برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

روادید

/ravAdid/

مترادف روادید: جواز، ویزا
روادید
ویزا
hadi_g.a
ویزا


نام نویسی   |   ورود