
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

29 jurisdiction ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

30 fall within something ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

31 He turned himself in to the police.
He presented himself to the police.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

32 preliminary court ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

33 phased measuers ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

34 phase out restrictions ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

35 leisure trip ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

36 facilitate travel/mobility/ movement ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

37 efforts were lost ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

38 maintain vigilance ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

39 carpet grain ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

40 shave against the grain ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

41 get back on track ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

42 transferable ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

43 in line with ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

44 robust surveillance/vigilance
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

45 lift restrictions
deconfine
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

46 phased ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

47 In the same vein ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

48 مهلت قانونونی رسیدگی به پرونده ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

49 prank someone ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

50 shame someone ١٣٩٩/٠٢/٢١
|