اسم پسر عبری - صفحه 2

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

ایشا/išā/

روئیدن گیاه، سبز شدن گیاه، نمایان شدن رطب از درخت خرما، نام پدر داوود ( ع )


پسر

عبری

طبیعت
براهام/baraham/

ابراهیم


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
براهیم

ابراهیم


پسر

عبری
بنجامین

بنیامین، فرزند پسر دست راست، نام فرزند حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف


پسر

عبری
حادید/hadid/

تند و تیز، نام روستایی بوده است


پسر

عبری
حانان/hanan/

رحیم و بخشنده، رحیم، نام یکی از دلاوران در زمان داوود


دختر، پسر

عبری
حانون/hanon/

صاحب نعمت


پسر

عبری
حسن یوسف

حسن ( خوبی ) + یوسف ( عبری ) گیاهی همیشه سبز از خانواده نعناع که برگهای آن به رنگهای مخلوط قرمز، سف ...


پسر

عربی، عبری
دان

قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب ( ع )


پسر

عبری
داود

داوود


پسر

عبری
رافائل/rafael/

شکوهمند


پسر

عبری
سموئیل/samoeil/

نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، مسموع از خدا


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
سیمون/simon/

مطیع، فرمانبردار


پسر

عبری
شبنا/shabna/

جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا


پسر

عبری
شداد/shedad/

نام فرزند عاد ( ع )


پسر

عبری
شلیخا

سریانی نام یکی از حواریون عیسی ( ع )


پسر

عبری
شمعون/shamoon/

شنونده، نام یکی از برادران یوسف ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
صدیقا/sedigha/

نام آخرین تن از سلسله یهود


پسر

عبری
عاد/ad/

نام قومی که هود ( ع ) به پیامبری آنان برگزیده شد


پسر

عبری
عیسا

عیسی، معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت


پسر

عبری
فراییم/faraeim/

معرب از عبری نام پسر یوسف ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
قابیل/ghabil/

به دست آوردن، نام پسر آدم ( ع ) و برادر هابیل، معرب از عبری


پسر

عبری
قارون/gharun/

نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی ( ع )، معرب از عبری


پسر

عبری
گئورگ/George/

از پیامبران بنی اسراییل بود


پسر

عبری
ماناسه/manase/

نام برادر بزرگ یوسف ( ع )، صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف ( ع )


پسر

عبری
متی/matti/

نام پدر یونس ( ع )


پسر

عبری
متیا/mattia/

هدیه خداوند


پسر

عبری
محمد سلیمان/m.-soleymān/

ترکیب دو اسم محمد و سلیمان ( ستوده و پر از سلامتی )، ( عربی ـ عبری ) از نام های مرکب، ا محمّد و سلی ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد هامان/m.-hāmān/

ترکیب دو اسم محمد و هامان ( ستوده و مشهور )، از نام های مرکب، ا محمّد و هامان


پسر

فارسی، عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد هورام/m.-hurām/

ترکیب دو اسم محمد و هورام ( ستوده و پیرو نیکی )، از نام های مرکب، ا محمّد و هورام


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمدتارخ/m.-tarokh/

ترکیب دو اسم محمد و تارخ ( ستوده و نام پدر حضرت ابراهیم )


پسر

عربی، عبری
مهرآمین/mehr-amin/

خورشید استوار


پسر

فارسی، عبری
هابیل/hābil/

عرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم ( ع )، ( عبری ) به معنی ' نفس یا بخار '، ( در اعلام ) به نقل ا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
هلیوس

هلیون، خورشید


پسر

عبری
کیا داوود/k.-dāvud/

ترکیب دو اسم کیا و داوود ( پادشاه و محبوب )، از نام های مرکب، کیا و داوود


پسر

فارسی، عبری

مذهبی و قرآنی
یحیی محمد/y.-mohammd/

ترکیب دو اسم یحیی و محمد ( تعمید دهنده، ستوده )، از نام های مرکب، یحیی و محمّد


پسر

عربی، عبری
یهودا/yahoda/

حمد، نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوتام/yotam/

خدا کامل است


پسر

عبری
یوحنا/yohanna/

انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح، نام یکی از حواریون مسیح ( س )


پسر

عبری
یورام

خداوند بر من است


پسر

عبری
یوزارسیف/yozarsif/

یوسف


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوسف محمد/y.-mohammad/

ترکیب دو اسم یوسف و محمد ( خواهد افزود و ستوده )، از نام های مرکب، یوسف و محمّد


پسر

عربی، عبری
یوناس/yunas/

عبریِ یونس به معنای کبوتر


پسر

عبری

پرنده
آدام/adam/

آدم


پسر

عبری
ارمس/ermes/

هرمس، ادریس پیغمبر


پسر

عبری
آریل/ariel/

شیر خداوند


پسر

عبری
آزر/azar/

نام پدر ابراهیم خلیل ( ع )، اسبی که ران دو پای عقبش مشکی و دستهایش به رنگ دیگر است


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آزران/azran/

منسوب به آزر، آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم، آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
آشر/asher/

شاد، خوشحال، مبارک و خوش یمن، شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب ( ع )


پسر

عبری
اشیر/ashir/

خوشحال، نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
آلیا/aliya/

الیاس، مجازا زیباروی و بلند مرتبه


پسر

عبری
ایلیاس

الیاس


پسر

عبری
بحیرا/bohayra/

نام عابدی نصرانی که علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خوا ...


پسر

عبری
تارح

نام پدر ابراهیم ( ع )


پسر

عبری
جبریل/jebril/

جبرئیل، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست، ( عبری ) ( = جبرائیل )، جبرائیل، ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
حام

حمایت کننده، نام یکی از پسران نوح ( ع )


پسر

عبری
داتان/datan/

مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود


پسر

عبری
داوید/david/

داوود


پسر

عبری
رایا/rāyā/

آن که خداوند به او توجه دارد، ( رای = فکر، اندیشه، تأمل + الف ( اسم ساز ) )، ( به مجاز ) فکر و اندی ...


پسر

عبری
زرحیا

آن که خداوند باعث وجود او شد


پسر

عبری
سرافیل

مخفف اسرافیل


پسر

عبری
طالوت/talut/

معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل


پسر

عبری

تاریخی و کهن
عاموس/amos/

یار، نام شبانی که به نبوت رسید


پسر

عبری
عزرا/ezra/

امداد و یاری، نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی


پسر

عبری
غاثر

معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح ( ع )


پسر

عبری
فرام/faram/

تندرو، معرب از عبری


پسر

عبری
لابان/laban/

سفید، نام پدر همسر یعقوب ( ع )، عبری از عربی، لین


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
مانوئل/Manuel/

خدا با ماست


پسر

عبری
ملکان/malakān/

نام پدر حضرت خضر پیغمبر ( ع )، ( اَعلام ) نام پدر حضرت خضر پیغمبر ( ع ) که از فرزند زادگان سام ابن ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
موشا

موسی


پسر

عبری
میخائیل

معرب از عبری، میکائیل


پسر

عبری
میکال/mikāl/

میکائیل، نام یکی از چهار ملک مقرب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
هادان/hadan/

معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم ( ع )


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
هاران/haran/

کوه نشین، برادر ابراهیم ( ع )، معرب از عبری


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
کاد

نام پسر یعقوب ( ع )


پسر

عبری
یاوان/yavan/

نام چهارمین پسر یافث که به عبارتی دیگر نوه پسری نوح پیامبر بود


پسر

عبریبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختر