سید محراب میرکریمی

سید محراب میرکریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههرچه بکاری همان را درو میکنی٢٢:٥٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨you reap what you sowگزارش
0 | 0
monitor lizard٢١:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨نام نوعی بزمجه استگزارش
0 | 0
monitor٢١:٥٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨شاید عجیب باشه ولی monitor نام یک نوع بزمجه هم هستگزارش
0 | 0
pullulation١٨:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : pullulate ✅️ اسم ( noun ) : pullulation ✅️ صفت ( adjective ) : pollulating ✅ ... گزارش
2 | 0
pulchritudinous١٨:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : pulchritude ✅️ صفت ( adjective ) : pulchritudinous ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
pullulating١٨:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : pullulate ✅️ اسم ( noun ) : pullulation ✅️ صفت ( adjective ) : pollulating ✅ ... گزارش
0 | 0
pullulate١٨:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : pullulate ✅️ اسم ( noun ) : pullulation ✅️ صفت ( adjective ) : pollulating ✅ ... گزارش
0 | 0
perfidiously١٨:٢٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : perfidy ✅️ صفت ( adjective ) : perfidious ✅️ قید ( adver ... گزارش
2 | 0
effeminacy١٨:١٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeminacy ✅️ صفت ( adjective ) : effeminate ✅️ قید ( ad ... گزارش
2 | 0
effeminately١٨:١٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeminacy ✅️ صفت ( adjective ) : effeminate ✅️ قید ( ad ... گزارش
2 | 0
pulchritude١٨:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : pulchritude ✅️ صفت ( adjective ) : pulchritudinous ✅️ قی ... گزارش
2 | 0
effeminate١٨:١٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeminacy ✅️ صفت ( adjective ) : effeminate ✅️ قید ( ad ... گزارش
2 | 0
effetely١٨:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeteness ✅️ صفت ( adjective ) : effete ✅️ قید ( adverb ... گزارش
2 | 0
effeteness١٨:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeteness ✅️ صفت ( adjective ) : effete ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
effete١٨:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : effeteness ✅️ صفت ( adjective ) : effete ✅️ قید ( adverb ... گزارش
2 | 0
efficaciously١٧:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effect / effectuate ✅️ اسم ( noun ) : effect / effectiveness / effector / eff ... گزارش
2 | 0
effervesce١٧:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effervesce ✅️ اسم ( noun ) : effervescence ✅️ صفت ( adjective ) : effervesc ... گزارش
2 | 0
effervescently١٧:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effervesce ✅️ اسم ( noun ) : effervescence ✅️ صفت ( adjective ) : effervesc ... گزارش
2 | 0
efficacious١٧:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effect / effectuate ✅️ اسم ( noun ) : effect / effectiveness / effector / eff ... گزارش
2 | 0
effervescence١٧:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effervesce ✅️ اسم ( noun ) : effervescence ✅️ صفت ( adjective ) : effervesc ... گزارش
2 | 0
effervescent١٧:٥٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effervesce ✅️ اسم ( noun ) : effervescence ✅️ صفت ( adjective ) : effervesc ... گزارش
2 | 0
efficacy١٧:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : effect / effectuate ✅️ اسم ( noun ) : effect / effectiveness / effector / eff ... گزارش
2 | 0
intrepidly١٧:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : intrepidity ✅️ صفت ( adjective ) : intrepid ✅️ قید ( adv ... گزارش
2 | 0
formidability١٧:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : formidability ✅️ صفت ( adjective ) : formidable ✅️ قید ... گزارش
2 | 0
intrepidity١٧:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : intrepidity ✅️ صفت ( adjective ) : intrepid ✅️ قید ( adv ... گزارش
2 | 0
intrepid١٧:٢٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : intrepidity ✅️ صفت ( adjective ) : intrepid ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
formidably١٧:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : formidability ✅️ صفت ( adjective ) : formidable ✅️ قید ... گزارش
2 | 0
formidable١٧:٢٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : formidability ✅️ صفت ( adjective ) : formidable ✅️ قید ... گزارش
2 | 0
serendipitous١٧:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : serendipity ✅️ صفت ( adjective ) : serendipitous ✅️ ق ... گزارش
2 | 0
serendipitously١٧:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : serendipity ✅️ صفت ( adjective ) : serendipitous ✅️ ق ... گزارش
2 | 0
serendipity١٧:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : serendipity ✅️ صفت ( adjective ) : serendipitous ✅️ ق ... گزارش
2 | 0
plenitudinous١٧:٠٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : plenitude ✅️ صفت ( adjective ) : plenitudinous ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
plenitude١٧:٠٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : plenitude ✅️ صفت ( adjective ) : plenitudinous ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
mellifluously١٧:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : _ ✅️ صفت ( adjective ) : mellifluous / mellifluent ✅️ قی ... گزارش
2 | 0
mellifluous١٧:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : _ ✅️ صفت ( adjective ) : mellifluous / mellifluent ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
mellifluent١٦:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : _ ✅️ صفت ( adjective ) : mellifluous / mellifluent ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
abjective١٦:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : abjection ✅️ صفت ( adjective ) : abject / abjective ✅️ ق ... گزارش
0 | 0
abjection١٦:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : abjection ✅️ صفت ( adjective ) : abject / abjective ✅️ ق ... گزارش
0 | 0
abject١٦:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : abjection ✅️ صفت ( adjective ) : abject / abjective ✅️ ق ... گزارش
0 | 0
abjuration١٦:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : abjure ✅️ اسم ( noun ) : abjuration ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
abjure١٦:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : abjure ✅️ اسم ( noun ) : abjuration ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
قوقولی قو١٥:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
قارقار١٥:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
بع بع کردن١٥:١٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
دلفین١٥:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
عرعر کردن١٥:١٢ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
هوهو کردن جغد١٥:١٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
جیرجیرک١٥:٠٦ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
کفتار١٥:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0
خفاش١٥:٠٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٨🧸 کلماتی کاربردی برای توصیف صدای حیوانات مختلف: 📢 ❗️نکته: بعضی صداها در حیوانات مختلف مشترک است. . . ✅ سگ: bark / woof 🐶 ✅ سگ ( در حین عصبانیت ... گزارش
0 | 0