برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب

/'Ab/

مترادف آب: ماء، مایع، شیره، عرق، عصاره، عصیر، حل، محلول، ذوب، خوی، بزاق، آب دهان، منی، بحر، دریا، یم، زهاب، آبرو، حیثیت، شرف، عزت، تری، تازگی، طراوت

معنی آب در لغت نامه دهخدا

آب. (اِ) (اوستائی آپ ap، سانسکریت آپ َ apa، پارسی باستانی آپی api، پهلوی آپ ap) مایعی شفاف بی مَزه و بوی که حیوان از آن آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست و به عربی آن را ماء و بلال خوانند. و ابوحیّان و ابوالحیوة و ابوالعباب و ابوالغیاث و ابومدرک از کنیتهای آن است و در بعض لهجه های فارسی آف ، آو، و اَو گویند . حصبه ، وبا، نوبه ، ذوسنطاریا و بسیاری از بیماریهای وافِده و نیز بقاعی از آب ناپاک و آلوده زاید. || دریا. بحر. مقابل خشکی و برّ. || دریاچه. بحیره :
بیاورد لشکر بدریای چین
بر او تنگ شد پهن روی زمین
بدانگه کجا خواست بگذاشت آب
به پیران چنین گفت افراسیاب.
فردوسی.
بمادر چنین گفت کافراسیاب
فرستاد و خوانَد مرا نزد آب [ دریای چین ].
فردوسی.
دگر نامور گنج افراسیاب
که کس را نبود آن بخشکی و آب.
فردوسی.
که بازارگانان ایران بدند
به آب و بخشکی دلیران بدند.
فردوسی.
قضا را من و پیری از فاریاب
رسیدیم در خاک مغرب به آب.
سعدی.
مراپیر دانای مرشد شهاب
دو اندرز فرمود بر روی آب.
سعدی.
- آبهای اسلامبول ؛ دریاهای ساحلی آن.
|| رود. نهر. جوی. چشمه : واندر وی [ اندر دریاچه ٔ بتمان ] آبها درافتد از بتمان میانه. (حدودالعالم ). و چون از آنجا [ از سول ] بهندوستان بروی تا بحسینان راه اندر میان دو کوه است و اندر این راه هفتاد و دو آب بباید گذاشتن. (حدودالعالم ).
رسیدند بر آب گل زرّیون
شهنشاه را گیو بد رهنمون.
فردوسی.
بد آن آب را نام گل زرّیون
بدی در بهاران چو دریای خون.
فردوسی.
ز جنگش بپستی بپیچید روی
گریزان همی رفت پرخاش جوی
چو از آب وز لشکرش دور کرد
بزین اندر افکند گرز نبرد.
فردوسی.
دو [ شهر ] در بوم بغداد و آب فرات
پر از چشمه و چارپای ونبات.
فردوسی.
ملک بر پسران قسمت کرد، ترکستان از آب جیحون تا چین و ماچین تور را داد. (نوروزنامه ).
عاقل بکنار آب ...

معنی آب به فارسی

آب
( اسم ) نام ماه پنجم یا یازدهم سالماه خاص یهودی و سریانی . در اصطلاح سریانی رومی ماه آب با ماه ششم اغسطس سال مالی. ترکان یعنی با ماه اوت یولیانی مطابق است .
مایعی شفاف بیمزه و بوی یکی از چهار عنصر قدماست
( اسم ) ۱ - آبی که هر موجود از آن بوجود آید ۲ - ذات خدا هویت حق تعالی . خدا نفس الرحمن . ۳ - رحمت
( اسم ) آسیا که بقوت آب گردد.
آسیا که بزور آب گردد
[potable water] [زمین شناسی، مهندسی محیط زیست و انرژی] آبی که برای نوشیدن دارای کیفیت مناسب است
( صفت ) آنکه شناوری داند شناگر سباح . آب آلو ( اسم ) ۱ - آبی که از آلو گیرند عصار. آلو . ۲ - آبی که در آن آلوی خشک را خیسانند و آشامند .
آب که در آن آلو تر نهاده باشند
( صفت ) مخلوط با آب ممزوج با آب . با آب .
( اسم ) آبی که دارای املاح آهن باشد آب آهن دار . یا آب آهن جوشان . آب آهن گازدار .
آبی که آهن تفته در آن فرو برده باشند و در طب بکاراست
مائ الحدید
آب آهنگ
آدمی یا ستوریکه آب از چاه و جز آن برکشد آبکش
...

معنی آب در فرهنگ معین

آب
خفته (بِ خُ تِ) (اِمر.) ۱ - آب راکد. ۲ - ژاله . ۳ - برف . ۴ - تگرگ . یخ . ۵ - شیشه ، بلور. ۶ - شمشیر (در غلاف ).
دهان (بِ دَ) (اِمر.) آبی لزج و اندکی قلیایی که از غده های دهان ترشح گردد و وقتی با غذا آمیخته شود موجب سهولت هضم آن می گردد، بزاق .
رز (بِ رَ)(اِمر.) ۱ - شراب ، می . ۲ - آب زهر.
خانه (نِ) (اِمر.) مستراح ، مبرز، مبال .
[ په . ] ( اِ.) مایعی است شفاف ، بی طعم و بی بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن ، o ۲ H ، در باور قدما یکی از چهار عنصر «آب ، آتش ، باد، خاک » محسوب می شده . معانی کنایی آب : ۱ - آبرو. ۲ - جلا، درخشندگی . ۳ - رونق . ۴ - اشک . ۵ - عرق . ۶ - نازکی . ۷ -
[ سر - عبر. ] ( اِ.) ۱ - یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه ». ۲ - نام ماه یازدهم سالِ یهود.
ریختگی (تِ) (حامص .) آبروریزی ، افتضاح .
(وَ دَ) (مص ل .) نوعی بیماری چشم که بر اثر پیری یا بیماری آب از چشم روان می گردد.
(بِ اِ لِ) [ فا - ع . ] ( اِ.) هر داروی مایعی که ا ز طریق تنقیه به بیمار منتقل کنند.
(اَ)(اِمر.) ۱ - جایی سرپوشیده برای ذخیره کردن آب در زیرزمین . ۲ - آبدان ، آبگیر.
(اَ تَ)(مص ل .) ۱ - نطفه ریختن در رحم . ۲ - ادرار کردن .
(اَ)(اِمر.) ۱ - استراحتگاهی در میان دو منزل برای رفع خستگی از چهارپایان . ۲ - آب دزدک .
(بْ. اَ) (ص مر. اِمر.) خوش قد و قامت .
(بِ اَ) (اِمر.) ۱ - فشردة انگور. ۲ - شراب ، باده .
(اُ ژِ نِ) [ فا - ف ...

معنی آب در فرهنگ فارسی عمید

آب
۱. (شیمی) ماده ای مایع، بی طعم، بی بو، و مرکب از اکسیژن و هیدروژن با فرمول شیمیایی h۲o که در طبیعت به مقدار زیاد موجود است و سه ربع روی زمین را فراگرفته. در صد درجۀ سانتی گراد جوش می آید و در صفر درجۀ سانتی گراد منجمد می شود.
۲. مقدار زیادی از این مایع که در یک جا جمع شود، مانندِ دریا، برکه، و دریاچه.
۳. عصارۀ میوه: آب سیب.
۴. هرچیز شبیه آب که از بدن انسان ترشح می شود، مانندِ عرق، ادرار، منی، و اشک.
۵. مایعی که چیزی را در آن پروریده یا پخته باشند: آب آلو، آب انجیر، آب گوشت.
۶. مایعی که از تقطیر به دست می آید: آب نعنا.
۷. [قدیمی] یکی از چهار عنصر.
۸. [قدیمی، مجاز] رونق، رخشندگی.
۹. [قدیمی، مجاز] آبرو، اعتبار: گر برای او نباشد تو نخواهی صدر و قدر / ور برای تو نباشد او نخواهد جاه و آب (انوری: ۲۴).
۱۰. [قدیمی، مجاز] جاه.
۱۱. [قدیمی، مجاز] رواج.
۱۲. [قدیمی، مجاز] طرز و طریق.
* آب آتش رنگ: [قدیمی، مجاز] شراب سرخ.
* آب آتشگون: [قدیمی، مجاز] آب آتش رنگ، شراب سرخ رنگ، آب آتش زا، آب آتش نما، آب آتشین.
* آب آلو:
۱. آبی که از آلو بگیرند.
۲. آبی که آلوی خشک را در آن خیسانیده باشند.
* آب انداختن: (مصدر لازم)
۱. جدا شدن آب برخی مواد غذایی مایع از دیگر اجزای آن.
۲. جاری کردن یا پُر کردن آب در جایی مانند کشتزار و حوض.
* آب انگور:
۱. افشرۀ انگور، آبی که از انگور رسیده بگیرند.
۲. [قدیمی، مجاز] شراب، عرق، می، باده.
* آب بسته: [قدیمی، مجاز]
۱. یخ.
۲. برف.
۳. تگرگ.
۴. آب فسرده، آب خفته.
* آب بقا: [قدیمی] = * آب حیات
* آب بینی: آب غلیظ که از بینی می آید، خل، خیل.
* آب پشت: [قدیمی] آبی که از غدد تناسلی مرد هنگام جماع یا استمنا خارج می شود، منی.
* آب تاختن: (مصدر لازم) [قدیمی، مجاز] شاش کردن، ادرار کردن، پیشاب ریختن، آب افکندن، آب انداختن: ز قلب آن چنان سوی دشمن بتاخت / که از هیبتش شیر نر آب تاخت (رودکی: ۵۴۱).
* آب تبلور: (شیمی) آبی که در برخی مواد متبلور، مانند بلورهای کات کبود به حالت ترکیب در مواد شیمیایی وجود دارد و اگر آن را به وسیلۀ حرارت خارج سازند خاصیت تبلوری آن ماده از میان می رود.
* آب تلخ: [قدیمی، مجاز]
۱. شراب. ...

آب در دانشنامه اسلامی

آب
به آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می شود.افزودن بخش دوم شناسه بدین جهت است که اطلاق آب بر مثل آب مضاف (آب مضاف) به نحو مجاز است. از آب، در بابهای طهارت، اطعمه و اشربه و احیاء موات از جهات گوناگون سخن رفته است.احکام آن افزون بر بابهای یاد شده به مناسبت در بابهای صلات، خمس، انفال، صوم، حج، جهاد، تجارت، مزارعه و صید و ذباحه نیز آمده است.
آب مطلق و آب مضاف، آب مشکوک و غیرمشکوک، آب مشتبه و غیرمشتبه و آب مستعمل و غیرمستعمل، آب کثیر و آب قلیل تقسیم می شود.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.    
آب، پاک و پاک کننده هر چیز نجسی است که قابل پاک شدن است، و نیز برطرف کننده حدث می باشد.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.    
وضو و غسل جز با آب صحیح نیست.
خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۵.    
...
آب
آب، تنها مایعی که در احکام اسلامی جزو پاک کننده های نجاست است. وضو و غسل نیز فقط با آب صحیح است، چنان که بعضی از اشیاء متنجس نیز فقط با آب پاک می شوند.
۱۳۲ آیه قرآن و روایات متعدد، جایگاه آب را در منابع دینی نشان می دهند. در فقه آب به چند نوع تقسیم می شود که هر یک احکام خاص خود را دارند. بخش زیادی از این احکام در کتاب های حدیثی و فقهی در کتاب طهارت و در بخش احکام المیاة (احکام آب ها) مورد بحث قرار می گیرند. بسم الله گفتن پیش از نوشیدن آب و لعن بر قاتلان امام حسین(ع) پس از آن مستحب است.
در متون اسلامی، آب با اهمیت فراوان تلقّی شده و سخن بسیار و آثار و احکام و آداب فراوانی برای آن ذکر شده است. در ۱۳۲ آیه قرآن به آب (ماء، بَرَد، نهر، بحر) اشاره شده و نزولات آسمانی از نعمت های الهی شمرده شده اند:
به آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می شود. گاهی به واژه آب بخش دومی اضافه می شود که در این صورت اطلاق آب بر آن، مانند اطلاق آب بر آب مضاف به نحو مجاز است. آب در فقه ...


آب در دانشنامه ویکی پدیا

آب
آب مایه حیات است و در سطح زمین به وفور یافت می شود.آب در سه حالت جامد (یخ)، مایع و بخار وجود دارد.ابرها شامل قطرات آب معلق در هوا و بخار آب اشباع شده هستند.
جامد؛ یخ
مایع؛ آب
گاز؛ بخار آب
آب یکی از مواد مایع و فراوان ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است و جستجوی حیات بر روی دیگر سیارات بر اساس وجود آب مایع است. بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده است و نیز بیش از ۶۸٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با این همه تنها ۳ درصد از آب های کره زمین شیرین و قابل نوشیدن است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک ها خصوصاً نمک خوراکی برای نوشیدن مناسب نیست. از همین سه درصد نیز ۲٪ آن منجمد در دوقطب شمال و جنوب و بیش از ۹۴٪ به صورت شور است.
بیشترین چگالی آب خالص در دمای ۳٫۹۸ درجه سلسیوس (۳۹٫۱۶ درجه فارنهایت) حاصل می شود که برابر ۱ گرم بر سانتی متر مکعب یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.
آب در زبان های مختلف به نام های مختلفی یاد می شود برای مثال در زبان کردی (آو Awe) می گویند که شباهت بسیاری با واژه آب در فارسی و آکوا در لاتین دارد. همچنین واژه آب در علوم مختلف کاربردهای متفاوتی دارد که بر اساس آن به گروه های زیر تقسیم بندی می شود:
عکس آب
آب مایعی متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است.
مایع یکی از حالت های مواد
منی
مخاط ماده ای لغزنده و چسبناک در سطح غشا های مخاطی
آب (رمان)
همچنین آب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آب (فیلم ۱۳۵۳) فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حبیب کاووش ساختهٔ سال ۱۳۵۳ است.
سعید راد
جمشید مشایخی
سپیده
میرمحمد تجدد
اصغر سمسارزاده
تاجبخش ملکی
سیامک اطلسی
فرهاد محبت
سعید امیرسلیمانی
فرهاد حمیدی
شهروز مل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آب در دانشنامه آزاد پارسی


چرخه ی آب (water)
ترکیب شیمیایی هیدروژن و اکسیژن(H۲O). به صورت جامد (یخ)، مایع (آب)، و گاز (بخار آب) یافت می شود. آب رایج ترین مادۀ روی زمین و حیاتی ترین ماده برای همۀ موجودات زنده است. ۷۰ درصد از سطح زمین را آب پوشانده است که محل زندگی بسیاری از موجودات آب زی است. آب جزء سازندۀ اصلی همۀ موجودات زنده است. حدوداً ۶۵ درصد بدن انسان متشکل از آبی است که در همۀ سلول ها یافت می شود و بسیاری از مواد شیمیایی طی فرآیندهایی نظیر تنفسو فتوسنتز نیز بایستی برای واکنش در آب واقع شوند. آب خالص مایعی است بی رنگ، بی بو و بی مزه که در صفر درجۀ سانتی گراد منجمد می شود و در ۱۰۰ درجۀ سانتی گراد می جوشد. تقریباً ۹۷ درصد از آب زمین در اقیانوس هاست. ۲ درصد دیگر به شکل برف یا یخ، و فقط ۱ درصد به صورت آب مصرفی حیوانات و گیاهان یافت می شود. بازیافت و گردش آب از بیوسفررا اصطلاحاً چرخۀ آبیا چرخۀ آب شناختیمی نامند. آب براثر سرما سنگین تر می شود و در چهار درجۀ سانتی گراد به چگالیبیشینۀ خود می رسد. اگر آب بیشتر از این حّد سرد شود، آب سردشده روی سطح شناور می ماند و یخ تشکیل می شود. قطرات ریز آب در ابر با هم ترکیب می شوند و به صورت باران به زمین می بارند (بارش). پس از آن، آب باران از طریق رودخانه ها و نهرها به دریاچه ها و اقیانوس ها می رسد و بار دیگر براثر عمل تبخیربه اتمسفر باز می گردد و چرخه ادامه می یابد. از آن جا که چرخۀ آبی سیستمی بسته است، مقدار آب موجود در هیدروسفر زمین ثابت می ماند. آب ۶۰ تا ۷۰ درصد از حجم بدن انسان، حدود ۴۰ لیتر، را تشکیل می دهد. از این مقدار ۲۵ لیتر درون سلول ها و ۱۵ لیتر خارج از سلول هاست که ۱۲ لیتر آن در مایع بافتی و ۳ لیتر دیگر در پلاسمای خون قرار دارد. کاهش ۴ لیتر آب باعث بیهوشی می شود و کاهش ۸ ـ۱۰ لیتر به مرگ می انجامد. تقریباً هر روزه۱.۵ لیتر آب از طریق دم و بازدم، تعریق، و فضولات دفع می شود. انسان در آب و هوای معتدل بیشتر از پنج تا شش روز و در محیط گرم بیش از دو تا سه روز بدون آن قادر به زندگی نیست. حیوانات آب می نوشند و آب از طریق رودۀ آن ها جذب بدنشان می شود. گیاهان آب را از طریق ریشه از خاک جذب می کنند. در هر دو مورد مکانیسم جذب از طریق اسمزصورت می گیرد.تنظیم اسمزی. آب برای موجودات زنده مایۀ حیات و بسیار مهم است و به سلول ها در حفظ شکلشان ...

نقل قول های آب

آب یکی از مواد مایع و فراوان ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه زندگی انسانی و زمینی است.
• «آب خدمتگزاری خیلی خوب است، امّا اربابی بی رحم هم هست.» ). -> ویلیام بولین، در Bulwarke of Defence against All Sicknesses (1562
• «هزاران نفر بدون عشق زندگی کرده اند، اما کسی نتوانسته است بدون آب زندگی کند.» در First Things First -> ویستن هیو آودن
• آب را گل نکنیم (سهراب سپهری)

آب در جدول کلمات

آب آذری
سو
آب اسفرزه
لعاب
آب انبار قدیمی قزوین
سردار
آب بخش
میراب
آب بدون املاح
مقطر
آب برنج پخته شده
ریس
آب بسته
یخ
آب بسیار
عرن
آب بند
سد
آب بینی
خل, خیل

معنی آب به انگلیسی

aqua (اسم)
اب ، محلولی بشکل اب
water (اسم)
اب ، مایع ، ابگونه ، پیشاب
juice (اسم)
جوهر ، اب ، خوشنامی ، شربت ، خوشاب ، عصاره ، شیره ، اب میوه
aqueous (صفت)
اب ، ابدار

آب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری
او::av
امیر
ماء
تاشبور
سو در زبان ترکی استانبولی یعنی آب
جواد
water
شهریار آریابد
واژه " آب " یک واژه پارسی است که ریشه در اوستا دارد و بگونه " اپم نپات " آمده ودر پهلوی " آپ " ، در پارسی " آب" ، در گویش کردی " آو " و در گویش های لری ، لکی و مازنی " او " گردیده است ، مانند : آباد ( جای آب ) ، آویدر ( دره آب ) ، اوشین ( جای آب).
آرش غضنفری
آب یا آپ را از صدای برهم خوردن چکه های آب برظرف پر آب یا بلکه یا حوض گذاشته اند.اکثر لغات یکبخشی فارسی اینگونه است. مانند خواب که از آهنگ خرناسه خووووااااب ساخته شده است.
فرال
در زبان لری بهمئی آو av
شيرين
اب به زبان كورد يعني آو
M
آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است و جستجوی حیات بر روی دیگر سیارات بر اساس وجود آب مایع است. بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۶۸٪ سطح کره زمین را آب پوشانده‌است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با این همه تنها ۳ درصد از آب‌های کره زمین شیرین و قابل نوشیدن است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک خوراکی برای نوشیدن مناسب نیست. از همین سه درصد نیز ۲٪ آن منجمد در دوقطب شمال و جنوب و بیش از ۹۴٪ به صورت شور است.

بیشترین چگالی آب خالص در دمای ۳٫۹۸ درجه سلسیوس (۳۹٫۱۶ درجه فارنهایت) حاصل می‌شود که برابر ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است
علی سیریزی
آب، دومین آفرینش مادی و یکی از چهار عنصر اصلی حیات است که در نزد ایرانیان باستان از عناصر مفید و سودمند شمرده شده است. نگاهبانی آب‌ها به عهدة خرداد امشاسپندان است.اامشاسپندان خرداد سرور آب‌ها است که به گفته بندهشنی، زایش و پرورش جهان مادی از آب است با توجه به باورهای کهن، در رمز پردازی آب، می‌توان گفت �آب‌ها نماد مادر کبیر هستند و تولّد،‌ اصل مؤنّث،‌ زهدان عالم و باروری و نیرو بخشی و چشمة حیات را تداعی می‌کنند
نازنین کهنگی
آب همریشه باeauدرفرانسه وapaدر زبان رومانی و اوبه درپشتون می باشد
پگاه
آب (فرهنگ عمید):
۱. ماه یازدهم سال سُریانی یا رومی مطابق مردادماه.
۲. ماه یازدهم از سال ملی یهود.
۳. ماه هشتم در تقویم شمسی کشورهای عربی که بعد از تموز و پیش از ایلول و مطابق ماه اوت فرنگی است.
پگاه
آب‬ (فارسی به ترکی): su
فاطمه
آب‌ (فارسی به انگلیسی): hydro-,juice,moisture,rinse,water,wet
دکتر محمد حسین حدیدی
آب به عربی:ماء
علی باقری
به آب در زبان آذری سو گفته می شود . همچنین در زبان های زیر هم به آب سو گفته می شود .
ترکی آذربایجانی Su ، ترکی استانبولی su ، ساموآیی Suavai ، قرقیزی suu ، ازبکی Suv ، ترکمنیSuw ، قزاقی Sw مغولی Us ، اویغوری: سۇ
در زبان آذری به رود چای گفته می شود که احتمالا به معنی آب باید باشد چون. در زبان های.سوندایی (Cai )، تاتاری( Су ) به آب گفته می شود .
در زبان های زیر به آب voda گفته می شود .
بلاروسی ، اسلواکی ، اسلوونیایی ، اوکراینی ، بلغاری ، بوسنیایی ، چکی ، کروات ، مقدونی
دانمارکی vand ، سوئدی vatten ، روسی vody ، لهستانیWoda
در زبان های زیر به آب water گفته می شود .
آفریکانس ، انگلیسی ، هلندی ، فریزی غربی
علی باقری
"آب "در تاریخ بیهقی به معنی" آبرو" نیز آمده است .
"می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد؟ که آب خویش ببرد." ( آ ب : آبرو)
تاریخ بیهقی، دکتر فیاض، ۱۳۸۴ ،ص ۲۲۹.
علی باقری
آب در زیر کاه :زبانزدی ( ضرب المثلی)است که از آن ، با استعاره ای تمثیلی ، تباهی و آزار و دسیسه‌ای که در نهان پرورده و چیده می شود و بزودی آشکار خواهد گردید.
ز گفت ِ سیاوش ، بخندید شاه ؛
نه آگه بُد ا ز آب ِ در زیر کاه
نامه ی باستان ،ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴،ص ۲۳۰.
علی باقری
آب: تری عزت و شرف، در بیت زیر به معنی تری
سرد پیان آتش از او تافتند
گرم روان آب در او یافتند
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر، برات زنجانی، ۱۳۷۲،ص ۲۳۸.
/////////
اب مایعی است که برای حیات انسان ضروری است
آرین
به سرکار عالی علی باقری که نوشته در زبان آذری آب می شود su بایستی بگویم که این واژه زبان آذری نیست و مردم آ‌ذربایگان کشورمان زبانی را که گویش می کنند آذری نیست. این گویش ترکی است. آذری چنانکه در کتاب //آذری یا زبان باستان آذربایگان\\ آمده در پیش از سلجوقیان زبان رسمی این استان در میهن مان ایران بوده که امروز ازبین رفته است. شاید در پاره ایی از روستاها مانده باشد. در گفتار دوم این کتاب نوشته شده که چگونه و از کی ترکی به آذربایگان راه یافته است. چون سلجوقیان ترک زبان بوده و پایتخت آنها در آذربایگان بود به این خاطر ترکی زبان اداری شده و مردم بایستی کارهای اداری خود را با این زبان راه می انداخته اند. در زیر نمونه هایی از زبان آذری را که در کتاب نام برده بالا آمده برایتان می نویسم:
دیر کین سر بسودای ته کیجی// دیر کین چش چو خونین اسره ریجی
دیره سر باستانه اچ ته دارم// خود نو اجی کوور بختی چو کیجی

صفیم صافیم گنجان نمایم// بدل در ده ژرم تن بی دوایم
کس بهستی نبرد ره باویان// از به نیستی چو یاران خاکپایم

سخن اهل دلان در بکوشم//دوکاتب نشته دائم بدوشم
سو گندم هر ده بدل چو مردان// بغیر از تو بجای جش نروشم

چنانکه پبداست آذری شاخه ایی از زبانهای ایرانی است و هیچگونه پیوندی با گویش امروز در آذربایگان ندارد!


***لطفا این بخش را که از سه ستاره می نویسم پاک کنید: کتاب آذری یا زبان باستان آذربایگان نوشته احمد کسروی است که خود آذری است ولی نوشته های او در ایران ممنوع است به این خاطر نباید نام او را برد. دیگر اینکه در ابتدای این کتاب شاد روان استاد احسان یار شاطر رئیس سابق مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا و پایه گذار دایرة المعارف ایرانیکا مقاله ای نوشته است. نام ایشان هم را نباید برد چون می گویند که او بهایی بود. که این چه ربطی به دیگری دارد. چکار به باور او داریم؟
آرین
ژول ورن Jules Verne نویسنده فرانسوی گفته:\\ آب زغال سنگ آینده است. انرژی فردا آب است که می شود آنرا بوسیله الکتریسیته به ئیدروژن و اکسیژن جداکرد. بندهای جدا شده H2 (ئیدروژن) O (اکسیژن) است که Hydrogen فراهم کردن انرژی آینده را پشتوانه می کند. آلمان پیشرفته ترین کشور اروپایی است که دست به اینکار زده و در آینده سوخت اتومبیل ها و هواپیماهای مسافر بری را بوسیله ئیدروژن فراهم خواهد کرد. امروز اتومبیل ئیدورژنی در آلمان هست و شرکتهای اتومبیل سازی نامدار آلمانی نمونه های آنرا ساخته و در خیابانها رفت و آمد می کنند. ئیدروژن پس از سوختن تنها آب ایجاد می کند و با اینکار می شود CO2 Emission را کم کرد و به زیستگاهمان کمک بسیار زیادی کرد. در بالا واژه [آب سنگین] بکار برده نشده.نگرش من آن آب سنگینی که در شیمی بکار می برند و آنرا Deuterium oxide و یا D2O می گویند نیست. بلکه آبی است که میزان گچ در آن زیاد است و وقتی با چنین آبی چای درست کنیم کدر می شود. در آلمان آب آشامیدنی بسیاری از شهرها آن سنگین است مانند شهر کلن Koeln که البته آنرا به O اوملات [با دو نقطه روی O] می نویسند. به این خاطر تنها ۱۷٪ از شهر وندان آلمانی از آب آشامیدنی و دیگران آب کانی (معدنی) بهره برداری می کنند. در آلمان ۵۰۰ نوع آب معدنی هست که به بهای از لیتری ۱۳ سنت [یورو سنت] تا بهای بسیار بالا می توان خریداری کرد. گرانترین آبها در آلمان به ترتیب هر لیتر از ۹ || ۱۹|| ۲۹|| تا ۸۹ یورو هست شاید کسانی که این نوشته را می خوانند باور نکنند و لی دروغ نمی نویسم راست است.یکی باید از خودش باید بپرسد آبی که توی یک شیشه منیاتوری آنرا ریخته اند و هر لیتر آنرا ۸۹ یورو می فروشند به چه دردی می خورد اگر آدم آنرا ننوشند می میرد؟ آب مایه زندگی است . اگر غذا نخوریم شاید بتوانیم دو هفته زنده بمانیم . اگر نفس نکشیم تا سی ثانیه و اگر آب ننوشیم می توانیم ۳ روز زنده بمانیم که البته بستگی به درجه گرمای زیستمان دارد. پس آب به هوا نزدیکتر است. اینکه چقدر روزانه باید آب بنوشیم در سال ۱۹۴۵ یک کانون پژوهشی در آمریکا بر آورد کرد که مردان روزانه دو ونیم لیتر و زنان دو لیتر باید آب بنوشند . البته نه اینکه ناهم سانی میان زن و مرد هست [زن با مرد ۱۰۰٪ برابر است] این برای این است که مردان کارهای سنگینی انجام می دهند و بدن گرم می شود و آب زیادتری از دست می دهند که باید با نوشیدن آنرا باز نهش کرد. نوشیدن آب زیاد زهر آلودگی در بدن ایجاد می کند و مرگ را سبب خواهد شد. در ۲۲ آپریل ۲۰۱۸ در دوی ماراتون Marathon بانویی به نام Johanna Pakenham هم در آن شرکت می کند و در مسیر دویدن تماشاچیان به او شیشه آب می دهند و او هم تا می تواند می نوشد. پس از اینکه کارزار تمام می شود و دارد با یکی از دوستانش به خانه بر می گردد دچار بیهوشی می شود و او را به اورژانس می برند. پس از آزمایش خون پزشکان در می یابند که میزان NA ویا یون سدیم که ضربان قلب را میزان می کند و در سیستم تارو پود ها (اعصاب) بکار می رود بسیار کم شده و این به خاطر نوشیدن زیاد آب بوده که آنها را به بیرون شورانیده است. نکته بسیار با ارزشی که باید گفت این است. برای کسانیکه از آب آشامیدنی بهره برداری می کنند. پاره ایی از لوله های آب را از سرب و یا مس می سازند که آنها دائم ذرات بسیار ریزی به آب آشامیدنی پس می دهند و این ریزه ویا دانه ها سرب و نیکل هستند که بسیار بسیار زیان آور هستند. دیگر اینکه شیر های آب وقتی در مدت شب آب در آن می ماند ریز دانه های فلزی که در بالا نام بردم را در خود دارند. برای گشودن این دشواری بهترین راه این است که پیش از اینکه آب توی کتری یا سماور بریزیم و چای درست کنیم بگذاریم تا سی ثانیه جاری شود چنانکه آب خنک شود و این دانه های فلزی ریز بیرون بیایند. بهتر است که ابتد با آب لوله کفچه (قاشق) و چنگال و بشقاب را بشوییم تا مقداری آب جاری شود و سپس برای نوشیدن و یا چای از آن بکار ببریم.
ابوالفضل صابرنژاد
نام ماه پنجم یا یازدهم سالماه خاص یهودی و سریانی . در اصطلاح سریانی رومی ماه آب با ماه ششم اغسطس سال مالی. ترکان یعنی با ماه اوت یولیانی مطابق است .
مایعی شفاف بیمزه و بوی یکی از چهار عنصر قدماست.
علی باقری
آب را تیغ کردن : آب را منجمد کردن و چون خنجری از یخ ساختن
تاب سرما که برد از آتش تاب
آب را تیغ و ، تیغ را کرد آب
معنی بیت : تاب و شدت سرما که تاب و توان از آتش می برد ( گرمی آتش در برابر شدت سرما بی اثر شده بود ) آبها را یخ کرده ، خنجری از یخ ساخته ، پرتو و نور خورشید را محو و نابود کرده بود .
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 492)
علی باقری
آب ::
دکتر کزازی در مورد واژه ی آب می نویسد : (( آب در پهلوی در ریخت آپ āp بکار رفته است . آب را با eau در فرانسوی و agua در اسپانیایی می‌توانیم سنجید.))
((یکی آتشی برشده، تابناک؛
میانْ بادو آب از بَر ِتیره خاک.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 188 )
آب : تحریف کلمه اُسومای سوریانی باستان این کلمه در لری و کردی وفارسی قدیم (اُ) در فرانسوی اِاَو در زبان اشکانی آب و در زبان ترکی (سو) در زبان چینی شو و در زبان عربی ماء و در زبان قبطی مو شده است (موسی در زبان قبطی به معنای از آب گرفته می باشد )
آب درزبان هندی اول آبانی وسپس پانی شده است در ژاپونی این کلمه میزو شده که تحریف کلمه اُسیمو می باشد در زبان انگلیسی این کلمه را وادر تلفظ می کنند که تحریف وااُتِر اوستائی به معنای ضد آتش می باشد (وا = پیشوند نفی اُتِر =آتش ).
نادر
آب به ترکی: سو
الی
اب یعنی زندگی
هیوا آردین
[کوردی]
ئاو؛ ئاڤ؛ ئه‌و؛ تراوێکی روونی بێ ڕه‌نگ و تام و بۆ

ئاب؛ مانگی هه‌شته‌می زایینی له‌ وڵاتانی عه‌ڕه‌بی؛ مانگی پێنجه‌می ساڵی دینی جووله‌که
پارسا میریوسفی
مایع حیات
🌟Arash_hero🌟
آب مایع ی حیات و آشامیدن است
اب نوشیدنی است و برای نوشیدن است
اگر اب نباشد ....
انگلیسیش میشه جویس
مرتضی سعیدی
در گویش های محلی شهر جیرفت آب را یو میگویند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آب آشامیدنی   • کمبود آب   • ویژگیهای آب   • صرفه جویی در مصرف آب   • آب چیست   • شرکت آب و فاضلاب استان تهران تهران   • عکس آب   • آب مقطر   • معنی آب   • مفهوم آب   • تعریف آب   • معرفی آب   • آب یعنی چی   • آب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب

کلمه : آب
اشتباه تایپی : Hf
آوا : 'Ab
نقش : اسم
عکس آب : در گوگل

آیا معنی آب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )