سید محراب میرکریمی

سید محراب میرکریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmourn١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : mourn ✅️ اسم ( noun ) : mourning / mourner ✅️ صفت ( adjective ) : mournful ... گزارش
0 | 0
bewilderedly١٦:٠١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bewilder ✅️ اسم ( noun ) : bewilderment ✅️ صفت ( adjective ) : bewildering ... گزارش
0 | 0
bemuse١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bemuse ✅️ اسم ( noun ) : bemusement ✅️ صفت ( adjective ) : bemused ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
ruthfully١٦:٠٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : ruth / ruthlessness / ruthfulness ✅️ صفت ( adjective ) : ... گزارش
0 | 0
bemused١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bemuse ✅️ اسم ( noun ) : bemusement ✅️ صفت ( adjective ) : bemused ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
bewilder١٦:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bewilder ✅️ اسم ( noun ) : bewilderment ✅️ صفت ( adjective ) : bewildering ... گزارش
0 | 0
ruthless١٦:٠٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : ruth / ruthlessness / ruthfulness ✅️ صفت ( adjective ) : ... گزارش
0 | 0
mourning١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : mourn ✅️ اسم ( noun ) : mourning / mourner ✅️ صفت ( adjective ) : mournful ... گزارش
0 | 0
moaner١٥:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : moan / bemoan ✅️ اسم ( noun ) : moan / moaner ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
ruthfulness١٦:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : ruth / ruthlessness / ruthfulness ✅️ صفت ( adjective ) : ... گزارش
0 | 0
ruth١٦:٠٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : ruth / ruthlessness / ruthfulness ✅️ صفت ( adjective ) : ... گزارش
0 | 0
mournfully١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : mourn ✅️ اسم ( noun ) : mourning / mourner ✅️ صفت ( adjective ) : mournful ... گزارش
0 | 0
bewilderingly١٦:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bewilder ✅️ اسم ( noun ) : bewilderment ✅️ صفت ( adjective ) : bewildering ... گزارش
0 | 0
bemoan١٥:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : moan / bemoan ✅️ اسم ( noun ) : moan / moaner ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
bewildered١٦:٠١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bewilder ✅️ اسم ( noun ) : bewilderment ✅️ صفت ( adjective ) : bewildering ... گزارش
0 | 0
bewildering١٦:٠٠ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bewilder ✅️ اسم ( noun ) : bewilderment ✅️ صفت ( adjective ) : bewildering ... گزارش
0 | 0
mournful١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : mourn ✅️ اسم ( noun ) : mourning / mourner ✅️ صفت ( adjective ) : mournful ... گزارش
0 | 0
bemusement١٥:٥٩ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bemuse ✅️ اسم ( noun ) : bemusement ✅️ صفت ( adjective ) : bemused ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
moan١٥:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : moan / bemoan ✅️ اسم ( noun ) : moan / moaner ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
lament١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : lament ✅️ اسم ( noun ) : lamentation / lamenter ✅️ صفت ( adjective ) : lamen ... گزارش
0 | 0
lamenter١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : lament ✅️ اسم ( noun ) : lamentation / lamenter ✅️ صفت ( adjective ) : lamen ... گزارش
0 | 0
lamentably١٥:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : lament ✅️ اسم ( noun ) : lamentation / lamenter ✅️ صفت ( adjective ) : lamen ... گزارش
0 | 0
laminated١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : laminate ✅️ اسم ( noun ) : lamination ✅️ صفت ( adjective ) : laminated ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
wry١٥:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : wryness ✅️ صفت ( adjective ) : wry ✅️ قید ( adverb ) : w ... گزارش
0 | 0
lamination١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : laminate ✅️ اسم ( noun ) : lamination ✅️ صفت ( adjective ) : laminated ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
lamentation١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : lament ✅️ اسم ( noun ) : lamentation / lamenter ✅️ صفت ( adjective ) : lamen ... گزارش
0 | 0
lamentable١٥:٤٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : lament ✅️ اسم ( noun ) : lamentation / lamenter ✅️ صفت ( adjective ) : lamen ... گزارش
0 | 0
laminate١٥:٤٧ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : laminate ✅️ اسم ( noun ) : lamination ✅️ صفت ( adjective ) : laminated ✅️ قی ... گزارش
0 | 0
parodist١٥:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : parody ✅️ اسم ( noun ) : parody / parodist ✅️ صفت ( adjective ) : parodic ✅️ ... گزارش
0 | 0
uproarious١٥:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : uproar ✅️ صفت ( adjective ) : uproarious ✅️ قید ( adve ... گزارش
0 | 0
wryness١٥:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : wryness ✅️ صفت ( adjective ) : wry ✅️ قید ( adverb ) : w ... گزارش
0 | 0
wryly١٥:٣٦ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : wryness ✅️ صفت ( adjective ) : wry ✅️ قید ( adverb ) : w ... گزارش
0 | 0
epiphanic١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : epiphanize ✅️ اسم ( noun ) : epiphany ✅️ صفت ( adjective ) : epiphanous / ... گزارش
0 | 0
parody١٥:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : parody ✅️ اسم ( noun ) : parody / parodist ✅️ صفت ( adjective ) : parodic ✅️ ... گزارش
0 | 0
parodic١٥:٣٤ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : parody ✅️ اسم ( noun ) : parody / parodist ✅️ صفت ( adjective ) : parodic ✅️ ... گزارش
0 | 0
uproariously١٥:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : uproar ✅️ صفت ( adjective ) : uproarious ✅️ قید ( adve ... گزارش
0 | 0
epiphanous١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : epiphanize ✅️ اسم ( noun ) : epiphany ✅️ صفت ( adjective ) : epiphanous / ... گزارش
0 | 0
uproar١٥:٢٨ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : uproar ✅️ صفت ( adjective ) : uproarious ✅️ قید ( adve ... گزارش
0 | 0
levitate١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : levitate ✅️ اسم ( noun ) : levitation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
levitation١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : levitate ✅️ اسم ( noun ) : levitation ✅️ صفت ( adjective ) : _ ✅️ قید ( adv ... گزارش
0 | 0
epiphanize١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : epiphanize ✅️ اسم ( noun ) : epiphany ✅️ صفت ( adjective ) : epiphanous / ... گزارش
0 | 0
epiphanise١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : epiphanize ✅️ اسم ( noun ) : epiphany ✅️ صفت ( adjective ) : epiphanous / ... گزارش
0 | 0
epiphany١٥:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/١١🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : epiphanize ✅️ اسم ( noun ) : epiphany ✅️ صفت ( adjective ) : epiphanous / ... گزارش
0 | 0
poised١٠:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٠🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : poise ✅️ اسم ( noun ) : poise ✅️ صفت ( adjective ) : poised ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
poise١٠:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٠🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : poise ✅️ اسم ( noun ) : poise ✅️ صفت ( adjective ) : poised ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
diaphaneity٢٢:٤٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : diaphaneity ✅️ صفت ( adjective ) : diaphanous ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
larynx٢٢:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : larynx ✅️ صفت ( adjective ) : laryngeal ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
laryngeal٢٢:٤٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : larynx ✅️ صفت ( adjective ) : laryngeal ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
diaphanous٢٢:٤٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : diaphaneity ✅️ صفت ( adjective ) : diaphanous ✅️ قید ( ... گزارش
0 | 0
atmospheric٢٠:٣٠ - ١٤٠٢/٠٣/٠٩🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : atmosphere / atmospherics ✅️ صفت ( adjective ) : atmosph ... گزارش
0 | 0