برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1374 100 1

انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران در دانشنامه اسلامی

انقلاب اسلامی ایران
بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیتهای مؤثر اسلامی در جوامع مسلمانان بوده است. از این رو، مقاله حاضر می کوشد، به برخی از این آثار اشاره کند. برای دست یابی به این هدف، در آغاز به وجوه مشترکی که زمینه تاثیرگذاری متقابل انقلاب اسلامی و جنبش های سیاسی اسلامی معاصر را فراهم می آورد، اشاره شده است. این در حالی است که وجوه افتراقی نیز بین آنها وجود دارد، که آثار مثبت تاثیرگذاری متقابل را کاهش می دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و فرهنگی بر جنبش های سیاسی اسلامی معاصر مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، یک نمونه، از نمونه های زیادی که نشان از تاثیرپذیری انقلاب اسلامی دارد؛ یعنی حزب الله لبنان مورد استناد قرار می گیرد.
اقبال لاهوری در کتاب فلسفه خودی پیش بینی می کند که تهران در آینده قرارگاه مسلمانان خواهد شد. همین طور هم شد و پس از انقلاب اسلامی، ایران به صورت ام القرای اسلام در آمد. حتی ایران می تواند به علت موقعیت منحصر به فرد، منابع عظیم و بی پایان انرژی، ابزار فرهنگی و اعتقادی نیرومند پا را از این فراتر گذارد و به مرکز سامان دهی تمدن نوین اسلامی درآید؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران، در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در انگیزه... از سایر انقلابها جداست، و از این رو، می تواند در پیامدها و دستاوردها نیز، متمایز و پیشروتر از سایر انقلابها باشد و البته این ویژگیها، ریشه در دین و باورهای برخاسته از مذهب دارد. به عبارت دیگر، این انقلاب بر آمده از مذهب، به احیای دین و تجدید حیات اسلام در ایران و جهان مدد رساند که یکی از ابعاد آن، تولد و تداوم بخشی به حیات جنبش های سیاسی اسلامی معاصر در دو دهه اخیر است. به این دلیل، چند سؤال در این باره پیش روی ماست، از جمله:۱ چرا انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های سیاسی اسلامی معاصر تاثیر گذاشت؟۲ انقلاب اسلامی ایران، چه تاثیراتی بر حرکتهای سیاسی اسلامی معاصر گذاشت؟۳ میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر نهضت های سیاسی اسلامی چقدر است؟این مقاله در صدد است، به این سؤالهای سه گانه پاسخ گوید.
بسترهای تاثیرپذیری جنبش ها از انقلاب
در پاسخ به این سؤال که چرا انقلاب اسلامی ...

انقلاب اسلامی ایران در دانشنامه آزاد پارسی

انقلاب مذهبی و سیاسی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) (۱۳۵۷ش) که به برچیده شدن نظام سلطنت پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین۱۳۵۸ش انجامید. خواست ایجاد دگرگونی در ساختار سیاسی ایران ناشی از فقدان دو اصل اساسی در رویکرد حکومتگران پهلوی بود؛ اول، گرایش عمدۀ حکومت پهلوی به نوسازی ها و دگرگونی های سیاسی و فرهنگی، صرفاً براساس فرهنگ غربی بدون توجه به باورها و اعتقادات مذهبی ایرانیان و دیگر، برقراری استبداد سلطنتی و سرکوب مخالفان که به وقایعی چون مسجد گوهرشاد (۱۳۱۴)، مدرسۀ فیضیه (۱۳۴۱)، و واقعۀ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ انجامید. وابستگی رژیم پهلوی به غرب و تبعیت کامل این رژیم از سیاست های استعماری منطقه ای انگلیس و امریکا و ترجیح منافع قدرت های بزرگ بر منافع ملی، سبب شد تا حکومت پهلوی مشروعیت و مقبولیت خود را نزد بسیاری از گروه های اجتماعی از دست بدهد. برنامه های ناکام توسعه، به ویژه از ۱۳۴۰ش به بعد که با اصلاحات امریکاییِ اجتماعی ـ اقتصادیِ انقلاب سفید آغاز شد، به نابودی های بنیان های کشاورزی و بروز سیل مهاجرت های روستاییان به شهرها و در نتیجه، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی انجامید که نارضایی روزافزون طبقات محروم و متوسط را سبب شد. ماجرای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و کشتار کثیری از مردم و اهانت به باورهای دینی ملّت و تبعید امام (ره) شکافِ به وجود آمده بین مردم و حکومت را عمیق تر کرد. اختناق سیاسی و اعمال خشونت آمیز ساواک در شکنجه و آزار مخالفان رژیم، فساد مالی و اخلاقی خاندان پهلوی و بسیاری از دولتمردان و مدیران ارشد رژیم و بی اعتنایی آنان به اعتراض های مردم و رهبران دینی و سیاسی نیز از دیگر سو، بدبینی مردم را به هرگونه اقدامات اصلاحی رژیم و یأس آنان را سبب شده بود. رژیم شاه از اواخر ۱۳۵۵ش، ناگزیر، از شدت سانسور و سرکوب کاست و آزادی های سیاسی نسبی در کشور پدید آورد. احزاب ، جمعیت ها و فعّالان سیاسی مستقل ، بار دیگر سربرآوردند و شروع به فعالیت کردند. خواست اصلی آنان تأمین آزادی های بیان و قلم در چارچوب قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد بود. برگزاری مجالس ختم متعدد در سوگ سیدمصطفی خمینی (فرزند ارشد امام) و علی شریعتی و حوادث متعاقب آن ، به ویژه مقالۀ توهین آمیز روزنامۀ اطلاعات در ۱۷ دی ۱۳۵۶ در هتک حرمت امام موجب طرح مجدّد یاد و نام امام و به حرکت درآمدن توده های م ...

ارتباط محتوایی با انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انقلاب اسلامی ایران   • مفهوم انقلاب اسلامی ایران   • تعریف انقلاب اسلامی ایران   • معرفی انقلاب اسلامی ایران   • انقلاب اسلامی ایران چیست   • انقلاب اسلامی ایران یعنی چی   • انقلاب اسلامی ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انقلاب اسلامی ایران
کلمه : انقلاب اسلامی ایران
اشتباه تایپی : hkrghf hsghld hdvhk
عکس انقلاب اسلامی ایران : در گوگل

آیا معنی انقلاب اسلامی ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )