برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

Get

/ˈɡet/ /ɡet/

معنی: زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن
معانی دیگر: به دست آوردن، گرفتن، تحصیل کردن (چیزی)، گیر آوردن، دریافت کردن، رسیدن به، وارد شدن، رفتن، (از راه تلفن و رادیو و غیره) ارتباط برقرار کردن، رفتن و آوردن، شدن، درک کردن، وا داشتن، باعث شدن، محکوم شدن، آبستن شدن یا کردن، تولید کردن، پس انداختن (در مورد حیوانات)، (عامیانه) مجبور بودن، الزام داشتن، بایستن، (عامیانه - معمولا با have یا has) داشتن، فایق آمدن بر، از پا درآوردن، تسلط یافتن، خوردن به، به عنوان فعل معین و فعل مجهول، توله، بچه ی حیوان، (تنیس) برگشت توپ، تحصیل شده، کسب کرده، بدست امده، فرزند، عادت کردن، فائق امدن، درمورد جانوران زایش

بررسی کلمه Get

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: gets, getting, got, gotten
(1) تعریف: to gain; obtain; acquire.
مترادف: achieve, acquire, attain, gain, obtain, procure, receive, secure
مشابه: extract, harvest, inherit, reach, realize, reap, take, win

- I need to get some things at the store.
[ترجمه آرزو رجبی پور] من نیاز دارم بعضی جیزها رودر فروشگاه تهیه کنم
|
[ترجمه یوسف نادری] باید چندتا چیز از فروشگاه بگیرم.
|
[ترجمه @arsham_snow2] من نیاز دارم یک چیزهایی از فروشگاه بخرم.
|
[ترجمه گوگل ترنسلیت] من نیاز دارم یه چیزهایی رو از فروشگاه بگیرم|
...

واژه Get در جمله های نمونه

1. get a doctor directly!
فورا دکتر بیاورید!

2. get a firm grip on the racket!
راکت را محکم بگیر!

3. get ahold of the steering wheel firmly and don't be afraid
فرمان اتومبیل را محکم بگیر و نترس.

4. get ahold of yourself and don't cry
خودت را کنترل کن و گریه نکن.

5. get esfahan so i may talk to my brother
اصفهان را بگیر تا با برادرم حرف بزنم‌!

6. get going!
شروع کن‌!،راه بیفت‌!،یاالله‌!

7. get her to sing
وادارش کن آواز بخواند.

8. get lost, you scum!
پست فطرت،بروگمشو!

9. get me some tea!
قدری چای بیار!

10. get off the grass!
از چمن خارج شو!

11. get off this chair, it's mine!
از این صندلی بلند شو،مال من است‌!

12. get on your hind legs and help me!
پاشو و بمن کمک کن‌!

13. get out, you don't belong here!
برو،اینجا جای تو نیست‌!

14. get set to run
آماده‌ی دویدن شدن
...

مترادف Get

زایش (اسم)
get , birth , bearing , generation , procreation
تولد (اسم)
get , birth , nascence , nascency , geniture
فهمیدن (فعل)
comprehend , sense , get , realize , savor , understand , perceive , see , fathom , grasp , figure out , discern , catch , rumble , follow , savvy , conceive , penetrate , plug in
فراهم کردن (فعل)
get , collect , establish , obtain , troop , create
کسب کردن (فعل)
get , gain , earn
تصرف کردن (فعل)
grab , get , hold , occupy
ربودن (فعل)
abduct , hijack , snatch , rob , steal , grab , abstract , get , usurp , bag , ravish , hook , subduct , purloin , reave , shanghai , suck in
رسیدن (فعل)
accede , achieve , attain , get , arrive , come , gain , receive , land , aim , amount , maturate , pull up , strand , run up , ripen
تحصیل کردن (فعل)
win , achieve , get , study , earn , procure
بدست اوردن (فعل)
win , attain , get , gain , receive , have , acquire , earn , procure , obtain , reap , enter , catch
حاصل کردن (فعل)
get , acquire , obtain , afford , generate
تهیه کردن (فعل)
get , process , supply , afford , administer , cater , provide , furnish , purvey , administrate , harness , put out
زدن (فعل)
cut off , cut , attain , get , strike , stroke , hit , play , touch , bop , lop , sound , haze , amputate , beat , slap , put on , tie , fly , clobber , slat , belt , whack , drub , mallet , chap , throb , imprint , knock , pummel , bruise , pulsate , spray , bunt , pop , frap , smite , nail , clout , poke , ding , shoot , pound , inject , lam , thwack , snip

معنی عبارات مرتبط با Get به فارسی

(از چیزی) لذت بردن
(امریکا - خودمانی)مست کردن، سیاه مست شدن
سلمانی رفتن
(عامیانه) از پس چیزی یا کاری برآمدن، درک کردن، سر از (کاری) درآوردن
از چیزی (یا کسی) لذت بردن، خوش آمدن از
یک فرصت دیگر (به دست آوردن)، یک شانس دیگر
(عامیانه) اطلاعات کسب کردن (درباره ی چیزی)، دریافتن، خبر گرفتن
(خودمانی) 1- گوش کردن، شنیدن 2- دیدن، نگاه کردن
بروپی کارت
(امریکا - خودمانی) 1- نزدیک شدن (به منظور دستگیر کردن) 2- شتاب کردن، به هم جنبیدن، بجنب، زودباش، بشتاب
(خودمانی) مورد نکوهش یا گوشمالی قرار دادن
(صحبت متکلم وحده ای را قطع کردن و حرفی زدن) حرف کسی را قطع کردن
1- از جایی به جایی رفتن، تحرک داشتن 2- معاشرت زیاد کردن، رفت و ...

معنی Get در دیکشنری تخصصی

get
[کامپیوتر] حاصل کردن ؛ بدست آوردن ؛ گرفتن
[ریاضیات] رسیدن، داریم، به دست آوردن، به دست می آید
[نفت] کندن سنگ سخت
[نفت] برخورد به سنگ سخت
[کامپیوتر] آنچه می بینید همان است که بدست می آورید

معنی کلمه Get به انگلیسی

get
• receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
• get often has the same meaning as `become'. for example, if something gets cold, it becomes cold. see also got.
• get can be used instead of `be' to form passives.
• if you get into a particular state or situation, you start being in that state or situation.
• to get somewhere means to move or arrive somewhere.
• if you get someone or something into a particular position, state, or situation, you cause them to be in that position, state, or situation.
• if you get someone to do something, you ask or tell them to do it, and they do it.
• if you get something done, you cause it to be done.
• if you get something, you obtain it.
• if you get someone something, or if you get it for them, you bring it to them or obtain it for them.
• if you get the time or opportunity to do something, you have the time or opportunity to do it.
• if you get a particular idea or feeling, you have it or experience it.
• if you get an illness or disease, you become ill with it.
• if you get to do something, you eventually do it.
• if you get moving or get going, you begin to move or to do something.
• if you get to a particular stage in an activity, you reach that stage.
• when you get a train or bus, you make a journey by train or bus.
• if something is getting to you, it is making you suffer physically or mentally.
• if something gets you, it annoys you; used in speech.
• if you get a joke or get the point of something, you understand it.
• people often say `you get' instead of `there is' or `there are' when they are saying that something exists, happens, or can be experienced.
• get across ... if you get an idea or argument across, you succeed in making people understand it. get ahead ... if you get ahead, you are successful in your career; an informal expre ...

Get را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
متوجه شدن
امیر
ریختن(روی صورت یا چیزی)
یکی
به دست اوردن
Amir
گرفتن
پوریا
get it your chest هرچه میخواهد دل تنگت بگو
امیر
رسیدن به
Aynaz
Getبه نعنی رفتن هم میشه مثال get out برو بیرون
Kosar
ارائه دادن
atena sabernezhad
گرفتن و تهیه کردن چیزی.
مینا
get up به معنی بلند شدن هست پس get به معنی انجام شدن کاری هست .
Melika
Get به معنی رسیدن هم می شود مثال get homeرسیدن به خانه
.......
گرفتن
shiva_sisi‌
زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن
mobina
گرفتن
یزدان
به دست آوردن
na
پوشیدن
ابوالفضل
گرفتن
آراز فرشباف
گرفتن، به دست آوردن
بیژن افشار نادری
رفتن، فهمیدن،آوردن، گرفتن
دلارام
get up ⬅ب معنی بالا رفتن
ماهور
get up بلند شدن از خواب
افشین
I get over sixty emails a day
من بیش از 60 ایمیل در روز دریافت می کنم.
سعید
I'll get my brother to pay for dinner
من هزینه شام رو به عهده برادرم میندازم
Get : برای اینکه یه چیزی رو کسی دیگه انجام بده برات
na
داشتن
r.n
گرفتن
کامیار
به دست اوردن
F
گرفتن
Mary
سوار شدن
trkn
پیدا کردن
Go and get some good work
مسیحا
get in به معنی سوار شدن (معمولا بر روی اسب)
get in your horse
یا وارد شدن داخل شدن
get in home
🔥!ftmh
Get some rest یع خورده استراحت کن☻
ebi
دسترسی پیدا کردن(به)
Nemati
get معنی سوار شدن هم میده.
مثال they get on a bus
معنی :آنها سوار اتوبوس می شوند.
کیان
GET adjective (get صفت)

1. get married ازدواج کردن
We’re getting married next year – the wedding will be in August.

ما سال آینده ازدواج خواهیم کرد- عروسی در ماه آگوست خواهد بود.2. get divorced طلاق گرفتن
Brenda got divorced ten years ago, and she hasn’t seen her ex-husband since!

بِرِنا ۱۰ سال پیش طلاق گرفت و از اون موقع تا بحال شوهر سابقش رو ندیده.3.get angry عصبانی شدن
My sister gets really angry when I borrow her clothes without telling her.

خواهرم وقتی بدون هماهنگی لباسهاشو قرض می گیرم به شدت عصبانی می شه.4. get tired خسته شدن
It’s late and I’m getting tired. Let’s go home.

الان دیر وقته و من هم خسته شدم. بیا بریم خونه.5. get dark تاریک شدن
The theater’s getting dark – I think the movie is starting!

سینما داره تاریک میشه- فکر کنم فیلم داره شروع می شه.6. get lost گم شدن
Philip got lost in the NYC subway and had to ask for directions to Times Square.

فیلیپ در مترو نیویورک گم شد و مجبور شدن مسیرهای منتهی به سمت تایم اسکوار رو سوال کنه.

GET comparative (get تفضیلی صفت)

7. get better بهتر شدن
Larissa’s getting better at dancing. She practices every day.

رقص لاریسا داره بهتر می شه. او هر روز داره تمرین میکنه.8. get worse بدتر شدن
If your headache gets worse, you should see a doctor.

اگر سر درد شما بدتر شد باید پیش دکتر برید.9. get more expensive گران تر شدن
It’s getting more and more expensive to buy an apartment in Rio de Janeiro.

قیمت آپارتمان در ریو دژنرو داره گران و گرانتر می شه.10. get safer ایمن تر شدن
Buying things online has gotten safer with tools like PayPal.

با استفاده از ابزارهایی مثل پی پل، خریدهای اینترنتی مطمن تر شده است.11. get more important مهم تر شدن
It’s getting more important to speak multiple languages in today’s globalized world.

در دهکده جهانی امروزی صحبت کردن به چند زبان داره اهمیت بیشتری پیدا می کنه.

12. get deeper عمیق تر شدن
Be careful – the water gets deeper quickly on that side of the pool.

مراقب باش- آب در آن سمت استخر به سرعت عمیق می شه.GET preposition (phrasal verbs) get عبارتهای فعلی) حرف اضافه)

13. get up بیدار شدن
My alarm clock goes off at 6:30, but I don’t get up until 7:15.

ساعت ۶:۳۰ ساعتم زنگ می زنه، اما من تا ساعت ۷:۱۵ بیداره نمی شم.14. get along with کنار آمدن با
I get along really well with my colleagues. They’re a pleasure to work with.

من خیلی خوب با همکارانم کنار میام. کار کردن با آنها خیلی لذت بخشه.15. get into داخل شدن به
How did the dog get into the house? He’s supposed to stay outside!

این سگ چطوری داخل خونه شده؟ قرار بود بیرون بمونه!16. get out بیرون آمدن از
Randall got out of the car to check the tires.

رندل از اتومبیل بیرون آمد تا تایرها رو چک کنه.17. get around گشتن اطرافِ
It’s very easy to get around Berlin – there’s a great subway system.

خیلی راحت می شه اطراف برلین رو گشت- چون سیستم مترو خیلی فوق العاده ای هست.18. get together دور هم جمع شدن
My family always gets together for major holidays like Christmas and New Year’s.

خانواده من همیشه در تعطیلات مهمی مثل کریسمس و سال نو دور هم جمع می شن.

GET a place = arrive (get رسیدن =یک مکان )

19. get to the office رسیدن به دفتر کار
My boss always gets to the office by 7:30 AM.

رییسم همیشه تا ساعت ۷:۳۰ به دفتر کار میرسه.20. get home رسیدن به خانه
I had to work overtime, so I didn’t get home until midnight.

مجبور به اضافه کار بودم، به همین خاطر نصفه شب به خونه رسیدم.21. get to the train station رسیدن به ایستگاه قطار
When they got to the train station, they realized they’d left their tickets at home.

وقتی آنها به ایستگاه قطار رسیدن متوجه شدن که بلیطها رو در خانه جا گذاشتن.22. get there رفتن به آنجا
I don’t know exactly where the post office is. Could you tell me how to get there?

دقیقا اداره پست رو بلد نیستم. میشه بهم بگید چطوری اونجا برم؟

GET = receive (get =دریافت کردن )

23. get an e-mail ایمیل دریافت کردن
Did you get my e-mail?

آیا ایمیل من رو دریافت کردید؟24. get a present کادو گرفتن
I got lots of presents for my birthday this year.

امسال برای تولدم یه عالمه کادو گرفتم.25. get grades نمره گرفتن
If you get good grades in high school, you can get into a good college.

اگه در دبیرستان نمرات خوب بگیری میتونی وارد یه دانشگاه خوب بشی.26. get a certification مدرک- گواهینامه
I got my scuba diving certification last year.

پارسال مدرک غواصی ام را گرفتم.27. get an award جایزه گرفتن
Ted got an award for being the best salesperson in the company.

تِد به عنوان بهترین فروشنده شرکت جایزه گرفت.

GET = buy / obtain (get = خریدن/ گیرآوردن)

28. get a job شغل گیر آوردن
Tanya moved to Los Angeles because she got a job there.

تانیا به لس آنجلس رفت چون در اونجا یه شغل گیر آورد.29. get an apartment آپارتمان خریدن/ گیر آوردن
“Have you found a place to live?”

جایی برای زندگی گیر آوردی/ خریدی؟“Yeah, I just got a great apartment right in the city center!”

آره، یه آپارتمان عالی درست در مرکز شهر گیر آوردم/ خریدم.30. get [something] for a good price به قیمت خوب خریدن
We got this TV for a good price during the spring sale.

این تلویزیون رو در حراج بهاره به قیمت خوبی خریدیم.

Setayesh
Get)Buy)= خریدن
A.A
برداشتن
fastener . kia
برداشتن
Collect
میلاد علی پور
Get معانی زیادی دارد، هرکجا که نویسنده تمایلی به استفاده از فعل خاص (برای انجام کار) نداشته باشد، از فعل Get استفاده می کند. و شنونده یا خواننده با توجه به بافت و مفهوم جملات، می تواند معنی و کاربرد این فعل را در آنجا حدس بزند.
tinabailari
گرفتن
I need to get myself some new shoes
باید برای خودم تعدادی کفش نو بخرم🛋🛋
F
چرا شما نمی روید استراحت کنید=?Why don't you get some rest
sana
به دست اوردن چیزی
Farzad farokh
Get :be angry
مصطفی سرباز امام زاده
فهمیدن.بدست اوردن.کسب کردن
Willy Wonka
شدن
افشین گلچین
خوب گوش کن.......این فعل سه معنی دارد.........گرفتن.....شدن.......رفتن....... والسلام
افشین گلچین
مزخرفات عبدالخلیل قوطوری اعتبار سایت جامع ابادیس را زیر سوال برده است......متاسفم !
Shayan
بچه ها بچه ها بچه ها سعی کنید به زبان اصلی یعنی انگلیسی این فعل رو درک کنید چون وقتی با یک حرف اضافه یا حتی وقتی با یک فعل(حالت سوم)جمع میشه اصلا معادل فارسی دقیق نداره همینطور تو ساختار جملات خاص با ing
معنی کلی صرفا فعل get بدون حرف اضافه یاچیزی با دقت توجه کنید
۱ گرفتن (دریافت کردن ،خرید کردن ،فهمیدن، مبتلا شدن ،درامد گرفتن)بچه ها دقت کنید ما تو فارسی فقط یک �گرفتن�دارم اوکی؟؟
گمراه نشید به این چیزایی که نوشتم توجه کنید.مثلا بزارید یک مثال بزنم : جدی نگیر:معادلش چون مربوط به رفتاره میشهdon’t take seriously اوکی؟؟بچه ها گمراه نشید دقت کنید بخصوص اونایی که مثل منن یعنی اهل معادل کردن😅
2 شدن
3رسیدن (به مکانی رسیدن به جایگاهی رسیدن و...)
4دوستان عزیز به این معنی دقت کنید(داشتن)
ما تو معادل فارسی فقط یک معنی داشتن داریم اوکی؟؟ولی تو انگیسی در یک مفهوم خاص یجورایی تریکبی از فعل دریافت کردن و داشتن داریم مثال :when did you get news about tom?
کی خبر های تام رو داشتی؟‌
یا مثلا i get a mail from tom last week
من یک ایمیل داشتم از تام هفته پیش
4به معنی اوردن میشه ولی باز هم دقت کنید ما تو معادل فارسی اصلا از همیچین چیزی استفاده نمیکنیم معنی اصلیش میشه”باز اوردن” دقت کنید طرف یک چیز یا شخصی رو میخواد بره از یک محلی برداره بیاره همینجا؟؟؟اوکی؟؟؟گیج نشید
مثلا :can I get you a drink?
میبینید یکم معادل فارسیش غیر معقوله ولی
معادلش میشه برات ی نوشیدنی بیارم؟ دقت کنید این اوردن
یعنی طرف رفته به یک مکانی یک چیزی اورده و برگشته
5 شدن
دوستان من نهایت سعیمو کردم معنی های بسیار پر کاربرد این فعل رو بگم در این سایت ولی کامل نیست لطفا اگر خیلی دنبال و پیگیر معادل فارسی این فعل هستید به سایت های انگلسی این فعل بروید🙂❤️
محدثه فرومدی
حصول، دستیابی
علیرضا انگوتی
get
خوردن
get drink a some.
یه کمی نوشیدنی بخورید.
ایرزاد
get
این واژه همریشه با : گرفتن فارسی است.
هتا ( حتی) در برخی لهجه ( لَبجه) های فارسی یا ایرانی : گِت لَفزیده ( تلفظ) می شود :
گرفتن = گِتیدن ( بِگِتَم = بِگرِفتَم)
علیرضا انگوتی
چسبیدن
Sunflower
سراغ کسی رفتن
دنبال کسی رفتن

Why not get the man responsible in the first place?
چرا نمیریم سراغ اونی که ...
You stay. I'll get him
تو بمون. من میرم ‌می آورمش اینجا.
سکینه رضائی
دوستان به چند تا معنی خیلی کلی اشاره داشتن اما واقعیت اینه که این یه فعلیه که اصلن نمیشه گفت چند تا معنی داره بلکه خیلی بستگی به متنی داره که داخلش قرار گرفته؛ مثلا:
this is my boy friend. Get your own.
که دختره به دوستش میگه این دوست پسر منه؛ مال خودت ر بچسب.
که من اگه با توجه به معانی بچه ها میخاستم ترجمه کنم؛ خیلی معنیش مسخره میشد!
بازم مثال میزنم:
I'm getting a name.
که فالگیر میگه یه اسمی ر می بینم.
خب فالگیر وقتی میخاد پیشبینی کنه؛ اسمش روشه؛ از بینش استفاده میکنه تا بتونه غیبگویی کنه. پس اینجا معنی دیدن ر داره!!!
مثال ها زیادن؛ امیدوارم منظورم ر متوجه شده باشین🙏
saeide
وادار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی get

کلمه : get
املای فارسی : گات
اشتباه تایپی : لثف
عکس get : در گوگل

آیا معنی Get مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )