برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رها

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 stop living in one place and go to live in another. ١٣٩٨/١١/٠٨
|

2 کنار رفتن ١٣٩٨/١١/٠٨
|

3 مدرک دانشگاهی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

4 .dangerous or unpleasant happening ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

5 امضا کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

6 shopping bag lady ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

7 sleeping place ١٣٩٨/٠٨/١٧
|