برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

a good deal


یک معامله خوب

واژه a good deal در جمله های نمونه

1. It must cost a good deal to live here.
[ترجمه حسین حامد] اینجا باید ارزش زندگی کردن را داشته باشد
|
[ترجمه ترگمان]زندگی کردن اینجا باید هزینه خوبی داشته باشد
[ترجمه گوگل]1، باید هزینه خوبی برای زندگی در اینجا داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I have tried to pack a good deal into a few words.
[ترجمه حسین حامد] سعی کردم سخنانم را در چند کلمه خلاصه کنم
|
[ترجمه ترگمان]سعی کردم چند کلمه حرف بزنم
[ترجمه گوگل]2، من سعی کردم یک معامله خوب را به چند کلمه بسته کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I am in a position to save you a good deal of time.
[ترجمه ترگمان]من در موقعیتی هستم که تو را برای مدت زیادی نجات بدهم
...

معنی کلمه a good deal به انگلیسی

a good deal
• considerable amount, large quantity

a good deal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
مقدار قابل‌توجه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی a good deal
کلمه : a good deal
املای فارسی : ا گود دیل
اشتباه تایپی : ش لخخی یثشم
عکس a good deal : در گوگل

آیا معنی a good deal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )