اسم پسر عبری - صفحه 1

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

ابراهیم/ebrāhim/

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید، پدر عالی، ( اَعلام ) ) سوره ی چ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
اسماعیل/esmāeil/

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهیم نبی ( ع ) و هاجر، به معنی «مسموع از خ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یوسف/yuso (e) f/

خواهد افزود، سوره دوازدهم قرآن کریم، نام پیامبر بنی اسرائیل، به معنی «خواهد افزود»، ( اَعلام ) ) سو ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
موسی/musā/

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمین امام شیعیان، به معنی از آب کشیده، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
سینا/sinā/

ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی، شبه جزیره ی بیابانی، در شمال شرقی مصر که در تورات آمده در همین مح ...


پسر

فارسی، عبری

تاریخی و کهن
عیسی/isā/

نجات دهنده، فرزند حضرت مریم ملقب به مسیح و از پیغمبران الهی، پرتو آفتاب، ( معرب از عبری «یشوع» )، ب ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
دانیال/dāniyāl/

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام یکی از چهار پیغمبر بزرگ بنی اسرائیل، یا خدا حاکم من است، ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یونس/yuno (e) s/

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( سریانی ) ( اَعلام ) ) سوره ی دهم از ...


پسر، دختر

عبری

مذهبی و قرآنی
بنیامین/benyāmin/

پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب ( ع ) و برادر تنی حضرت یوسف ( ع )، یعنی پسر دست راستِ من، ( ا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یعقوب/yaequb/

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف ( ع )، به معنی «پاشنه را می گیرد»، ( اَعلا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
ایلیا/iliyā/

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب ( ع ) ...


پسر

عبری، سریانی

مذهبی و قرآنی
ایوب/ayyub/

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، برگشت به سوی خدا، ( اَعلام ) ) ( در تورات ) از ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
سلیمان/soleymān/

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود، ( اَعلام ) ) حضرت سلیمان ( ع ) : شاه و پی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
یحیی/yahyā/

زنده کننده، زندگی بخش، تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بنی اسرائیل، به معنی «تعمید دهنده»، ( ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد ابراهیم/m.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم ( ستوده و پدر مهربان )، از نام های مرکب، محمّد و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
الیاس/elyās/

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان، ( = ایلیا )، ( اَعلام ) نام پیغمبری از ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
عمران/emrān/

نام پدر حضرت موسی ( ع ) به روایت تورات، نام پدر حضرت مریم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قر ...


پسر

عبری، عربی

مذهبی و قرآنی
میکائیل/mikāeil/

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند که روزی زمینیان را می رساند، ( = میکال ) به معنی «کیست مثل یهوّه»، ( ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
اسکندر/eskandar/

به معنی یاوری کننده مرد، نام شاه مقدونی که ایران را تسخیر کرد، ( اَعلام ) ) اسکندر ( = اسکندر مقدون ...


پسر

عبری، یونانی

تاریخی و کهن
اسحاق/eshāq/

خندان، نام پسر حضرت ابراهیم ( ع ) و ساره ( سارا ) از جمله پیامبران بنی اسرائیل، ( عبری ) ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد یوسف/m.-yus(e)of/

ترکیب دو اسم محمد و یوسف ( ستوده و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ا محمّد و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
مسیح/masih/

لقب حضرت عیسی ( ع )، ( = عیسی ) ( اَعلام ) ) لقب حضرت عیسی ( ع ) که به قولی به معنی «دوست و بسیار پ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
شعیب/šoeayb/

نام یکی از پیامبران، توشه دان، ( اَعلام ) پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مَدیَن می ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
داوود/dāvud/

محبوب، نام یکی از پیامبران، ( اَعلام ) شاه عبرانیان [حدود پیش از میلاد ـ حدود پیش از میلاد] که شاعر ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
اسرافیل/esrāfil/

درخشیدن مانند آتش، ( در ادیان ) به باور مسلمانان و پیروان دیگر ادیان سامی، یکی از فرشتگان مقرب خداو ...


پسر

عبری
زکریا/zakariyā/

نام پیامبری از بنی اسرائیل، ( اَعلام ) ) زکریای نبی: [قرن هجری] از پیامبران بنی اسرائیل و مؤلف احتم ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
ارمیا/ermiyā/

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( = ارمیای نبی= یرمیا )، یعنی «یهوه به زیر می اندا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
جبرائیل/jebrā’il/

بنده ی خدا، نام یکی از فرشتگان مقرب الهی، ( = جبریل، جبرئیل )، مرد خدا، ( اَعلام ) در فرهنگ اسلامی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد عیسی/m.-isā/

ترکیب دو اسم محمد و عیسی ( ستوده و نجات دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و عیسی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
هارون/hārun/

پیک، نگهبان، نام برادر بزرگ حضرت موسی ( ع )، ( در قدیم ) قاصد و پیک شاه که زنگوله ای بر کمر می بست ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
شنتیا/šantiyā/

فاتح، پیروز، از القاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) نام حضرت علی ( ع ) در زبور داوود، فاتح پیروز از ال ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
الیا/alyā/

شحم المرج، گل خطمی صحرایی، ( یونانی )، الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و د ...


دختر، پسر

عربی، یونانی، عبری

طبیعت، گل
محمد موسی/m.-musā/

ترکیب دو اسم محمد و موسی ( ستوده و از آب گرفته شده )، از نام های مرکب، ا محمّد و موسی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
یونا/yunā/

نام دیگر حضرتِ یونس ( ع )، به معنی «خداوند می دهد»، [صاحب قاموس کتاب مقدس در ذیل مدخل یونس گفته است ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد یونس/m.-yuno(e)s/

ترکیب دو اسم محمد و یونس ( ستوده و نام یکی از پیامبران )، از نام های مرکب، ا محمّد و یونس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
کنعان/kan‛ān/

حلیم و بردبار، ( عبری )، طبق تورات کنعان به معنی «حلیم و بردبار» است، ( اَعلام ) ) سرزمینی در میان ...


پسر

عبری
محمد عمران/m.-emrān/

ترکیب دو اسم محمد و عمران ( ستوده و نام سوره ای در قرآن کریم )، از نام های مرکب، ا محمّد و عِمران


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد ایوب/m.-ayyub/

ترکیب دو اسم محمد و ایوب ( ستوده و بازگشت به سوی خدا )، از نام های مرکب، ا محمّد و ایوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد دانیال/m.-dāniyāl/

ترکیب دو اسم محمد و دانیال ( ستوده و قضاوت خدا )، از نام های مرکب، ا محمّد و دانیال


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
نوح/nuh/

نام یکی از پیامبران الهی، نام سوره هفتاد و یکم قرآن کریم، ( در عبری ) به معنی راحت است، ( اَعلام ) ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
یوسف رضا/y.-rezā/

ترکیب دو اسم یوسف و رضا ( خواهد افزود و خشنود )، از نام های مرکب، یوسف و رضا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
شبیر/šobayr/

شیر کوچک، پیامبر اسلام ( ص ) امام حسین ( ع ) را در کودکی شبَیر می خواند، ( تصغیر شبر )، به معنی شیر ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آمین/āmin/

برآور، بپذیر، اجابت کن، از نام های خداوند، از نامهای خداوند جل شأنه، [معمولاً پس از دعا بر زبان می ...


پسر، دختر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد مسیح/m.-masih/

ترکیب دو اسم محمد و مسیح ( ستوده و لقب حضرت عیسی ( ع ) )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسیح


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
تارخ/tārox/

نام پدر حضرت ابراهیم ( ع )، ( = تارح ) به معنی تنبل، ( عبری، تنبل ) ( = تارح ) ( در اعلام ) نام پدر ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد ارمیا/m.-ermiyā/

ترکیب دو اسم محمد و ارمیا ( ستوده و بزرگ داشته شده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ارمیا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد یحیی/m.-yahyā/

ترکیب دو اسم محمد و یحیی ( ستوده و تعمید دهنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و یحیی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
مهراس/mehrās/

نام پدر الیاس پیغمبر ( ع )، ) موبدی رومی که قیصر او را به ریاست شصت موبد به نزد انوشیروان فرستاد تا ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
محمد اسحاق/m.-eshāq/

ترکیب دو اسم محمد و اسحاق ( ستوده و خندان )، از نام های مرکب، ا محمّد و اسحاق


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد الیاس/m.-eliyās/

ترکیب دو اسم محمد و الیاس ( ستوده و نام یکی از پیامبران الهی )، از نام های مرکب، ا محمّد و الیاس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیریوسف/a.-yuso(e)f/

ترکیب دو اسم امیر و یوسف ( پادشاه و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ( امیر و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آرسن/ārsen/

انجمن، مجمع، مرد مبارز، ( پهلوی، ārasan ) انجمن، ( در عبری ) مردِ مبارز


پسر

پهلوی، عبری
هورام/hurām/

پیرو نیکی، مطیع خوبی، مرتفع، ( اَعلام ) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارزشهریار بود ...


پسر، دختر

عبری
هامان/hāmān/

مشهور، نام وزیر اخشویروش و نام وزیر فرعون، ( اَعلام ) ) هامان ( مشهور ) وزیر اخشویروش [خشیارشا که ا ...


پسر

فارسی، عبری، یونانی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیراسماعیل/a.-esmāeil/

ترکیب دو اسم امیر و اسماعیل ( فرمانروا و شنونده امر خدا )، از نام های مرکب، ه امیر و اسماعیل


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
امیرابراهیم/a.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم ( فرمانروا و پدر مهربان )، از نام های مرکب، امیر و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد میکائیل/m.-mikā’il/

ترکیب دو اسم محمد و میکائیل ( ستوده و نام فرشته روزی رسان به زمینیان )، از نام های مرکب، ا محمّد و ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد زکریا/m.-zakariyā/

ترکیب دو اسم محمد و زکریا ( ستوده و پیامبر بنی اسرائیل )، از نام های مرکب، ا محمّد و زکریا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
شیث/šeys/

از پیامبران الهی، نام سومین پسر آدم و حوا، ( اَعلام ) پسر سوم حضرت آدم ( ع ) به روایت تورات، می گوی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد مسیحا/m.-masihā/

ترکیب دو اسم محمد و مسیحا ( ستوده و لقب حضرت عیسی )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسیحا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محمد ادریس/m.-edris/

ترکیب دو اسم محمد و ادریس ( ستوده و درس خوانده )، از نام های مرکب، ا محمّد و ادریس


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
فاران/fārān/

کوهی است در شمال شرقی دشت فاران، ( اَعلام ) ) موضع مغاره ها [جای غارها]، ) بیابانی که بنی اسرائیل د ...


پسر

عبری
رشا/rašā/

بچه آهو، ( صورت تخفیف یافتۀ «رَشَأ» ) بچۀ آهو، بچه آهویی که همپای مادر راه می رود، آهوبره


دختر، پسر

عبری

طبیعت
علی ابراهیم/a.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم علی و ابراهیم ( شریف و پدر مهربان )، از نام های مرکب، علی و ابراهیم، ( اعلام ) علی ابر ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
حازم/hāzem/

بااحتیاط، هوشیار، محتاط، دور اندیش


پسر

عبری
یرمیا/yarmiyā/

یهوه به زیر می اندازد، ( = ارمیا ) یرمیا یعنی «یهوه به زیر می اندازد»، ( اَعلام ) نام یکی از پیامبر ...


پسر

عبری
محمد داوود/m.-dāvud/

ترکیب دو اسم محمد و داوود ( ستوده و محبوب )، از نام های مرکب، ا محمّد و داوود


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیر یحیی/a.-yahyā/

ترکیب دو اسم امیر و یحیی ( فرمانروا و تعمید دهنده )، از نام های مرکب، امیر و یحیی


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
یوشع/yušee/

نجات می دهد، ( عبری ) ( اَعلام ) نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ( وصی و خلیفه ی موسی ( ع ) ) از نس ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
امیرسلیمان/a.-soleymān/

ترکیب دو اسم امیر و سلیمان ( پادشاه و پر از سلامتی )، از نام های مرکب، ی امیر و سلیمان


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
اوریا/oriyā/

شعله خداوند، نام مردی یهودی در زمان داوود ( ع ) که از فرماندهان سپاه بود، ( = عوریا ) شعله ی خدا، ( ...


پسر

عبری
ابراهیم طاها/e.-tāhā/

ترکیب دو اسم ابراهیم و طاها ( پدر مهربان و نام پیامبر )، از نام های مرکب ابراهیم و طاها ( طه )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
آچیم/achim/

نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود، نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم ...


پسر

عبری
آدریل/adriel/

انسانی که به قوم خدا تعلق دارد


پسر

عبری
اسحق/ashagh/

اسحاق، خندان، نام پسر ابراهیم ( ع ) و ساره


پسر

عبری
اسمعیل

اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم ( ع ) و هاجر


پسر

عبری
امیر اسحاق/a.-eshagh/

ترکیب دو اسم امیر و اسحاق ( فرمانروا و خندان )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیر داوود/a.-davud/

ترکیب دو اسم امیر و داوود ( پادشاه و محبوب )


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیرایوب/a.-ayyub/

ترکیب دو اسم امیر و ایوب ( فرمانروا و بازگشت به سوی خدا )، از نام های مرکب، ی امیر و ایّوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیرتارخ/a.-tārokh/

ترکیب دو اسم امیر و تارخ ( فرمانروا و نام پدر حضرت ابراهیم )، از نام های مرکب، ه امیر و تارخ


پسر

عربی، عبری
امیرمهراس/a.-mehrās/

ترکیب دو اسم امیر و مهراس ( فرمانروا و نام پدر الیاس پیغمبر ( ع ) )، از نام های مرکب، ( امیر و مِهر ...


پسر

عربی، عبری
امیرمیکائیل/a.-mikā‛il/

ترکیب دو اسم امیر و میکائیل ( فرمانروا و نام یکی از فرشتگان )، از نام های مرکب، امیر و میکائیل


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امیریعقوب/a.-yaequb/

ترکیب دو اسم امیر و یعقوب ( فرمانروا و پدر حضرت یوسف )، از نام های مرکب، امیر و یعقوب


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
امین ابراهیم/a.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم امین و ابراهیم ( امانتدار و پدر مهربان )، از نام های مرکب، امین و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
باراک/barak/

رعد


پسر

عبری
برسابا/barsaba/

کسی که میان او وستی قرعه افکندند تا یکی از آن دو قائم مقام یهودا شود


پسر

عبری
پطروس/petrus/

سنگ


پسر

عبری
پوریامین/puryāmin/

پسر یامین، بنیامین، ( فارسی ـ عبری ) پسرِ یامین، ن، ک بنیامین


پسر

فارسی، عبری
داوودرضا/d.-rezā/

ترکیب دو اسم داوود و رضا ( محبوب و خشنود )، از نام های مرکب، ← داوود و رضا


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
زمیرا

بلبل


دختر، پسر

عبری
نوحا/noha/

راحتی و راهنما


پسر

عبری
آبراهام/abraham/

ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام


پسر

عبری
اردن/ardan/

رودخانه ای نزدیک بدمشق


پسر

عبری
ایشا/išā/

روئیدن گیاه، سبز شدن گیاه، نمایان شدن رطب از درخت خرما، نام پدر داوود ( ع )


پسر

عبری

طبیعت
براهام/baraham/

ابراهیم


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
براهیم

ابراهیم


پسر

عبری
آبرام/abram/

ابراهیم، پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای ...


پسر

عبری
آدم/'ādam/

نخستین بشری که خدا آفرید، مودب باتربیت، انسان گندم گون، آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
الاروس/alarus/

این مرد در داستان بابلی بجای هوشنگ پیشدادی ایرانیان است


پسر

عبری

تاریخی و کهن
ایلیان/iliyān/

ایلیا، ( = ایلیا )


پسر

عبریبرچسب ها

اسماسم پسراسم دختر