سید محراب میرکریمی

سید محراب میرکریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvalorous١٨:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : valorize ✅️ اسم ( noun ) : valor ( valour ) / valorization ✅️ صفت ( adjectiv ... گزارش
0 | 0
disgrace١٨:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : disgrace ✅️ اسم ( noun ) : disgrace / disgracefulness ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
promulgator١٨:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : promulgate ✅️ اسم ( noun ) : promulgation / promulgator ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
valor١٨:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : valorize ✅️ اسم ( noun ) : valor ( valour ) / valorization ✅️ صفت ( adjectiv ... گزارش
0 | 0
valorize١٨:٣٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : valorize ✅️ اسم ( noun ) : valor ( valour ) / valorization ✅️ صفت ( adjectiv ... گزارش
0 | 0
promulgation١٨:٣٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : promulgate ✅️ اسم ( noun ) : promulgation / promulgator ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
malign١٨:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : malign ✅️ اسم ( noun ) : malignancy ✅️ صفت ( adjective ) : malign / maligna ... گزارش
0 | 0
odorous١٨:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : odorize ( odourize ) ✅️ اسم ( noun ) : odor ( odour ) / odorant / odorimetr ... گزارش
0 | 0
rescind١٨:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : rescind ✅️ اسم ( noun ) : rescission ✅️ صفت ( adjective ) : rescissible / r ... گزارش
0 | 0
odourless١٨:٣٥ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : odorize ( odourize ) ✅️ اسم ( noun ) : odor ( odour ) / odorant / odorimetr ... گزارش
0 | 0
odour١٨:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : odorize ( odourize ) ✅️ اسم ( noun ) : odor ( odour ) / odorant / odorimetr ... گزارش
0 | 0
odorize١٨:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : odorize ( odourize ) ✅️ اسم ( noun ) : odor ( odour ) / odorant / odorimetr ... گزارش
0 | 0
malignancy١٨:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : malign ✅️ اسم ( noun ) : malignancy ✅️ صفت ( adjective ) : malign / maligna ... گزارش
0 | 0
malignly١٨:٣١ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : malign ✅️ اسم ( noun ) : malignancy ✅️ صفت ( adjective ) : malign / maligna ... گزارش
0 | 0
maleficent١٨:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : maleficence ✅️ صفت ( adjective ) : maleficent ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
deleterrious٠٩:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٣⚠️ دوستان دقت کنید که املای درست این کلمه deleterious می باشدگزارش
0 | 0
postulation٢٣:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : postulate ✅️ اسم ( noun ) : postulate / postulation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ... گزارش
5 | 0
declaration٢٣:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : declare ✅️ اسم ( noun ) : declaration ✅️ صفت ( adjective ) : declared / dec ... گزارش
5 | 0
declarative٢٣:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : declare ✅️ اسم ( noun ) : declaration ✅️ صفت ( adjective ) : declared / dec ... گزارش
0 | 0
salubrious٢٣:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : salubrity ✅️ صفت ( adjective ) : salubrious ✅️ قید ( ad ... گزارش
0 | 0
salubrity٢٣:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : salubrity ✅️ صفت ( adjective ) : salubrious ✅️ قید ( ad ... گزارش
0 | 0
declared٢٣:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : declare ✅️ اسم ( noun ) : declaration ✅️ صفت ( adjective ) : declared / dec ... گزارش
0 | 0
blandishments٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : blandish ✅️ اسم ( noun ) : blandishment / blandishments ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
declaratively٢٣:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : declare ✅️ اسم ( noun ) : declaration ✅️ صفت ( adjective ) : declared / dec ... گزارش
0 | 0
postulate٢٣:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : postulate ✅️ اسم ( noun ) : postulate / postulation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ... گزارش
0 | 0
radicalism٢٣:٤٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
radically٢٣:٤٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
declare٢٣:٥٢ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : declare ✅️ اسم ( noun ) : declaration ✅️ صفت ( adjective ) : declared / dec ... گزارش
0 | 0
blandish٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : blandish ✅️ اسم ( noun ) : blandishment / blandishments ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
radicalise٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
blandishment٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : blandish ✅️ اسم ( noun ) : blandishment / blandishments ✅️ صفت ( adjective ) ... گزارش
0 | 0
radicalisation٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
furniture٢٣:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : furnish ✅️ اسم ( noun ) : furniture / furnishings ✅️ صفت ( adjective ) : fur ... گزارش
0 | 0
radicalize٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
radical٢٣:٤٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
radicalization٢٣:٣٩ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : radicalize ✅️ اسم ( noun ) : radicalism / radical / radicalization ✅️ صفت ( ... گزارش
0 | 0
furnishings٢٣:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : furnish ✅️ اسم ( noun ) : furniture / furnishings ✅️ صفت ( adjective ) : fur ... گزارش
2 | 0
translucency٢٣:١٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : translucency / translucence ✅️ صفت ( adjective ) : trans ... گزارش
0 | 0
furnished٢٣:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : furnish ✅️ اسم ( noun ) : furniture / furnishings ✅️ صفت ( adjective ) : fur ... گزارش
0 | 0
translucence٢٣:١٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : translucency / translucence ✅️ صفت ( adjective ) : trans ... گزارش
0 | 0
furnish٢٣:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : furnish ✅️ اسم ( noun ) : furniture / furnishings ✅️ صفت ( adjective ) : fur ... گزارش
0 | 0
translucently٢٣:١٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : translucency / translucence ✅️ صفت ( adjective ) : trans ... گزارش
0 | 0
furore٢٣:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : fury / furor / furore ✅️ صفت ( adjective ) : furious ✅️ ... گزارش
0 | 0
furor٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : fury / furor / furore ✅️ صفت ( adjective ) : furious ✅️ ... گزارش
0 | 0
tangible٢٣:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : tangibility / tangibleness ✅️ صفت ( adjective ) : tangib ... گزارش
0 | 0
translucid٢٣:١٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : translucency / translucence ✅️ صفت ( adjective ) : trans ... گزارش
0 | 0
translucent٢٣:١٧ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : translucency / translucence ✅️ صفت ( adjective ) : trans ... گزارش
2 | 0
indemnity٢٣:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : indemnify ✅️ اسم ( noun ) : indemnification / indemnity / indemnitor ✅️ صفت ... گزارش
0 | 0
tangibleness٢٣:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : tangibility / tangibleness ✅️ صفت ( adjective ) : tangib ... گزارش
0 | 0
tangibly٢٣:١٠ - ١٤٠٢/٠٣/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : tangibility / tangibleness ✅️ صفت ( adjective ) : tangib ... گزارش
0 | 0