سید محراب میرکریمی

سید محراب میرکریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtrumpet١٤:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
hiss١٤:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
low١٤:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
bay١٤:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
bark١٤:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
simperingly١٤:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : simper ✅️ اسم ( noun ) : simper ✅️ صفت ( adjective ) : simpering ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
oversight١٤:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oversee ✅️ اسم ( noun ) : oversight ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
oversee١٤:٠٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oversee ✅️ اسم ( noun ) : oversight ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
simpering١٤:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : simper ✅️ اسم ( noun ) : simper ✅️ صفت ( adjective ) : simpering ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
simper١٤:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : simper ✅️ اسم ( noun ) : simper ✅️ صفت ( adjective ) : simpering ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
hedonistically٠٩:٥٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : hedonism / hedonist ✅️ صفت ( adjective ) : hedonistic ✅ ... گزارش
0 | 0
hedonist٠٩:٥٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : hedonism / hedonist ✅️ صفت ( adjective ) : hedonistic ✅ ... گزارش
0 | 0
hedonism٠٩:٥٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : hedonism / hedonist ✅️ صفت ( adjective ) : hedonistic ✅ ... گزارش
0 | 0
hedonistic٠٩:٥٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : hedonism / hedonist ✅️ صفت ( adjective ) : hedonistic ✅ ... گزارش
0 | 0
onomatopoeia٠٨:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : onomatopoeia ✅️ صفت ( adjective ) : onomatopoeic ✅️ قید ... گزارش
0 | 0
onomatopoeically٠٨:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : onomatopoeia ✅️ صفت ( adjective ) : onomatopoeic ✅️ قید ... گزارش
0 | 0
onomatopoeic٠٨:٤٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : onomatopoeia ✅️ صفت ( adjective ) : onomatopoeic ✅️ قید ... گزارش
0 | 0
insertion٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : insert ✅️ اسم ( noun ) : insert / insertion ✅️ صفت ( adjective ) : insertabl ... گزارش
0 | 0
insertable٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : insert ✅️ اسم ( noun ) : insert / insertion ✅️ صفت ( adjective ) : insertabl ... گزارش
0 | 0
insert٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : insert ✅️ اسم ( noun ) : insert / insertion ✅️ صفت ( adjective ) : insertabl ... گزارش
0 | 0
esoterically٢٣:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : esoterica ✅️ صفت ( adjective ) : esoteric ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
esoterica٢٣:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : esoterica ✅️ صفت ( adjective ) : esoteric ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
prose٢٣:١٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : prosaicness / prose ✅️ صفت ( adjective ) : prosaic ✅️ ق ... گزارش
0 | 0
esoteric٢٣:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : esoterica ✅️ صفت ( adjective ) : esoteric ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
relegation٢٣:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : relegate ✅️ اسم ( noun ) : relegation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
relegate٢٣:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : relegate ✅️ اسم ( noun ) : relegation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
garrulity٢٣:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : garrulousness / garrulity ✅️ صفت ( adjective ) : garrulo ... گزارش
0 | 0
enlarged٢٢:٢٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
lightness٢٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
enlarge٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
enlarger٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
enlightenment٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
enlargement٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
lighter٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
largish٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
largeness٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
enlighten٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
largely٢٢:٢٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
lighted٢٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
enlightening٢٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
large٢٢:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : enlarge / large ✅️ اسم ( noun ) : largeness / enlargement / enlarger ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
enlightened٢٢:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
lightning٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
lighting٢٢:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
languorously٢٢:٠٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : languidness / languor ✅️ صفت ( adjective ) : languid / l ... گزارش
0 | 0
lighten٢٢:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
languid٢٢:٠٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : languidness / languor ✅️ صفت ( adjective ) : languid / l ... گزارش
0 | 0
light٢٢:١٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : light / enlighten / lighten ✅️ اسم ( noun ) : light / enlightenment / lighte ... گزارش
0 | 0
languorous٢٢:٠٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : languidness / languor ✅️ صفت ( adjective ) : languid / l ... گزارش
0 | 0
languidness٢٢:٠٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٧🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : languidness / languor ✅️ صفت ( adjective ) : languid / l ... گزارش
0 | 0