برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیده زهرا برقعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 زمزمه کردن، زیر لب چیزی گفتن ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

52 با پنبه سر بریدن ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

53 در برنامه نویسی برای پارامترهای ثابت به کار می رود. ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

54 قهوه لاته ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

55 احساسات قوی ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

56 دراز کشیدن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

57 when things dont go your way and you adapt to the changes and keep moving ahead instead of flipin out ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

58 شیرین کاری ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

59 قضیه ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

60 بلند پروازی کردن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

61 I stomped on her heart
روی قلبش پا گذاشتم.
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

62 دست پاچه، آشفته ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

63 آتو ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

64 مچاله کرده، گلوله کردن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

65 بیرون زدن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

66 دست گرمی ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

67 قال گذاشتن، دو در کردن(بیشتر در رابطه عاشقانه) ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

68 گذشته spend ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

69 علامت دادن با چراغ یا نور ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

70 چند چیز از یک نوع ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

71 سرو کردن ١٣٩٦/١٢/٢٥
|

72 ریز ریز خندیدن ١٣٩٦/١٢/٢٥
|