برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1420 100 1

فتحعلی شاه

/fath'aliSAh/

معنی فتحعلی شاه در لغت نامه دهخدا

فتحعلی شاه. [ ف َ ع َ ] (اِخ ) قاجار. باباخان معروف به فتحعلیشاه پسر حسینقلی خان ، برادر اعیانی آغا محمدخان قاجار است. آغا محمدخان ، گرچه نسبت به خانواده ٔ خود جور و ستم میکرد، برادرزاده ٔ خود باباخان را طرف توجه قرار داد و ولیعهد خود کرد. و بارها گفته بود: این همه خون ریختم تا باباخان براحتی سلطنت کند. هنگام قتل آغا محمدخان (1212 هَ. ق.) باباخان حکمران فارس بود و چون این خبر به او رسید بیدرنگ بسوی تهران حرکت کرد. در همان روزها صادق خان شقاقی که قاتلان آغا محمدخان نزد او پناهنده شده بودند قزوین را محاصره کرد و دعوی سلطنت نمود.و از طرف دیگر علیقلی خان برادر آغا محمدخان نیز سلطنت را حق خود میدانست. اما طولی نکشید که علیقلیخان را کور و صادق خان شقاقی را فراری کردند. پس از خوابیدن این دو فتنه محمدخان پسر زکیخان زند از بصره به بهبهان و کازرون آمد و سپس در اصفهان ، سیلاخور و عراق با لشکر قاجار بنای زدوخورد گذاشت و چون تاب و توانش نماند، قصد فرار کرد ولی در نزدیکی دزفول به دست حسن خان والی گرفتار و سپس نابینا و به تهران فرستاده شد. در این موقع بار دیگر حسینقلی خان برادر فتح علیشاه یاغی شد و مدعی تخت و تاج گردید. او هم سرانجام دستگیر و کور شد. مخالفت سلیمانخان نظام الدوله هم به جائی نرسید و ناچار شد از شاه عذرخواهی کند. این وقایعو سرکشی ها تا سال 1213 هَ. ق. طول کشید. در این سال فتحعلیشاه پسر خود عباس میرزا را ولیعهد کرد و به آذربایجان فرستاد و چون نادرمیرزا پسر شاهرخ افشار پس از قتل آغا محمدخان بر خراسان چیره شده بود، شاه ، خود برای نجات خراسان رهسپار آن سامان شد. این کار تاسال 1218 هَ. ق. طول کشید و سرانجام نادرمیرزا را که قصد فرار داشت دستگیر کرده ، به تهران فرستادند و در تهران به قتل رسانیدند. پیش از پایان کار نادرمیرزا، فتحعلیشاه نسبت به حاج ابراهیم که در زمان لطفعلیخان زند کلانتر شیراز بود و پس از تسلیم شهر به آغا محمدخان وزیر او شده بود، بدگمان شده و او را با یارانش به قتل رسانیده بود. با این جنگ و کشتارها در سال 1217 هَ. ق. بنیاد پادشاهی فتحعلیشاه استوار گردید اما مشکل تازه ٔ او روابط دولت ایران با دولت های خارج بود که کار را بر آن پادشاه دشوار مینمود. مهمترین وقایع سیاسی آن زمان رقابت انگلیس و فرانسه و تجاوزات دولت روس به اراضی ایران و تیرگی روابط عثمانی با ...

معنی فتحعلی شاه به فارسی

فتحعلی شاه
قاجار ابن حسینقلی خان دومین پادشاه سلسله قاجار ( جل. ۱۲۱۲ هق . / ۱۷۹۷ م . ف. اصفهان ۱۲۵٠ ه ق . / ۱۸۳۴ م . ) وی برادرزاده آغا محمد خان است و پیش از جلوس بتخت سلطنت [ باباخان ] نام داشت . آغا محمد خان قاجار او را طرف توجه قرار داد و ولیعهد خویش کرد . بهنگام قتل آغا محمد خان باباخان حکمران فارس بود و چون این خبر بدو رسید بجانب تهران حرکت کرد ( ۱۲۱۲ هق . ) و بتدریج مخالفان را برانداخت . علی قلی خان برادر آغا محمد خان نابینا شد و صادق خان شقاقی ( قاتن آغا محمد خان بدو پناهنده شده بودند ) فراری گردید . محمد خان پسر زکی خان زند هم نابینا شد . حسین قلی خان برادر فتحعلی شاه دوبار یاغی شد و مطالبه تاج و تخت کرد و عاقبت دستگیر و نابینا گردید . همچنین مخالفت نظام الدوله سلیمان خان بجایی نرسید و او از در عذرخواهی در آمد . پس از این قضایا در سال ۱۲۱۳ ه ق. فتحعلی شاه پسر خود عباس میرزا را ولیعهد کرد و بطرف آذربایجان فرستاد و از آنجا که نادر میرزا پسر شاهرخ افشار پس از قتل آغا محمد خان با مساعدت افغانان برخراسان مستولی شده بود فتحعلیشاه در سال ۱۲۱۸ کار را بر نادرمیرزا سخت گرفت و او دستگیر گردید و در تهران کشته شد . قبل از این واقعه فتحلعلیشاه نسبت بحاج ابراهیم که در زمان لطفعلی خان زند کنتر شیراز بود و آن شهر را به آغا محمد خان واگذار کرد و بهمین مناسبت وزیر آن پادشاه شده و نفوذ و قدرت بسیار حاصل کرده بود سوئظن برد و وی را با بسیاری از خویشاوندان و اتباعش بقتل رسانید. میتوان گفت همه فتنه های داخلی تا آخر ۱۲۱۸ ه ق . فرونشست و بنیان سلطنت فتحعلی شاه استوار گردید ولی از نظر سیاست خارجی اتفاقاتی رخ داد که در تاریخ ایران حایز اهمیت است و کار را بر آن پادشاه دشوار کرد . مهمترین وقایع سیاسی آن زمان رقابت انگلستان و فرانسه و تجاوزات دولت روس به اراضی ایران و تیرگی روابط ایران و عثمانی است : دولت انگلیس که بوسیله کمپانی تجارتی هند در هندوستان قدرت و نفوذی بهم رسانیده بود در اروپا با رقیبی چون ناپلئون بناپارت مواجه گردید . ناپلئون در نظر داشت که از راه ایران بهندوستان حمله برد و آن کشوررا از دست انگلیسیان مستخلص سازد . برای این منظور با فتحعلیشاه داخل مذاکره گردید و هنگامی که روسها گرجستان و دیگر حدود ایرانرا تصاحب کرده بودند ناپلئون ...

فتحعلی شاه در جدول کلمات

تخلص فتحعلی شاه قاجار
خاقان
عهد نامه ای بین فتحعلی شاه قاجار و ناپلئون
فینکنشتاین
عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون
فین کنشتاین

فتحعلی شاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کمیل قیصری
فتحعلی شاه یا خان باباخان فرزند جهانسوز شاه و برادرزاده ی آقامحمد خان قاجار و جانشین وی می باشد ، او که قبل از رسیدن به پادشاهی فردی دلیر ، بی باک و کاردان بود بعد از مرگ عموی خود و تکیه زدن بر تخت پادشاهی راه هرزه گی را پیشه خود ساخت و بیشتر وقت خود را در حرمسرا میگذراند و نتیجه این بی تدبیری جنگ های ایران و روسیه و جدا شدن قسمت هایی از خاک ایران و الحاق به خاک روسیه شد.
علی سیریزی
فتحعلی‌شاه قاجار در سال ۱۱۵۱ خورشیدی در دامغان زاده شد و در سال ۱۲۱۳ خورشیدی در اصفهان درگذشت
وی دومین شاه از دودمان قاجار که از سال ۱۱۷۶ به مدت ۳۶ سال و ۹ ماه بر ایران پادشاهی کرد.
در زمان وی عهدنامه ترکمنچای و گلستان امضا گردید و بموجب آن ارمنستان، گرجستان، داغستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان از ایران جدا شدند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سرسره فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه فرزندان   • محمد شاه قاجار   • لطفعلی شاه   • عکس سرسره ناصرالدین شاه   • زندگی نامه فتحعلی شاه   • زنان فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه و زنانش   • معنی فتحعلی شاه   • مفهوم فتحعلی شاه   • تعریف فتحعلی شاه   • معرفی فتحعلی شاه   • فتحعلی شاه چیست   • فتحعلی شاه یعنی چی   • فتحعلی شاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فتحعلی شاه
کلمه : فتحعلی شاه
اشتباه تایپی : tjpugd ahi
آوا : fath'aliSAh
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس فتحعلی شاه : در گوگل

آیا معنی فتحعلی شاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )