امیرمسعود پارسامهر

امیرمسعود پارسامهر

فهرست جمله های ترجمه شدهgoal٠٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢
• The centre forward headed the ball into goal.
مهاجم وسط توپ را با سر به گل تبدیل کرد.
2 | 0