برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

شیعه

/Si'e/

معنی شیعه در لغت نامه دهخدا

شیعت. [ ع َ ] (اِخ ) شیعه. پیروان علی وآل او علیهم السلام. (از یادداشت مؤلف ) :
عروةالوثقی حقیقت مهر فرزندان اوست
شیعت است آنکو که اندر عهد او بستار نیست.
ناصرخسرو.
گر احمد مرسل پدر امت خویش است
جز شیعت و فرزند وی اولاد زنایند.
ناصرخسرو.
صف ّ پیشین شیعیان حیدرند
جز که شیعت دیگران صف ّالنعال.
ناصرخسرو.
اگر تویی بخرد ناصبی مسلمانی
ترا که گفت که ما شیعت اهل زناریم.
ناصرخسرو.
امام زمانه که هرگز نرانده ست
برِ شیعتش سامری ساحری را.
ناصرخسرو.
- اهل شیعت ؛ پیرو مذهب شیعه :
به دو چیز بر پا بشایَدْش بستن
که زی اهل شیعت سیُم نیست او را.
ناصرخسرو.
اهل شیعت خود را از وی دور می دارند. (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 229). رجوع به شیعة شود.
- شیعت آل عبا؛ شیعه ٔ پنج تن که عبارت باشد از حضرت رسول (ص )و حضرت علی و حضرت فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام :
عیبم همی کنید بدانچم بدوست فخر
فخرم بدان که شیعت آل عبا شدم.
ناصرخسرو.
- شیعت حیدر (مرتضی )؛ شیعه ٔ حضرت علی (ع ) :
حجت زبهر شیعت حیدر گفت
این خوب و خوش قصیده ٔ غرا را.
ناصرخسرو.
خاصه تر این گروه کز دل پاک
شیعت مرتضای کرارند.
ناصرخسرو.
|| (از ع ، اِ) پیرو. تابع. (یادداشت مؤلف ) : به شهر اندر آمد و شیعت عرب را همی گرفت و همی کشت. (تاریخ سیستان ). بامداد صالح بیرون آمد و شیعت او که اندر سیستان بود با او جمع شدند. (تاریخ سیستان ). و مردمان هرات شیعت یعقوب [ ابن لیث ] گشته بودند از پیش و دل بر او نهاده.(تاریخ سیستان ).
- شیعت حق ؛ پیرو حق. پیرو دین حق. پیرو راه حق :
تازه شود صورت دین را جبین
سهل شود شیعت حق را صعاب.
ناصرخسرو.
- شیعت فاطمیان ؛ پیروان و شیعیان حضرت فاطمه ٔ زهرا و یا فاطمیان مصر :
شیعت فاطمیان یافته اند آب حیات
خضر این دور شدستند که هرگز نمرند.
ناصرخسرو.
رجوع به شیعة شود.

شیعة. [ ش َی ْی ِ ع َ ] (ع ص ) مشترک و مشاع ، یقال : الدار شیعة بینهم. (منتهی الارب ) (ناظم الاطب ...

معنی شیعه به فارسی

شیعه
(بطور اطلاق) کلیه فرق مسلمان که بخدمت بلافصل علی ۴ بن ابی طالب معتقدند و مهمترین آنها ازین قرارند: الف - زیدیه ( ه.م .) ب - اسماعیلیه یا سبعیه . ج - غلات ( ه.م .) د - شیعه امامیه یا اثناعشریه . مسلمانان که بخلافت بلافصل علی ۴ بن ابی طالب و یازده تن از فرزندان او ( یکی بعد از دیگری ) معتقدند . توضیح بعد از رحلت رسول ص جمعی از صحابه ابوبکر صدیق را از باب انتساب بقبیله قریش و نسبت با رسول و تقدم در اسلام بخلافت انتخاب کردند . گروهی با این امر از در مخالفت در آمدند از جمله این معترضان علی ۴ بود و جماعتب از صحابه مانند عمار بن یاسر اباذر غفاری سلمان فارسی جابربن عبدالله عباس- ابن عبادالمطلب ابی بن کعب حذیفه و جز آنان با علی موافقت کردند و بدین طریق درست در اوان رحلت رسول ص دسته ای کوچک در امر جانشینی از مسلمانان دیگر جدا شدند و همان هسته ایجاد فرقه ای بزرگ بنام شیعه گردید.ظهور این فرقه با این اعتراض شروع شد ولی بتدریج تعلیمات آنان توسعه یافت و مسئله بزرگتری مطرح شد و آن اینکه امر امامت در صلاحیت عامه نیست یعنی مردم حق تعیین امام و جانشین ندارند بلکه این امر مانند نبوت امری الهی و رکن دین و قا- عده اسلام است و بهمین سبب پیغمبر نسبت بان غفلت نمی روزد و چون تعیین امام از باب حفظ مصالح است براو واجب بود که جانشین خود را تعیین کند. کسی که پیغمبر میبایست بجانشینی خود برگزیند لازم است که معصوم از صغایر و کبایر و از خاندان رسالت باشد و چنین کس علی ۴ بن ابی طالب است که پیامبر او را در غدیر خم علی روس الشهاد بامامت نصب کرد. علی وصی پیامبر و امام بتعیین و نص است و این امر یعنی تعیین ونص شرط اصلی امامت است چنانکه ایمه دیگر نیز هر یک جانشین خود راتعیین کردند . جانشینان علی ۴ یعنی امامان دیگر نیز معصوم از معاصی هستند .هر کس با امام مخالفت کند دشمن خدا و مانند کفار و منافقان دوزخی است مگر آنکه توبه کند . در موضوع اطلاع امام از مغیبات شیعه گویند که امام از [ ما کان و ما سیکون الی یوم الدین ] مطلع است. اساس نظر شیعه بر تعیین امام بوسیله پیامبر و تسلسل امامت در میان فرزندان و جانشینان او استوار است .توضیح اصل کلمه شیعه در عربی بمعنی پیروان و یاران بوده . پیروان خلفای عباسی را در آغاز آل عباس میگفتند و پیروان علی ۴ ابن ابی طالب ...

معنی شیعه در فرهنگ معین

شیعه
(عَ یا عِ) [ ع . شیعة ] (اِ.) ۱ - فرقه ، گروه . ۲ - گروهی از مسلمانان که به امامت امام علی (ع ) و فرزندان او معتقدند.

معنی شیعه در فرهنگ فارسی عمید

شیعه
۱. گروهی از مسلمانان که معتقد به خلافت بلافصل علی بن ابی طالب و اولاد آن حضرت می باشند.
۲. پیرو.
* شیعهٴ امامیه (اثناعشریه، دوازده امامی): از فرقه های شیعه که به خلافت بلافصل علی بن ابی طالب و یازده فرزندش، یکی پس از دیگری، معتقدند.
* شیعهٴ اسماعیلیه (باطنیه، سبعیه، هفت امامی): از فرقه های شیعه که بعد از امام جعفر صادق، اسماعیل فرزند آن حضرت را امام می دانند.
* شیعهٴ زیدیه: از فرقه های شیعه که به جای امام محمد باقر به امامت زید فرزند امام زین العابدین معتقدند. یعنی بعد از فوت امام زین العابدین به جای امام محمد باقر، زید پسر دیگر آن حضرت را امام می دانند.

شیعه در دانشنامه اسلامی

شیعه
پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان به دو فرقه «شیعه» و «اهل سنت» تقسیم شدند.
شیعه در لغت بر دو معنا اطلاق می شود، یکی توافق و هماهنگی دو یا چند نفر بر مطلبی، و دیگری، پیروی کردن فردی یا گروهی، از فرد یا گروهی دیگر؛ ابن منظور در لسان العرب می گوید: «الشیعه القوم الذین تجتمعوا علی امر، و کل قوم اجتمعوا علی أمر فهم شیعه، و کل قوم أمرهم واحد یتبع بعضهم رأی بعض هم شیع.»
ابن منظور، لسان العرب، ج۸، ص۱۸۸.    
و در اصطلاح به آن عده از مسلمانان گفته می شود که به خلافت و امامت بلافصل علی(علیه السلام) معتقدند، و بر این عقیده اند که امام و جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم)از طریق نص شرعی تعیین می شود، و امامت حضرت علی (علیه السلام) و دیگر امامان شیعه نیز از طریق نص شرعی ثابت شده است.
شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، اوائل المقالات، ص۳۵.    
در تاریخ شیعه، فرقه هایی پدید آمده است، که بسیاری از آن ها منقرض شده اند، و بحث درباره آن ها فایده چندانی ندارد. فرقه های اصلی شیعه که هم اکنون نیز موجودند عبارتند از: شیعه اثنا عشریه، شیعه زندیه، و شیعه اسماعیلیه.
وجه تسمیه
...
شیعه
مذهب شیعه یکی از دو مذهب بزرگ دین اسلام است که اعتقاد به دو اصل امامت و عدل پیروان آن را از اهل سنت متمایز می کند. بنابر عقیده شیعیان، جانشینی پیامبر از سوی خدا به حضرت علی واگذار شده است. پیروان این مذهب به فرقه های متعدد تقسیم شدند که مهمترین آنها امامیه، اسماعیلیه و زیدیه است.
بر اساس گزارش انجمن دین و زندگی مؤسسه pew در سال ۲۰۰۹م، بین ۱۰ الی ۱۳ درصد جمعیت مسلمانان جهان شیعه هستند. جمعیت آنان را حدود ۱۵۴ تا ۲۰۰ میلیون نفر تخمین زده اند. بیشتر آنان در ایران، پاکستان، هند و عراق زندگی می کنند.
شیعه در لغت به معنای پیرو، یار، دسته و گروه است در اصطلاح، به کسانی گفته می شود که امام علی(ع) را جانشین بلافصل پیامبر(ص) از سوی خدا می دانند در برابر اهل سنت که جانشینی پیامبر را به انتخاب مردم واگذار می کنند.
شیعه
ک ...


شیعه در دانشنامه ویکی پدیا

شیعه
شیعه دومین مذهب بزرگ پیروان دین اسلام است. واژه شیعه شکل مختصر «شیعه علی» یعنی پیرو یا حزب علی بن ابیطالب، نخستین امام، می باشد. شیعیان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت مسلمانان جهان و ۳۸ درصد جمعیت مسلمانان خاورمیانه را تشکیل می دهند.نبو
هر چند در طول تاریخ شیعه به شاخه های متعدد تقسیم شد، اما امروزه تنها سه دسته اصلی شیعه دوازده امامی، شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی وجود دارد. امامیه یا شیعه دوازده امامی بزرگترین شاخه شیعه می باشد و اغلب اصطلاح شیعه به طور پیش فرض برای آن به کار می رود. مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری از قرآن و سنت محمد می باشد که از طریق امامان شیعه بیان و تعلیم شده است.
وجه مشترک اعتقادات تمام شیعیان، باور به انتصاب علی بن ابیطالب برای جانشینی محمد، پیامبر اسلام، و امامت پس از وی از سوی خداوند است. شیعیان معتقدند فقط خداست که می تواند شخصی را برای حفظ اسلام، تعلیم شریعت و رهبری امت به عنوان امام نصب نماید. شیعیان دلایل عقلی و نقلی متعددی برای این موضوع بیان می کنند:
خداوند ولی مردم است و هیچ کس غیر از خداوند هیچ حقی به دیگری ندارد حتی بر خود؛ بنابراین لازم است خداوند ولی مردم را معرفی کندو هرکسی که او برگزیند باید اطاعت شود.
عکس شیعه
شیعه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شیعه
وسائل الشیعه
شیعه در اسلام (به انگلیسی: Shi'a Islam) از آثار مهم سید محمدحسین طباطبایی است.
نسخه آنلاین ۱
نسخه آنلاین ۲
نسخه آنلاین ۳
این کتاب که توسط سید حسین نصر به انگلیسی ترجمه شد، نخستین کتاب در سطح آکادمیک در مورد تشیع است که توسط یک نگارنده شیعه برای مخاطبین انگلیسی زبان نگاشته گردید. هدف حامیان این پروژه (دانشگاه کولگیت در نیویورک) ارائه دیدی آکادمیک از تشیع از دیدگاه خود تشیع بود.
نگاشتن این کتاب ۶ سال بدرازا انجامید، و سرانجام ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شیعه در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنی پیرو) فرد یا گروهی که از فرد دیگری با گرایش قلبی و درونی پیروی کند. در اصطلاح به پیروان حضرت علی (ع) و خاندانش، و کسانی که معتقد به جانشینی بلافصل آن حضرت بعد از پیامبر اسلام (ص)، و نص بر ولایت او در غدیر خم از طرف پیغمبر هستند، گفته می شود. شیعیان صرف نظر از مسئلۀ غدیر و انتخاب حضرت علی (ع) به خلافت، استدلال دیگری نیز داشتند و آن این بود که علی در میان اصحاب شایسته ترین کس برای تصدی مقام جانشینی پیامبر (ص) بود و لذا مقام خلافت درخور او بود و می بایست او به خلافت برگزیده می شد نه دیگری. واقعۀ تاریخی غدیر خم افزون بر کتاب های شیعیان در کتاب های اهل سنت چون صحیح بخاری و مُسنَد احمد بن حنبل وسیرۀ ابن هشام و طبقات الکبری ابن سعد نقل شده است.
فِرَق شیعه و گسترش تشیع. لفظ شیعه به گروه های متعددی که از اصل آن منشعب شدند اطلاق می گردید، همانند کیسانیه که پس از شهادت امام حسن (ع)، با پیروی از مختار ثقفی معتقد به امامت محمد بن حنفیه شدند. برخی دیگر در زمان امام باقر (ع) بر قیام با شمشیر تأکید نموده آن را از شرایط امام شمردند، در رأس آنان طرفداران زید فرزند امام سجاد (ع) قرار داشتند که به زیدیه موسوم شدند. زید در یک قیام مسلحانه به شهادت رسید. با شهادت امام صادق (ع) برخی با این اعتقاد که جانشین امام، فرزند بزرگ وی خواهد بود به امامت اسماعیل که از دنیا رفته بود روی آوردند. برخی از اینان مرگ او را انکار کرده گفتند او روزی ظهور خواهد کرد. اینان اسماعیلیه نامیده شدند و عده ای دیگر فرزند او، محمد، را امام شمردند که مبارکیه نامیده شدند. آنان درباره محمد اختلاف پیدا کردند. برخی گفتند او غایب شده و نمرده است و رجعت خواهد کرد ولی دسته ای هم گفتند محمد مرده است و امامت پس از وی به دیگر ائمه که مستورند، می رسد. مدت ها بعد دسته ای از اسماعیلیان حکومت قرامطه و خلافت فاطمیان را در شمال افریقا تأسیس کردند. عده ای دیگر نیز در همین زمان با اعتقاد به امامت عبدالله اَفطَح به فَطحیه موسوم شدند. هم چنین پس از شهادت امام کاظم (ع) گروهی به انقطاع امامت قائل شدند که در تاریخ آن را با نام واقفیه می شناسیم. در نهایت پس از امام رضا (ع) انشعاب مهمی رخ نداد و تقریباً تمام کسانی که امامت آن حضرت را پذیرفتند به استمرار آن تا مهدی عجل الله تعالی فرجه">حضرت مهدی معتقد شدند. البته فرقه های دیگری نیز ...

نقل قول های شیعه

شیعه مذهبی اسلامی ، دومین مذهب بزرگ پیروان آن دین ، مبتنی بر تفسیری از قرآن و سنت می باشد که از طریق امامان شیعه بیان و تعلیم شده است.
• «فرقی بین شیعیان و اهل سنت وجود ندارد و همه مسلمانان و همه آنهایی که گوینده لااله الاالله و محمد رسول الله هستند، همه برادر و در کنار یکدیگر هستند.» -> حسن روحانی
• «افراد را نباید بر این اساس که سنی هستند یا شیعه مورد تبعیض قرار داد. دیگران را فارغ از این که چه دین یا اعتقادی دارند یا از چه فرقه ای هستند، باید به عنوان انسان دید. مردم به عنوان انسان دارای حقوق انسانی خود هستند و به عنوان شهروند، حقوق مدنی مشخصی متوجه آن ها است. به علاوه دین و فرقه افراد مانند ایدئولوژی های جدید سیاسی نیست. سنی ها نباید با شیعیان که دوستداران اهل البیت عزیز هستند، مشکلی داشته باشند. اصول دین ما اجازه نمی دهد هیچ کشوری به دلیل تفاوت های مذهبی و با هدف تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای دست به سرکوب و تضییع حقوق عده ای بزند.» -> فتح الله گولن
• «در ظاهر مشکل موجود تنش بین سنی-شیعه است، اما موضوع اصلی مربوط به اهداف سیاسی از قبیل استقرار هژمونی، بسط نفوذ و دستیابی به قدرت منطقه ای است. برخی از سیاستمداران و کشورها دین را به یک ایدئولوژی سیاسی تبدیل کرده و آن را به دیدگاه های بسته سیاسی خود محدود می کنند. به همین ترتیب، تمایلاتی وجود دارد که هویت های سنی و شیعی را به پله های پیشرفت این ایدئولوژی ها تبدیل کند.» -> فتح الله گولن
• «هیچ کس نمی تواند انکار کند که ایران امروز در پوشش شیعه گرایی، به دنبال کردن نوعی ملی گرایی پارسی است. البته که کشورها تلاش می کنند منافع ملی خود را دنبال کنند و از طریق روش های قانونی در عرصه بین المللی حافظ منافع خود باشند. برانگیختن آتش تنش های دینی، فرقه ای و نژادی را نمی توان جزو روش های قانونی و مشروع دانست. تمامی سازمان های بین المللی باید با این خطا مبارزه کنند.» -> فتح الله گولن
• «بین شیعه و سنی اختلافاتی وجود ندارد که منجر به خروج یکی از آنها از اسلام شود بلکه آنچه در این زمینه شاهدیم فقط سوء استفاده های سیاسی از برخی اختلافات است. من اگر به عراق سفر کنم دیداری از نجف خواهم داشت.» -> احمد الطیب
• «اولین وظیفه الازهر این است که باوجود اجتهاد ...

شیعه در جدول کلمات

شیعه در ایران به آن معروف است
دوازده امامی
به فرزند یا نوادگان یکی تاز امامان دوازده گانه شیعه و نیز مقبره آنان گفته میشود
امامزاده
از آثار محمدعلی آزاد کشمیری مشتمل بر شرح حال عالمان و فقیهان شیعه در سده های 11 تا 13 هجری
تایید, نجوم ال سما
از علمای برجسته شیعه قرن 5 (قمری) که بیشتر در علم کلام تبحر داشت
شیخ مفید

شیعه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
شیعه : پیروی از امام علی (ع)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس شیعه   • مسلمان شیعه   • شیعه قمه زنی   • شیعه به انگلیسی   • شیعه انگلیسی   • shia eslam   • انواع شیعه   • سنی   • معنی شیعه   • مفهوم شیعه   • تعریف شیعه   • معرفی شیعه   • شیعه چیست   • شیعه یعنی چی   • شیعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شیعه

کلمه : شیعه
اشتباه تایپی : adui
آوا : Si'e
نقش : اسم
عکس شیعه : در گوگل

آیا معنی شیعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )