امیر اکبرپور

امیر اکبرپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهo’clock١٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨Of the clockگزارش
7 | 1
probe١٦:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٤عامل خارجیگزارش
7 | 2
building upon١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٨بر اساس وابسته به در پاسخ بهگزارش
7 | 1
blockbuster١٨:٠٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٥چیز خیلی موثر و سختگزارش
18 | 1
far from trivial١١:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٥حائز اهمیتگزارش
9 | 1
even more so١٠:٢٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٥علی الخصوص بالاخص به ویژهگزارش
30 | 1
owing to this similarity١١:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٤به همین دلیلگزارش
2 | 1
nothing else than١١:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٢٤چیزی جزگزارش
2 | 1
this allows٢٣:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/١٢این موضوع می تواند. . . با این موضوع می توان. . .گزارش
2 | 1
for such things as٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/١٢برای چیزهایی نظیرگزارش
5 | 1
it should be mentioned that١١:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٣لازم به ذکر است کهگزارش
7 | 1
lie in٢٢:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠١بر مبنای چیزی استوار بودنگزارش
115 | 1
is that٢١:٤٤ - ١٣٩٧/١٢/٠١بر این ایده استوار است که از این قرار است کهگزارش
39 | 1
it is possible١٢:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٢٧امکان داردگزارش
23 | 1
it can be seen that١١:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٢٧به نظر می رسد کهگزارش
16 | 1
viz١٨:٥٥ - ١٣٩٧/١١/١٨مخفف کلمه لاتین videre licet یا videlicet به معنی: یعنی برای مثال به عبارت دیگرگزارش
28 | 1
ie١٧:٢٨ - ١٣٩٧/١١/٠٢id est یعنیگزارش
51 | 1
it is in accord٠٩:٥٣ - ١٣٩٧/١١/٠٢هم خوانی داردگزارش
2 | 1
there can be٠٩:٢٧ - ١٣٩٧/١١/٠٢امکان پذیر استگزارش
28 | 1
which is the idea that٠٩:٢٧ - ١٣٩٧/١١/٠٢به این معنی کهگزارش
2 | 1
assignment٢٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩نسبت دادنگزارش
46 | 3
in keeping١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩در ادامهگزارش
14 | 1
this is not the case١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩به این صورت نیست، به این منوال نیستگزارش
57 | 1
either of١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩هریک از، هرکدام ازگزارش
34 | 1
imply١٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩حاکی بودن از، حکایت کردن ازگزارش
161 | 1
it was noted that١٨:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٣متوجه شدید کهگزارش
2 | 1
منجر به١٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٣Results inگزارش
18 | 1
second only to١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢بعد از . . . ( داشتن رتبه بعدی )گزارش
7 | 1
the implication is that٢١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٢این بدان معناست کهگزارش
5 | 1
manifestation١٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١نمودگزارش
78 | 1
تحت تنش١٥:٢٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨In strainedگزارش
2 | 1
it is thought about٢١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧بررسی می شودگزارش
7 | 1
توجه کنید که١٨:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧Note thatگزارش
2 | 1
که در واقع١٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧That is Which is Which areگزارش
2 | 1
خالص١٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧Net بار مثبت خالص=Net positive chargeگزارش
12 | 2
به این نتیجه می رسد١٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦It leads to the conclusionگزارش
7 | 1
لازم به ذکر است که٠٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦It should be noted that It is important to note thatگزارش
18 | 1