برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

عالم

/'Alam/

مترادف عالم: آفاق، آفرینش، جهان، دنیا، فلک، کیهان، گردون، گیتی | خردمند، دانا، دانشمند، دانشور، علیم، فاضل، فرزانه، فرهیخته، محقق، ملا

متضاد عالم: جاهل

برابر پارسی: جهان، دانشمند، سپهر گردون، کیهان، گیتی

معنی اسم عالم

اسم: عالم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ālam) (عربی) (در قدیم) کیهان، پهنه ی کره ی زمین و آنچه در آن است، جهان، (به مجاز) حالت و وضعیت - جهان، دنیا

معنی عالم در لغت نامه دهخدا

عالم. [ ل َ ] (ع اِ) کلیه ٔ مخلوقات. بعضی گویند آنچه در بطن فلک است و هر صنفی ازاصناف خلق. و گفته شده است که ویژه ٔ ذوی العقول است.ج ، عالَمون و علالم و عوالم. (اقرب الموارد). چیزی است که بدان امری شناخته شود و علامت گذارده شود. (تعریفات جرجانی ). || در اصطلاح فلسفه ، عبارت از ماسوی اﷲ است یعنی جهان و آنچه آسمان محیط به آن است از آن جهت که دانسته شود به آن خدا از جهت اسماء و صفات آن. ج ، عوالم. (از منتهی الارب ) (تعریفات ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). و بمعنی انواع مخلوقات آید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). بعضی گفته اند نام است برای آنچه دانسته شود بدان چیزی دیگر و بعد نامگذارده اند بر آنچه دانسته شود بدان خالق از هر نوعی از فلک و آنچه را در بردارد از جواهر و اعراض :
زمین است و آب است و آنگه هوا
و باز آتش آمد به ترتیب راست
کهین عالم این را نهد فیلسوف
که زندان جان است و دام بلاست.
ناصرخسرو.
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم. (کلیله و دمنه ). و بباید دانست که اطراف عالم پر بلا و عذاب است. (کلیله و دمنه ).
- عالم جبروت . عالم سفلی. عالم عقلی. عالم علوی. عالم ملکوت. عالم لاهوت. رجوع به این کلمات شود.

عالم. [ ل ِ ] (ع ص ) خردمند. دانا. کسی که او را دانش باشد. مقابل جاهل. ج ، عُلاّم و عالمون. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از منتهی الارب ) :
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ
که قادر است و حکیم است و عالم و جبار.
ناصرخسرو.
عالم که به جهل خود مقر شد
از جمله ٔ صادقین شمارش.
خاقانی.
اقوال پسندیده مدروس گشته و عالم غدار و زاهد مکار. (کلیله و دمنه ).
گفتم میان عالم وعابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن این فریق را.
سعدی (گلستان ).

معنی عالم به فارسی

عالم
جهان
داننده، دانا، دانشمند، جهان، گیتی، دنیا، روزگار، خلق، دنیاو آنچه که در آن هست
۱ - دنیا و مافیها جهان و آن چه در اوست جمع عالمون عوالم . توضیح ماسوی الله یعنی جهان و آنچه آسمان محیط به آنست . ۲ - مجموع مخلوقات آفریدگان آفرینش . یا عالم آب . نشاه شراب حالت باده گساری . یا عالم آخرت . آخرت . مقابل دنیا . یا عالم آفاق . جهان خارج از انسان عالم شهادت و طبیعت مقابل عالم انفس . یا عالم اتفاقات . عالم جسمانی و جهان و حوادث . توضیح استعمال اتفاق از باب مسامحه است و الا محققان بر آنند که کلیه حوادث و موجودات عالم تابع علل و قوانین منظم است و قول به بخت و اتفاق ناشی از جهل بشر است . یا عالم اثیر ( اثیریات ) . اجسام و اجرام فلکی و سماوی . یا عالم اجرام . ۱ - مطلق عالم جسمانی . ۲ - عالم فلکیات و سماویات . یا عالم اجسام . عالم کون و فساد جهان طبیعت . یا عالم اجسام مجرد . عالم بین حس و طبیعت گاسر عبور می نماید . اینعقل ( باصطلاح صدر الدین شیرازی ) ریشه ابتدا از هم مجزایند ولی در مقابل سوراخ بیضی با هم یکی شده و از آن عبور کرده وارد ناحیه رجلی فکی می شود شاخه های انتهایی این عصب ۷ تا می باشند که از دو تنه انتهایی قدامی و خلفی مبدائ می گیرند . یا عصب فک اعلی . عصبی است حسی که یکی از شاخه های عصب سه توام است و از کنار قدامی خارجی عقده گاسر شروع و در روی سطح درون سری بال بزرگ شب پره به طرف جلو ممتد می شود و پس از عبور از سوراخ گرد بزرگ وارد قعر حفره رجلی فکی می گردد . یا عصب محرک . عصبی است که فرامین را از مرکز عصبی باعضای مربوط منتقل می سازد . پی محرک . یا عصب محرک خارجی چشم . عصبی است محرک و فقط عضله راست خارجی چشم را عصب می دهد و با رشته عصب نظیر خود ششمین زوج اعصاب دماغی را به وجود می آورد . این عصب از نقطه ای واقع در پل دماغی روی کف بطن چهارم مبدائ می گیرد و از کنار فوقانی استخوان خاره وارد جیب کهفی می شود سپس از قسمت پهن شکاف شب پره گذشته باتنهای خلفی عضله راست خارجی عضله چشم منتهی می گردد . این عصب با شبکیه سمپاتیک دورسباتی پیوند می شود . یا عصب محرک مشترک چشم . این عصب با رشته عصب نظیر خود زوج سوم اعصاب دماغی را تشکیل می دهد . عصبی است محرک که عضلات کاسه چشم را باستثنای مایل بزرگ و راست خارجی عصب می دهد و ه ...

معنی عالم در فرهنگ معین

عالم
(لِ) [ ع . ] (اِفا.) دانا، دانشمند.
(لَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - دنیا، هستی . ۲ - موجودات . ۳ - (عا.) نمادی برای بزرگی ، عظمت . ۴ - حیطه ، محدوده ، عالم هنر، عالم مستی . ۵ - حالت ، وضعیت . ۶ - هر کدام از دو جهان فانی و باقی ، هر کدام از دنیا و آخرت . ، ~ و آدم کنایه از: همة مردم .

معنی عالم در فرهنگ فارسی عمید

عالم
۱. دنیا و آنچه در آن است، جهان، گیتی.
٢. [مجاز] خَلق.
٣. [قدیمی] روزگار.
* عالم آخرت: [مقابل ِدنیا] جهان دیگر، آن جهان.
* عالم امر: (فلسفه) عالم ملائکه، عالم ملکوت.
* عالم امکان: (فلسفه) آنچه غیر از ذات خدا است، عالمی که وجود یا عدم وجود آن ضروری نباشد، جهان ماده، عالم ظاهر.
* عالم بالا: (فلسفه) عالم علوی.
* عالم برزخ: مقام ارواح از هنگام مرگ تا قیامت.
* عالم جان: (فلسفه) عالم ارواح، دنیا، این جهان.
* عالم جبروت: (فلسفه، تصوف) عالم مجرد از صورت، ماده، و زمان.
* عالم جسمانی: جهان جسمانی، عالم طبیعت و ماده.
* عالم حس: [مقابلِ عالم غیب] ‹عالم حسی› (فلسفه) عالم شهود، عالم شهادت.
* عالم خاک:
۱. [مجاز] دنیا.
۲. [مجاز] جسد آدمی.
* عالم خلق: (فلسفه) موجودات عالم جسمانی، کائنات.
* عالم دیگر: = * عالم آخرت
* عالم ذر: عالم خلقت که خداوند ابنای بشر را مانند ذرات از صلب آدم ابوالبشر به وجود آورد.
* عالم سفلی: [مقابلِ عالم علوی] (فلسفه) عالم پایین، زمین، این جهان.
* عالم شهادت: [مقابلِ عالم غیب] عالم ظاهر و آشکار، عالم اجسام.
* عالم صغیر: [قدیمی، مجاز] جهان کوچک، انسان، جسم انسان.
* عالم علوی (امر): [مقابلِ عالم سفلی]
۱. عالَمی که در آن مادّه وجود ندارد.
۲. آسمان.
* عالم غیب: [مقابلِ عالم شهادت] (فلسفه) جهان دیگر، عالم آخرت.
* عالم قدس: (فلسفه) عالم الهی، عالم اسما و صفات حق.
* عالم کبیر: (فلسفه) جهان بزرگ، همۀ جهان، افلاک و هر چه در آن ها است.
* عالم کون وفساد: (فلسفه) دنیای فانی، عالم سفلی.
* عالم لاهوت: (فلسفه) عالم خداوندی، عالم سرمد، مرتبۀ ذات احدیت.
* عالم مثال: (فلسفه) عالمی لطیف تر نسبت به عالم اجسام. &delta، هرچه در عالم شهادت وجود دارد نظیر آن در عالم مثال موجود است.
* عالم معنی: (فلسفه)
۱. آنچه متعلق به معنی و حقیقت باشد.
۲. عالم ملکوت.
* عالم ملک: (فلسفه) عالم وجود، عالم اجسام، عالم شهادت.
* عالم ملکوت: (فلسفه) عالم جبروت، عالم امر.
* عالم ناسوت: (فلسفه) عالم اجسام، عالم طبیعی و مادی، دنیای فانی، این جهان.
۱. داننده، دانا.
۲. دانشمند.
۳. (اسم) از نام های خداوند.
...

عالم در دانشنامه اسلامی

عالم
معنی عَالِمُ: دانا(علم به معناي احتمال صد در صد است ، بطوري که حتي يک در صد هم احتمال خلاف آن داده نميشود . )
معنی أَعْلَم: داناتر
معنی أَعْلَمُ: مي دانم
معنی بَرْزَخٌ: عالم پس از مرگ وقبل از قيامت-فاصله ومرزبين دو چيز
معنی حَفِيٌّ: عالم و با خبر از چيزي ( اين کلمه از ماده حفيت في السؤال : اصرار کردم در پرسش گرفته شده )
معنی عَرْشُهُ: تخت فرمانروايي او( کلمه عرش در قرآن به معناي مقامي است موجود که جميع سر نخهاي حوادث و امور در آن متراکم و جمع است . در عبارت َ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی ﭐلْمَاءِ "شايد منظوراين است که فرامين الهي که مبناي اداره اين عالم است توسط آب به اجزاي عالم انتقال م...
معنی عسق: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که حمعسق معنايش حليم ، مثيب ( ثواب دهنده )،عالم ، سميع ، قادر ، قوي ، است )
معنی دَّهْرِ: در اصل به معناي طول مدت عالم از اول پيدايش تا آخر انقراض آن بوده ، و در آيه شريفه "هل اتي علي الانسان حين من الدهر" به همين معنا است ، ولي بعد از آن هر مدت طولاني را هم دهر گفتهاند .
معنی حَکِيمُ: همیشه محکم (محکم به معناي چيزي است که طوري درست شده که فساد و شکاف در آن پيدا نميشود) - حکيم يکي از اسماي حسناي الهي و از صفات فعل او است که از محکم کاري او در صنع عالم خبر ميدهد
معنی مَطْوِيَّاتٌ: به هم پیچیده شده (منظور از "و السموات مطويات بيمينه " اين است که در آن روز سببهاي زميني و آسماني از سببيت ميافتند ، و ساقط ميشوند و آن روز اين معنا ظاهر ميگردد که هيچ مؤثري در عالم هستي بجز خداي سبحان نيست)
معنی لَا يَعْزُبُ: پوشیده نیست (کلمه عزوب که فعل مضارع يعزب از آن گرفته شده به معناي غيبت و دوري و خفاء است ، و اين تعبير اشاره دارد به اينکه همه اشياء عالم نزد خداي تعالي حاضرند ، و هيچ چيز از ساحت مقدس او غايب نيست ، و او هر چيزي را در کتابي حفظ و ضبط کرده و از آن کت...
معنی لَبَسْنَا: مشتبه كرديم - پوشيده و مشكل كرديم - به اشتباه انداختيم - دچار اشتباه كرديم (در عبارت "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ" منظور ا ...


عالم در دانشنامه ویکی پدیا

عالم
عالَم (به فتح لام) کلمه ای عربی به معنای جهان
عالِم (به کسر لام) کلمه ای عربی به معنای دانشمندو اسم خداوند
عالم (دبی)؛ نام مجمع الجزایری به شکل کهکشان راه شیری و سامانه خورشیدی در دبی، امارات متحده عربی.
عالم و جمع آن علما برای دانشمندان و دانشوران مسلمان که در یک یا چند زمینه از علوم اسلامی نظیر فقه، علم حدیث و تفسیر دانش آموخته و متخصص هستند به کار می رود. علما در مدارس دینی نظیر حوزه های علمیه و مدارس نظامیه تحصیل می کنند.
ویکی انگلیسی
در طول تاریخ اسلام بخصوص تا پیش از سده معاصر، به تدریج علما به صنفی از مسلمانان تبدیل شدند که فعالیت ها و مشاغلی نظیر وعظ، امام جماعت، قضاوت، فتوا و مرجعیت به آن ها اختصاص یافت و احیاناً با پوشیدن لباسی خاص نظیر عبا و عمامه از دیگران متمایز می شده اند.
مختصات: ۲۵°۱۰′۳۲″ شمالی ۵۵°۹′۱۴″ شرقی / ۲۵٫۱۷۵۵۶°شمالی ۵۵٫۱۵۳۸۹°شرقی / 25.17556; 55.15389
جهان (مجمع الجزایر)
جزیره های نخلی دبی
دبی واترفرونت
گردشگری در دبی
عالَم یا دی یونیوِرس (به انگلیسی: The Universe) نام یک مجمع الجزایر مصنوعی (ساخت بشر) در دبی، امارات متحده عربی است که به شکل کهکشان راه شیری و سامانه خورشیدی طرّاحی شده است. این مجموعه در خلیج فارس واقع شده است. این پروژه در سال ۲۰۰۸ میلادی توسط شرکت نخیل، شرکتی که ساخت پروژه های بزرگی همچون نخل جمیرا، نخل دیره، نخل جبل علی و جهان را در کارنامهٔ خود دارد آغاز شد. پیش بینی شده است که این پروژه بین سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ میلادی به اتمام برسد. اما در سال ۲۰۰۹ پروژه به صورت موقّتی متوقّف شد و در وب گاه رسمی شرکت نخیل از آن با «پروژه ای در آینده» نام برده شد. در صورت اتمام، این پروژه ۳،۰۰۰ هکتار خشکی ایجاد می شود.
مکان مجمع الجزایر عالم در بین نخل جمیرا، جزایر جهان، منطقهٔ ساحلی جمیرا و نخل دیره قرار دارد.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عالم در دانشنامه آزاد پارسی

عالَم
سلسله مراتب عالم در رسائل اخوان الصفا
اصطلاحی کلّی، در الهیات و علم کلام. مجموع موجودات به جز خداوند، و در علم نوین مجموع جهان مادّی (← کیهان). قدما آن را بر ۲ قسم می دانستند: عالم علوی (افلاک و ستارگان) و عالم سفلی (زمین و عناصر مادی) که «عالم ­­­­­­­­­­­کون و فساد» نیز خوانده می شد. به باور قدما، عالم علوی همواره بر دوام و فسادناپذیر است و عالم سفلی روی در فساد و تباهی دارد. عالم را به تعبیری دیگر به دو قسم «عالم جسمانی» و «عالم روحانی» هم تقسیم می کردند. متکلمان مسلمان، با استناد به قرآن این دو عالم را با عناوین گوناگون خوانده اند؛ مثلاً به عالم جسمانی عنوان عالم خلق و به عالم روحانی عنوان «عالم امر» داده اند. عناوینی چون عالم غیب و عالم شهادت و عالم مُلک و عالم ملکوت از دیگر عناوینی است که به این دو عالم داده اند. شهاب الدین سهروردی، عالم را به چهار شمار بخش کرده است؛ عالم انوار قاهره، که عالم عقول و ملائکۀ مقربین است، عالم انوار مدبره، که عالم نفوس است، عالم برزخیان، که عبارت است از عالم افلاک و ستارگان و عناصر و به موقع عالم حس است، و عالم صور معلّقۀ ظلمانیه و مستنیره، که عالم مثال و خیال است. حکما و عرفای مسلمان، به تأثیر از فلسفۀ نوافلاطونی، عالم غیب را نیز به دو عالم ملکوت و جبروت تقسیم کرده اند. ملکوت، عالم حقایق و عقول و ارواح است و جبروت، عالم اسما و صفات. ملاصدرا سه عالم برمی شمارد؛ عالم عقل و عالم خیال و عالم حس و تقسیم عالم به پنج عالم «اعیان ثابته»، «ملک»، «عقول و نفوس مجرده»، «مثال» و «انسانی» نیز در نزد عارفان پیرو ابن عربی مرسوم بوده است. برخی عارفان نیز از عالم کبیر (جمیع موجودات) و عالم صغیر (انسانکه مظهر همۀ عوالم به شمار می رود) یاد کرده اند. برخی دیگر نیز از عالم لاهوت (مترادف با عالم غیب) و عالم ناسوت (مترادف با عالم مادی) نام برده اند. نیز ← سلسله_مراتب_هستی

عالم در جدول کلمات

عالم
جهان ، دنیا ، گیتی ، روزگار
عالم ا لهی
لاهوت
عالم اجسام
ناسوت
عالم اجسام و ماده
ناسوت
عالم بالا
لاهوت
عالم تر
اعلم
عالم خداوندی
لاهوت
عالم روحانی
مینو
عالم روحانی زرتشتی
موبد
عالم سفلی و مادی
ناسوت

معنی عالم به انگلیسی

cosmos (اسم)
نظام عالم وجود ، کیهان ، عالم ، گیتی و نظام ان
universe (اسم)
کیهان ، عالم ، افرینش ، دنیا ، جهان ، گیتی ، کائنات ، عالم وجود ، دهر ، کون و مکان
world (اسم)
عالم ، دنیا ، جهان ، گیتی
scientist (اسم)
عالم ، دانشمند
learned (صفت)
فاضل ، دانا ، عالم ، عارف ، فضلا ، قاضل ، طالب علم
lettered (صفت)
فاضل ، دانا ، عالم ، فرهنگی ، حرفی ، باسواد
erudite (صفت)
متبحر ، عالم ، اموزنده ، دانشمندانه

معنی کلمه عالم به عربی

عالم
جرم سماوي , عالم , مطلع
جحيم
جحيم
سماء
عالم الاحياء
عالم الرياضيات
حاخام

عالم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هنرزاده شیراز
عالِم = در زبان عرب خمسه استان فارس به معنی زیاد و فراوان به کار برده می شود.
مترادف عالمِ = زِیَد
مهدیه
حکیم_ جمع:عالمان
A.A
جهان
دنیا
نسیم
جهان
رضاآپادانا
روزگار
عالم
جهان.دربرگیرنده همه چیز
..n@di�a..
جهان ، دنیا
سام رخشانپور
به نقل از کتاب القاب الرسول و عترته،یکی از القاب مشترک امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) میباشد.
محمد
گردون...گردونک...چرخ وفلک
دیانا
جهان بزرگ
مینا متانی
دانا
مینا متانی
دنیا،جهان
عبدالله
عالِم: دین-دان، دانای دین، آیین-دان، دانای آیین، کیش-دان، دانای کیش
حمیدرضا دادگر_فریمان
دنیا،کیهان،جهان،گیتی
دانا،دانشمند،خردمند،فرزانه
حمیداد
بسيار مهم است كه تشخيص دهيم كه اين چهار واژه مترادف و يكسان نيستند و درك معنی و مورد استفاده صحیح آنان در قرن ۲۱ الزامی است، خصوصاً در علوم نجوم/گيتی شناسی، فيزيك، رياضيات، جغرافيات و غيره.

1. "جهان" = "كيهان" = world
(جهان فقط شامل هر چه در كُره زمين و اتمسفر آن است ميشود, اگرچه ماهواره هاى مصنوعی هم می توانند شامل باشند.)

2. "دنیا" = universe
(دنیا شامل همه مواد و فضای موجود است که مشاهده میشود. - visible universe - مبداً دنیا یا ابتدای آفرینش دنیا بر حسب تئورى معتبر Big Bang ١٣.٨ ميليون سال نورى با ما فاصله دارد.)

3. "عالم” = "فلك"؟ = cosmos
(اگرچه عالم و دنیا می توانند مترادفاً استفاده شوند اما عالم منظم، مكمل دنیای مشاهده شده و دنیاهای مشاهده نشده است. اين حجم تقريباً به قطر ٩٣ ميليون سال نورى است. يكی از تئوريهاى معتبر گیتی شناسی عالم را تقريباً ١٢٤ برابر "دنيا"ى قابل مشاهده محاسبه نموده.)

4. "كهكشان" = galaxy
(کهکشان سامانه جاذبه داریست که شامل سیاره ها، ستاره گان، گازها، مواد تاريك و سياه چاله مركزى است. كهكشانهاى كوچك بيش از چندصد ميليون و كهكشانهاى بزرگ بيش از چند هزار ميليارد ستاره دارند. برحسب آخرين مطالعات در سال ٢٠١٦ ميلادى، درون "دنيا" تقريباً ٢ هزار ميليارد كهكشان وجود دارد.)
ムℓムℳ
اسم من عالم هست به معنای جهان و دنیا،دختر هم هستم،اسم عالم یعنی دانا و خردمند،به یه جور نوشته میشه ولی صداهاشون و معانیشون فرق دارهکیا اسمشون مثله من عالم هست؟؟؟؟؟؟💖💖💖💖💖💖💖من به خودم افتخار میکنم که اسمی به این زیبایی دارم،این هم اخرش بگم که من هنوز۱۴ سالمه،اسم عالم قدیمی نیست
ریحانه
جهان
دنیا
💁🏻‍♀️
محمد عالم
اسم من عالم هست،اسم پسرانه بمعنای دانا و خردمند.
عالم اسم دخترانه بمعنای دنیا و جهان .
Shifteشیفته
1_جهان دنیا
2_دانا


این دو معنی داره یکی دانا و نوع دیگه جهان یا دنیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عالم در جدول   • عالم دینی   • عالم معنی   • ازدواج در عالم برزخ   • انواع عالم   • عکس هایی از عالم برزخ   • مترادف عالم   • عالم برزخ چگونه است   • معنی عالم   • مفهوم عالم   • تعریف عالم   • معرفی عالم   • عالم چیست   • عالم یعنی چی   • عالم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عالم

کلمه : عالم
اشتباه تایپی : uhgl
آوا : 'Alam
نقش : اسم
عکس عالم : در گوگل

آیا معنی عالم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )