سید محراب میرکریمی

سید محراب میرکریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهparadigmatic٠٠:٢٠ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : paradigm ✅️ صفت ( adjective ) : paradigmatic ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
prematurely٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : prematurity / prematureness ✅️ صفت ( adjective ) : prema ... گزارش
0 | 0
paradigmatically٠٠:٢٠ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : paradigm ✅️ صفت ( adjective ) : paradigmatic ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
prejudicial٠٠:١٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : prejudice ✅️ اسم ( noun ) : prejudice ✅️ صفت ( adjective ) : prejudiced / ... گزارش
0 | 0
prematurity٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : prematurity / prematureness ✅️ صفت ( adjective ) : prema ... گزارش
0 | 0
paradigm٠٠:٢٠ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : paradigm ✅️ صفت ( adjective ) : paradigmatic ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
prematureness٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : prematurity / prematureness ✅️ صفت ( adjective ) : prema ... گزارش
0 | 0
prejudiced٠٠:١٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : prejudice ✅️ اسم ( noun ) : prejudice ✅️ صفت ( adjective ) : prejudiced / ... گزارش
0 | 0
bias٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bias ✅️ اسم ( noun ) : bias ✅️ صفت ( adjective ) : biased ✅️ قید ( adverb ) ... گزارش
0 | 0
premature٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : prematurity / prematureness ✅️ صفت ( adjective ) : prema ... گزارش
0 | 0
oppression٠٠:٠٣ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
biased٠٠:١٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : bias ✅️ اسم ( noun ) : bias ✅️ صفت ( adjective ) : biased ✅️ قید ( adverb ) ... گزارش
0 | 0
prejudice٠٠:١٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : prejudice ✅️ اسم ( noun ) : prejudice ✅️ صفت ( adjective ) : prejudiced / ... گزارش
0 | 0
oppressively٠٠:٠٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
oppressive٠٠:٠٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
vestige٢٣:٥٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : vestige ✅️ صفت ( adjective ) : vestigial ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
vestigially٢٣:٥٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : vestige ✅️ صفت ( adjective ) : vestigial ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
fossil٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
oppressiveness٠٠:٠٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
fossilise٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
oppressed٠٠:٠٤ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
oppressor٠٠:٠٣ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
fossilised٢٣:٥٤ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
oppress٠٠:٠٢ - ١٤٠٢/٠١/١٣🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : oppress ✅️ اسم ( noun ) : oppression / oppressor / oppressiveness ✅️ صفت ( a ... گزارش
0 | 0
directness٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
directional٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
fossilisation٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
fossilize٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
indirectness٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : indirectness ✅️ صفت ( adjective ) : indirect ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
directorship٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
vestigial٢٣:٥٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : vestige ✅️ صفت ( adjective ) : vestigial ✅️ قید ( adverb ... گزارش
0 | 0
directionless٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
fossilized٢٣:٥٤ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
directorate٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
fossilization٢٣:٥٣ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : fossilize ✅️ اسم ( noun ) : fossil / fossilization ✅️ صفت ( adjective ) : fo ... گزارش
0 | 0
directorial٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
directive٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
direct٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
director٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
indirectly٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : indirectness ✅️ صفت ( adjective ) : indirect ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
directly٢٣:٤٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
directory٢٣:٤٦ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
direction٢٣:٤٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : direct ✅️ اسم ( noun ) : direction / directness / director / directorate / d ... گزارش
0 | 0
indirect٢٣:٤٤ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : indirectness ✅️ صفت ( adjective ) : indirect ✅️ قید ( a ... گزارش
0 | 0
proceeding٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : proceed ✅️ اسم ( noun ) : procedure / proceeding ✅️ صفت ( adjective ) : proc ... گزارش
0 | 0
proceed٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : proceed ✅️ اسم ( noun ) : procedure / proceeding ✅️ صفت ( adjective ) : proc ... گزارش
0 | 0
problematically٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : problem ✅️ صفت ( adjective ) : problem / problematic / ... گزارش
0 | 0
procedurally٢٣:٢٨ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : proceed ✅️ اسم ( noun ) : procedure / proceeding ✅️ صفت ( adjective ) : proc ... گزارش
0 | 0
problematical٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : problem ✅️ صفت ( adjective ) : problem / problematic / ... گزارش
0 | 0
problematic٢٣:٢٧ - ١٤٠٢/٠١/١٢🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند: ✅ فعل ( verb ) : _ ✅️ اسم ( noun ) : problem ✅️ صفت ( adjective ) : problem / problematic / ... گزارش
0 | 0