برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1470 100 1

ضرر

/zarar/

مترادف ضرر: آسیب، اضرار، تغابن، خسارت، خسران، زیان، زیانمندی، صدمه، غبن، گزند، لطمه

متضاد ضرر: نفع

برابر پارسی: زیان، آسیب، گزند

معنی ضرر در لغت نامه دهخدا

ضرر. [ ض َ رَ ] (ع اِ) زیان. (مجمل اللغة). آزرم. مقابل نفع و سود. خلاف نفع. (محمودبن عمر) : حصیری را مالشی فرماید چنانکه ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد. (تاریخ بیهقی ). بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته شد. (تاریخ بیهقی ص 385).
گویند که از فتح ضرر باشد باشد
بر دشمن دین دایم بیشک ضرر فتح.
مسعودسعد.
... و رفتن بر اثر هوا که عاقل را هیچ ضرر و سهو چون تبع هوا نیست. (کلیله و دمنه ).
چشم تو ترکانه درآمد بصید
دل نه که جان را ضرری اوفتاد.
میر حسن دهلوی.
نه زمی خوردن ما شور و شری برخیزد
نه ز همصحبتی ما ضرری برخیزد.
صائب.
- امثال :
ضرر تلخ است .
هرچه از ضرر برگردد نفع است .
هر ضرری خالی از نفعی نیست .
|| گزند. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ) (مجمل اللغة). || بدحالی. (منتهی الارب ). ناسازگاری. ناسازواری. || تنگ. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). مکان ٌ ذوضرر؛ جائی تنگ. (منتهی الارب ). || تنگی. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). گویند: لا ضرر علیک ؛ یعنی تنگی نیست بر تو. || کرانه ٔغار. (منتخب اللغات ). لب غار. || کمی و نقصان در چیزی. (منتهی الارب ).

ضرر. [ ض َ رَ ] (ع مص ) گزاییدن. || صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضرر، در اصطلاح پزشکان عبارتست از جریان خون از جراحت. کذا فی حدودالامراض.
- ضرر زدن ؛ زیان دادن.
- ضرر کشیدن ؛ زیان بردن.

معنی ضرر به فارسی

ضرر
گزند، نقصان، تنگی وبدحالی، زیان، مقابل نفع
۱ - ( مصدر ) زیان وارد آوردن . ۲ - گزند رسانیدن . ۳ - ( اسم ) زیان خسارت مقابل نفع . ۴ - گزند آسیب . ۵ - بد حالی . ۶ - ناسازگاری ناساوازی جمع : اضرار . یا ضرر بوارث زدن . اسراف کردن ولخرجی کردن .
زیان ٠ آزرم ٠ مقابل نفع و سود
[ گویش مازنی ] /zarar/ زیان
[ گویش مازنی ] /zarar badyan/ زیان دیدن
[ گویش مازنی ] /zarar bezaan/ زیان رساندن
( مصدر ) ضرر کشیدن .
( مصدر ) ضرر کشیدن .
( مصدر ) ضرر وارد کردن زیان رسانیدن : باو ضرر زد .
( مصدر ) زیان بردن .
( صفت ) بی خسران بی آزار : ( خواب بعد از ظهر بی ضرر بلکه مفید است . )
جائی تنگ .
[innocent passage] [جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] عبوری که در نتیجۀ آن ضرر و زیان و تهدیدی متوجه امنیت و منافع ملی کشور ساحلی نشود

معنی ضرر در فرهنگ معین

ضرر
(ضَ رَ) [ ع . ] ۱ - (مص م .)زیان وارد آوردن . ۲ - (اِ.) زیان .

معنی ضرر در فرهنگ فارسی عمید

ضرر
۱. [مقابلِ نفع] گزند، نقصان، زیان.
۲. تنگی و بدحالی.
* ضرر زدن: (مصدر لازم) زیان رساندن.
* ضرر کردن (کشیدن): (مصدر لازم) زیان دیدن، زیان بردن.

ضرر در دانشنامه اسلامی

ضرر
ضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال ، جان و آبرو ؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است.
از احکام آن در تمامی ابواب فقه ؛ اعم از عبادات ، معاملات و احکام، سخن گفته اند.
ضرر و علت احکام
احکام شرعی تابع مصالح (منافع) ومفاسد (مضار) اند؛ بدین معنا که چیزی واجب نشده مگر آن که در آن منفعتی برای بندگان لحاظ شده و چیزی حرام نشده مگر آن که در آن ضرری برای آنان بوده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید:«خدای تعالی به آنچه برای بندگان زیان داشته آگاه بوده است؛ از این رو، آنان را از آن بازداشته و بر ایشان حرام کرده است». ضرر همچنان که علت تشریع محرمات است، علت رفع حکم و عدم تشریع آن نیز می باشد. بر این اساس، قاعده لاضرر و لاضرار از مشهورترین قواعد فقهی به شمار می رود. مفاد این قاعده نفی حکم ضرری در شرع مقدس است؛ بدین معنا که شارع مقدس حکم ضرری را برای مکلّفان تشریع نکرده است. بنابر این، در صورتی که وضو ، غسل و یا روزه گرفتن برای مکلّفی ضرر داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود؛ بلکه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل، صحیح و کافی نیز نخواهد بود.چنانچه در ترک فعل حرام ، بیم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد، ارتکاب آن بر مکلّف حلال خواهد بود؛ خواه منشأ آن تقیه باشد یا اکراه و یا غیر آن، مانند کسی که به علّت در اختیار نداشتن غذا و شدت گرسنگی بیم تلف شدنش می رود. بر چنین فردی جایز است از حیوان حرام گوشت تغذیه کند تا از مرگ مظنون رهایی یابد.
ضرر و خوردنی ها و آشامیدنی ها
ضرر همان گونه که موجب رفع حکم اولی می گردد، سبب ممنوعیت نیز می شود؛ بدین معنا که چیزهای زیان آور که ضرر درخور توجه دارند، ممنوع و حرام می باشند. بنابر این، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود. ملاک تشخیص ضرر، عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود، جایز نخواهد بود؛ خواه بیم هلاکت باشد یا فساد مزاج یا از دست رفتن توان و نیرو و یا پیدایی بیماری و غیر آن. اگر چیزی تنها زیادش زیان آور باشد، مصرف زیاد آن حرام خواهد بود.همچنین اگر به تنهایی ضرر داشته باشد، نه همراه چیزی دیگر، مصرف آن به تنهایی حرام خواهد بود. البته حالات اشخاصبه لحاظ تأثیر پذیری از اشیا متفاوت است؛ از این رو، اگر شخصی از چیزی که برای دیگری زیان آور است، زیان نبیند، برای او حرام نخواه ...


ارتباط محتوایی با ضرر

ضرر در جدول کلمات

ضرر
گزند , آسیب, زیان
ضرر و خسارت
زیان
ضرر و لطمه
زیان
ضرر کردن است و نان سوره 64
تغابن
ضرر | خسارت
زیان

معنی ضرر به انگلیسی

loss (اسم)
گمراهی ، ضلالت ، عدم ، فقدان ، خسارت ، زیان ، ضرر ، خدشه ، خسران ، مرگ ، اتلاف ، باخت ، خسار
evil (اسم)
زیان ، ضرر ، بدی
forfeiture (اسم)
فقدان ، زیان ، ضرر ، جریمه ، از دست دادگی
hurt (اسم)
ازار ، صدمه ، زیان ، ضرر ، اسیب
damage (اسم)
گزنده ، خسارت ، خرابی ، زیان ، ضرر ، اسیب ، خدشه ، خلل ، خسران
harm (اسم)
اذیت ، صدمه ، خسارت ، زیان ، ضرر ، اسیب ، خسران ، گزند
prejudice (اسم)
تعصب ، ضرر ، تبعیض ، غرض ، پیش داوری ، غرض ورزی ، قضاوت تبعیض امیز ، خسارت وضرر
disadvantage (اسم)
اشکال ، زیان ، ضرر ، وضع نامساعد ، بی فایدگی
injury (اسم)
صدمه ، ضرر ، اسیب
detriment (اسم)
خسارت ، زیان ، ضرر ، گزند
wound (اسم)
خستگی ، ضرر ، زخم ، جراحت ، جریحه

معنی کلمه ضرر به عربی

ضرر
اذي , خسارة , غرامة
خاسر
خطر
بريء , غير موذي

ضرر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

pany
Harm
میلاد بهادر
ضر
حمیدرضا دادگر_فریمان
آسیب، اضرار، تغابن، خسارت، خسران، زیان، زیانمندی، صدمه، غبن، گزند، لطمه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ضرر   • ضرر به انگليسي   • زرر   • ضرر هاي خودارضايي در پسران   • ضرر و زیان   • متضرر   • ظرر   • ضرر قهوه   • مفهوم ضرر   • تعریف ضرر   • معرفی ضرر   • ضرر چیست   • ضرر یعنی چی   • ضرر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ضرر
کلمه : ضرر
اشتباه تایپی : qvv
آوا : zarar
نقش : اسم
عکس ضرر : در گوگل

آیا معنی ضرر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران