برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

OopsxD

OopsxD language learner
mathematics field👁
Friends😍
Liverpool fan

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ورزش هایی رزمی مانند کاراته کونگ فو تعریف انگلیسی = Martial arts that include kung fu karate and so on
١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 خلاصه بگم to keep something safe ١٣٩٩/١٢/١٥
|

3 کرم خوردگی دندان _ prevent cavities جلوگیری از کرم خوردگی دندان مفید بود لایک کن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

4 جاو گیری کردن یا تعریف راحتش به انگلیسی میشه to stop to do something ١٣٩٩/١٢/١٥
|

5 چطوری میری _ به چه صورت میری _ مثال how you getting to school چطوری به مدرسه میری ١٣٩٩/١٢/١٥
|

6 مراقب بودن _ مثلا you are not taking care of yourself تو مراقب خودت نیستی ... ١٣٩٩/١٢/١٥
|

7 خیلی بیدار ماندن _ به مدت طولانی نخوابیدن _ ١٣٩٩/١٢/١٥
|

8 سالم تر _ بهتر _
make better
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

9 با صبوری
میشهگفت dont give up
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

10 با ارامش _ به طور مسالمت امیز _ به ارامی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

11 Inhale and exhale دم و باز دم
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

12 ژست _ فیگور - وضعیت
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

13 something spacious گشاد_ چیزی جادار ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

14 حرکت پذیر - حرکت - حرکت دادن- حرکت پذیری ١٣٩٩/١٢/٠٤
|