برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1435 100 1

سروش

/soruS/

مترادف سروش: جبرئیل، فرشته، مطیع، ملک، نیوشا، هاتف، جبرائیل، پیک ایزدی، الهام، پیام غیبی، هفدهمین روز ماه شمسی

معنی اسم سروش

اسم: سروش
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: soruš) (به مجاز) پیام آور، (در قدیم) فرشته ی پیام آور، فرشته، (به مجاز) پیامی که از عالم غیب برسد، الهام، (در قدیم) جبرائیل، (در موسیقی ایرانی) گوشه ای در دستگاه ماهور، (در گاه شماری) روز هفدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم - فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی

معنی سروش در لغت نامه دهخدا

سروش. [ س ُ ] (اِ) اوستا «سرئوشه » . سرئوشه در اوستا بمعنی اطاعت و فرمانبرداری و مخصوصاً پیروی از اوامر خداوندی است و آن از ریشه ٔ اوستائی سرو (سرو) بمعنی شنیدن آمده. در گاتها بیشتر سرئوشه بهمین معنی یاد شده (یسنا 44 قطعه ٔ 16، یسنا 45 قطعه ٔ 5 و جز آن ) و نیز در دیگر بخشهای اوستا بدین معنی بارها آمده و همچنین در اوستا سرئوشه بعنوان علم برای فرشته ای یاد شده و او مقامی مهم دارد و به صفت «مهین » و «بزرگ » متصف گردیده است (گاتها یسنا 33 قطعه ٔ 5). وی مظهر اطاعت و نماینده ٔ صفت رضا و تسلیم دربرابر اوامر اهورایی است. سروش از جهت مقام با مهر برابر است و گاه او را در جزو امشاسپندان محسوب دارند. در ادبیات متأخر زرتشتی سروش از فرشتگانی است که در روز رستاخیز به کار حساب و میزان گماشته خواهد شد و از گاتها نیز برمی آید که این فرشته در اعمال روزجزا دخالت دارد (یسنا 43 قطعه ٔ 12). و هم در کتب متأخر زرتشتی و فرهنگهای فارسی سروش پیک ایزدی و حامل وحی خوانده شده ، از اینرو در کتابهای فارسی او را با جبرائیل سامی یکی دانسته اند. محافظت روز هفدهم هر ماه به سروش ایزد سپرده شده. بیرونی در فهرست روزهای ایرانی (آثارالباقیه ) روز مزبور را «سروش » و در سغدی «سرش » و در خوارزمی «اسروف » یاد کرده. در زبان فارسی گاه «سروش » به فرشته ٔ مذکور اطلاق شده. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || مطلق فرشته و به عربی ملک خوانند و حکمای فرس گویند که حق تعالی سی وپنج سروش آفریده است از آن جمله سی نفر آنانند که روزهای سی گانه ٔ هر ماه از ماههای شمسی به نام ایشان موسوم گشته و پنج نفر دیگر آنکه پنجه ٔ دزدیده که خمسه ٔ مسترقه باشد به نام آنهاست و از جمله ٔ آن سی سروش دوازده نفرند که ماههای دوازده گانه ٔ سال شمسی به نام ایشان موسوم شده و هر یک از این دوازده سروش به تدبیر امور و مصالح ماهی که هم نام اوست معین است و همچنین تدبیر امور و مصالحی که درهر یک از روزهای سی گانه واقع میشود حواله به سروشی است که آن روز به نام او موسوم است ، و این سروشها که به تدبیر روزها قیام دارند کارکنان سروشهایی اند که به تدبیر ماهها اقدام می نمایند. پس هر روزی که به نام آن ماه موسوم باشد سروشی که آن ماه به نام اوست و تدبیر و مصالح ...

معنی سروش به فارسی

سروش
شمس الشعرائ میرزا محمد علی سدهی اصفهانی شاعر قصیده سرای قرن سیزدهم هجری (ف.۱۲۸۵ه.ق.۱۸۶۸م.). وی در سده ( اصفهان ) و لادت یافت مدتی بسفر گذرانید و چندی هم مقیم تبریز شد و بمدح ناصر الدین میرزای قاجار که در آن زمان ولیعهد بود پرداخت و چون او بسلطنت رسید با وی بتهران آمد و در این شهر سکونت گزید . از آثار معروف او غیر از دیوان قصاید غزلیات و مثنویها مجموعه هایی بنام (( اردیبهشت نامه )) ببحر متقارب در بیان احوال پیغامبر اسلام است . سروش از شاعرانی است که سبک دوره بازگشت ادبی در قصاید او که به پیروی از شعرای قصیده سرای قرن پنجم مخصوصا فرخی ساخته بنهایت کمال رسیده است .
فرشته، جبرئیل
۱ - فرشته ملک ( مطلقا ) . ۲ - روز هفدهم از هر ماه شمسی . ۳ - یکی از گوشه های ماهور .
نام منجم هندی در دربار یزد گرد
[ گویش مازنی ] /seroosh/ بانگ و آواز - شخصی که با بانگ بلند با خود سخن بگوید و نجوا کند ۳دعوا و مرافعه – سر و صدا کردن
حمز. اصفهانی در سنی الملوک الارض و الانبیائ در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف آورده .
میرزا محمد علی خان بن قنبر علی اصفهانی سدهی شرح احوال وی مجملا در مجمع الفصحائ و گنج شایگان و حدیقه الشعرائ و سایر تذکره های عهد قاجاریه مندرج است .
نام جبرئیل علیه السلام است
سالار فرشتگان که نخستین خرد است و بتازی عقل اول گویند و آنرا سروش سالار و سروش سترک نیز گفته وخوانده اند .
[ گویش مازنی ] /seroosh bakeshiyen/ با خود نجوا کردن
مجموعه پنج هخا ( فصل ) از یسنای اوستا ( های ۸ - ۳ ) را بدین نام خوانند .
یازدهمین یشت از(( یش ...

معنی سروش در فرهنگ معین

سروش
(سُ) [ په . ] (اِ.) ۱ - فرشته . ۲ - نام روز هفدهم از هر ماه شمسی . ۳ - در آیین زردشتی ، نماد فرمانبرداری از اهورامزدا که به امر حساب و کتاب در روز رستاخیز می پردازد.

معنی سروش در فرهنگ فارسی عمید

سروش
۱. [مجاز] پیام آور.
۲. در آیین زردشتی، یکی از ایزدان که مظهر اطاعت و فرمان برداری از اوامر اهورامزدا است و به بندگان راه فرمان برداری می آموزد: به فرمان یزدان خجسته سروش / مرا روی بنمود در خواب دوش (فردوسی۲/۴۱۴).
۳. (موسیقی) گوشه ای در دستگاه ماهور.
۴. [قدیمی] فرشته.
۵. [قدیمی] جبرئیل.
۶. [قدیمی] موکل بر روز هفدهم از هر ماه خورشیدی (سروش روز) است.
در آیین زردشتی، یکی از نمازهای زردشتیان که صبح زود پس از برخاستن از خواب به جا آورده می شود، اوستای دست و رو.

سروش در دانشنامه اسلامی

سروش آسمانی سیری در مفاهیم قرآنی تألیف کاظم محمدی
کتاب پیرامون موضوعات مختلف علوم قرآنی نوشته شده است.
مؤلف که یکی از قرآن پژوهان معاصر می باشد در این کتاب مهمترین موضوعات علوم قرآنی را مورد بحث و بررسی قرار داده از جمله:وحی، جمع قرآن، اسامی و صفات قرآن، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، تفسیر، تاویل، سوگندهای قرآن، اعجاز قرآن و طبقات قرّاء.
که در هر قسمت به صورت اختصار موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
مؤلف علاوه بر مباحث مذکور، عنوانی بنام «محتویات قرآن» در این اثر گنجانده و در آن به طور اختصار به مباحثی همچون توحید خدا، آفرینش انسان،قصص و حکایات و دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن پرداخته است.
کتاب سروش آسمانی (سیری در مفاهیم قرآنی) تألیف کاظم محمدی است که پیرامون موضوعات مختلف علوم قرآنی نوشته شده است.
مؤلف که یکی از قرآن پژوهان معاصر می باشد در این کتاب مهمترین موضوعات علوم قرآنی را مورد بحث و بررسی قرار داده از جمله: وحی ،جمع قرآن ،اسامی و صفات قرآن ، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ ، تفسیر، تاویل،سوگندهای قرآن ،اعجاز قرآن و طبقات قراء . که در هر قسمت به صورت اختصار موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است. مولف علاوه بر مباحث مذکور، عنوانی بنام « محتویات قرآن » در این اثر گنجانده و در آن به طور اختصار به مباحثی همچون توحید خدا ،آفرینش انسان ،قصص و حکایات و دنیا و آخرت از دیدگاه قرآن پرداخته است.
ساختار کتاب
کتاب از طرف مؤلف فصل بندی نشده، اما با توجه به شماره گذاری مطالب توسط ایشان، موضوعات کتاب را می توان در بیست و یک فصل تقسیم بندی نمود که فهرست آن به قرار زیر است: وحی، کتابهای آسمانی، قرآن معجزه جاوید حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلّم ، جمع آوری قرآن، اسامی و صفات قرآن، کیفیت صوری قرآن (آیه و سوره)،ظاهر و باطن قرآن ،آیات مکی و مدنی ، ناسخ و منسوخ، شان نزول آیات، تفسیر، تاویل، محتویات قرآن، نزول، انزال و تنزیل، سو ...


سروش در دانشنامه ویکی پدیا

سروش
سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. او از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان ها را می پاید و فرشتهٔ نگهبان خاص زرتشتیان است. علاوه بر این، روز هفدهم از هر ماه در ایران باستان، سروش نام داشت و مراسم دینی و جشن های ویژه ای برگزار می شده است که امروزه به فراموشی گراییده، اما سروش روز به ویژه در ماه فروردین از اعتبار ویژه ای در مراسم دینی برخوردار بوده که با شست وشوی تن و روان و به آتشکده رفتن و نیایش کردن همراه بوده است. این روز را روز باژ، یعنی روز زمزمه نیز می گفته اند.
رستگار فسایی، منصور (پاییز ۱۳۸۱). «پیکر گردانی در اساطیر». مطالعات ایرانی. نورمگز (۲).
بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران (پارهٔ نخست و دوم)، چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۱، ص ۷۸.
تعداد امشاسپندان هفت عدد است.با جدا شدن سپنت مینو از گروه امشاسپندان که در راس نیز قرار داشته برای حفظ عدد هفت ایزد سروش را وارد آنها کردند که گاهی نیز اخرین امشاسپند محسوب می شود.سروش گاهی به علت داشتن محبویت زیاد بین پیروان ایین ایران باستان در متون پهلوی اخرین امشاسپند معرفی میشود.زرتشتیان علاوه بر شش امشاسپند کهوهومنه(بهمن)،اشاوهیشتا(اردیبهشت)،خشتروایریه(شهریور)،اسپنته ارمی تی(سپندارمذ)،هروتات(خرداد)،امرتات(امرداد)،به دوامشاسپند دیگر با نام های گوشوروان(نگهبان حیوانات)و سروش(فرشته اطاعت)معتقدبودند.گاهی نیز معتقدند سروش انقدر در علو به مراتب بالا می رود او را جزو امشاسپندان حساب می کنند.
همیشه بیدار است و نمیخوابد.او مخالف و دشمن هرگونه دروغ و دیو است.او بیشترین دشمنی را با دیو خشم دارد و همیشه در برابر بدی و خشم قرار میگیرد.او در نهایت دیو خشم را اخر هزار و دویس سال از بین میبرد.
سروش که در اوستا به صورت مرغ سروشه که همان خروس است، ظاهر می شود، نماد اطاعت و تسلیم در برابر اهورامزدا به شمار می آید. سروش پیک ایزدی و همانند آپولو در اساطیر یونان و روم است. طبق باور آیین مزدیسنا، فرشتهٔ سروش بر فراز کوه البرز کاخی دارد، که با یک هزار ستون به خودی خود روشن و ستاره نشان است (یسنه ۵۷، بند ۱۰). گردونهٔ او را در آسمان، چهار اسب نر درخشان و تیزرو با سم های زرین می رانند. هیچ موجودی از ایشان پیشی نمی گیرد و بدین گونه است که او دشمنان خود را در هر کجا که با ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سروش در دانشنامه آزاد پارسی

هفته نامۀ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، چاپ تهران. به صاحب امتیازی شرکت انتشارات سروش، وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، است. از ۱۳۵۲، به نام مجلۀ تماشا منتشر می شد و از ۱۳۵۷ به سروش تغییر نام داد. شعار آن «نشریه ای برای بهتر دیدن» است و عمدۀ فعالیت آن نقد و بررسی برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. از دیگر محورهای نشریه، رادیو و جهان رسانه هاست. شرکت انتشارات سروش، علاوه بر چاپ کتاب در زمینه های گوناگون و انتشار هفته نامۀ سروش، ماهنامه های سروش جوان، سروش نوجوان، سروش کودکان، و سروش بانوان را منتشر می کند.

نقل قول های سروش

سُروش یک نامِ مذّکر در فارسی است و ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

ارتباط محتوایی با سروش

سروش در جدول کلمات

سروش
هاتف
سروش ندا دهنده
هاتف
سروش و ملک
فرشته, هاتف
سروش و ندا دهنده غیبی
هاتف
سروش | ندا دهنده
هاتف
ساخته سعید تهرانی با بازی خودش | سروش صحت | زنده یاد عسل بدیعی و ابوالفضل پورعرب
سربلند
ساخته سعید تهرانی با بازی خودش | سروش صحت | ابوالفضل پورعرب و زنده یاد عسل بدیعی
سربلند
ساخته سیامک شایقی با بازی لاله اسکندری و سروش صحت
شراره
ساخته قاسم جعفری با بازی حمید گودرزی | سروش صحت و میترا حجار
بازنده
ساخته قاسم جعفری با شرکت محمدرضا فروتن | حمید گودرزی | سروش صحت و میترا حجار
بازنده

معنی سروش به انگلیسی

angel (اسم)
فرشته ، فرشتگان ، سروش ، فروهر
gabriel (اسم)
سروش ، جبرئیل
messenger angel (اسم)
سروش

معنی کلمه سروش به عربی

سروش
اوراکل

سروش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رقیه
سروش. (س با آوای زیر)، (مازنی)، سر و صدای که دیوانه میکند. به گپ هایی که دیوانه با خودش میزند. کسی که گپ های بلند و بیهوده میزند.
دانیال
این واژه در لغت نامه دهخدا وجود دارد.
سروش شیرزادگان
صدای که شنیده می شود اما گوینده معلوم نیست
سروش
پیام الهی
سروش فرزانگان
سروش یعنی پیام رسان رحمت
به قول شاعر که میگه :
لطف الهی بکند کار خویش
مژده ی رحمت برساند سروش
سروش
فرشته ی مظهر اطلاعات
....
سروش یعنی فرشته پیام آور شادی..
اسم پسر من هم سروش
بچه های من دو قلو دختر و پسرن.. اسم دخترم هستی و اسم پسرم سروش...
جمع اسمشون میشه (( فرشته جهان))
اسم هر دو ایرانی و زیباست
ئآسو
سرووش واژه ای اصیل و دارای ریشه ی کردی است.
علی سیریزی
سروش که در متون اوستایی "سَرَئوَشه" خوانده‌می‌شود
سهیل
فرشته وحی
جعفر جعفری
در کیش بهدینان به عنوان یکی از ایزدان مقرب است. اون را نباید فرشته وحی نامید، چون زرتشت در دین مزدیسنا از راه خرد و راستی به پیامبری رسید نه از طریق وحی.
علی سیریزی
نام هفدهمین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است.
ستایش
یعنی نام چنگی که در روز قیامت نواخته می شود
آوا
سروش : هاتف . فرشته . وحی .
آوا
سروش: 1- (به مجاز) پيام‌ آور؛ 2- (در قديم) فرشته‌ي پيام آور، فرشته؛ 3- (به مجاز) پيامي كه از عالم غيب برسد، الهام؛ 4- (در قديم) جبرائيل؛ 5- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه ماهور؛ 6- (در گاه شماري) روز هفدهم از هر ماه شمسي در ايران قديم؛ 7- (اَعلام) شهرت محمّدعلی اصفهانی [قرن 13 هجری] شاعر ایرانی دربار ناصرالدین شاه، ملقب به شمس الشعرا.
سیامک
عاشق اسم سروش هستم
به معنی فرشته
به معنی گوش دادن به صدای وجدان
اسم ستاره نورانی
پیام رسان شادی و رحمت
به معنی ایزد
نیکی
سروش نام دیگر جبرئیل (ع)
فرشته مقرب درگاه خداوند
یوسف
سروش پرنورترین ستارهٔ صورت‌فلکی ارابه‌ران است. این ستاره، ششمین ستارهٔ پرنور آسمان و سومین ستارهٔ نورانی آسمان نیمکرهٔ شمالی بعد از ژوبین‌دار و ووند (نسر واقع) است. سروش اگرچه با چشم بدون ابراز یک ستاره دیده می‌شود، اما در واقع یک سامانهٔ ستاره‌ای چهارگانه است: یک جفت ستارهٔ دوتایی که به دور جفت دیگری می‌گردد
سما
سروش نام منجم هندی

یکی مایه ور بود با فرو هوش
سر هندوان بود نامش سروش
کوروش
سروش بابا و ناز بابا
پسر بانمک و خوشمزه من
لذت میبرم از اسمش وقتی میگم سروش جانممم
حسین
سالار فرشتگان که نخستین خرد است و بتازی عقل اول گویند و آنرا سروش سالار و سروش سترک نیز گفته وخوانده اند .
سروش به معنی مَلِک
سروش یعنی خداوند
وحید
سروش روز ،روز چیرگی راستی بر دروغ و مهر بر خشم و کین
سروش به معنی فرشته و فرشته مظهر تمام خوبیها و زیباییهاست وقتی یک انسان در کل انسانیت داشته باشد میگویند فرشته ایست که زمینی شده
مجیدی
سُروش یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است. او از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد،
زهرا
سروش خجسته فرشته مبارک قدم
سنا
سروش : فرشته
سروش: ستاره درخشان
سروش: غلبه مهر و محبت بر خشم و کین
سروش : پیام الهی و پیام رسان شادی و محبت
سروش : نازل کننده رحمت
سروش : ایزدان بزرگ
علی
سروش هم یارو هم آشناترند و هم هاتف غیبی و هم پیام آور شادی ها و هم دشمن دروغ و هم پسر گل من است.
سارا
سروش پیک ایزدی و حامل وحی خوانده شده ، از اینرو در کتابهای فارسی او را با جبرائیل سامی یکی دانسته اند.
Mohaddese
شنیدن وفرمان برداری ؛ فرشته ی مظهر اطاعت❤....
کامران
سروش درخشان‌ترین ستاره صورت فلکی ارابه‌ران و ششمین ستاره درخشان در آسمان است
سروش
نام یک ستاره هست
علی باقری
سروش:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " سروش" می نویسد : ((سرْوش در پهلوی سروش sroš از سَرئوشه در اوستایی برآمده است. و نام یکی از بزرگترین ایزدان زرتشتی است . ستاک نام همان است که در سرودن به یادگار مانده است.ر وان درگذشتگان در پناه سروش به پل نمادین و آیینی چِیْنْوَد می‌رسد ،تا کردار های او بر رسیده و سنجیده آید ، تا مگر بتواند از پل بگذرد و به بهشت مینو راه برد. این ایزد در بندهشن ، با ویژگیهایی چون" پرهیزگار ِ دلیر تنْ بفرمان ِ شگفت زین "ستوده به و باز نموده شده است.))
((یکایک ، بیامد خجسته سروش
به سان پری ، با پلنگینه پوش؛ ))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 241.)
ستاره
سروش درخشان‌ترین ستاره پیکر آسمانی ارابه‌ران است.
اسم خودم ستاره ست اسم پسرمو سروش گذاشتم
سروش
فرشته ی غیب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سروش عبدالکریم   • نرم افزار سروش   • سروش خواننده   • برنامه سروش   • معنی سروش   • موسسه سروش   • پیام رسان سروش   • شرکت سروش   • مفهوم سروش   • تعریف سروش   • معرفی سروش   • سروش چیست   • سروش یعنی چی   • سروش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سروش
کلمه : سروش
اشتباه تایپی : sv,a
آوا : soruS
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس سروش : در گوگل

آیا معنی سروش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )