برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیده زهرا برقعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 in GitHub: A fork is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original proj ... ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

2 رایانش خوشه‌ای

نوعی از سیستم‌های رایانش موازی و رایانش توزیع شده ‌است که متشکل از مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل می‌باشد که تمام این گره‌ها در ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

3 realtor
١٤٠٠/٠٢/١١
|

4 pharma
١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

5 شلختگی ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

6 آرایشی
١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

7 predict continuous valued output

١٤٠٠/٠١/٣١
|

8 {ریاضیات} مخالف فاکتورگیری
باز کردن پرانتز های عبارت ریاضی
١٤٠٠/٠١/٣١
|

9 maximum peak & minimum trough
١٤٠٠/٠١/٣١
|

10 maximum peak & minimum trough
١٤٠٠/٠١/٣١
|

11 کسر ساده نشدنی, کسر تحویل ناپذیر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

12 چاپلوسی کردن ١٣٩٧/٠١/٣٠
|

13 مزخرف ١٣٩٧/٠١/١٧
|

14 بامزه(با طعنه) ١٣٩٧/٠١/١٧
|

15 فسیل شناسی ١٣٩٧/٠١/١٧
|

16 رشته تحصیلی ١٣٩٧/٠١/١٧
|

17 ذغال اخته ١٣٩٧/٠١/١٦
|

18 در گذشتن ١٣٩٧/٠١/١٦
|

19 جنبه های شخصیتی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

20 برنامه قبل از شروع بازی فوتبال یا...
مثل تحلیل بازی
١٣٩٧/٠١/١٦
|

21 خوش تیپ ١٣٩٧/٠١/١٦
|

22 رنگ بورگاندی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

23 سیم دندان (برای صاف شدن دندان ها) ١٣٩٧/٠١/١٦
|

24 آینده شغلی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

25 پشت خطی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

26 چیزی را با فشار آب شستن
کشیدن سیفون
١٣٩٧/٠١/١٦
|

27 چرخاندن
١٣٩٧/٠١/١٤
|

28 Previously unknown person who sneaks in and takes the girl/guy who has recently become available and that you've wanted for years; typically about te ... ١٣٩٧/٠١/١٤
|

29 موافق بودن، قبول کردن، پذیرفتن
١٣٩٧/٠١/١٤
|

30 له شده ١٣٩٧/٠١/١٤
|

31 شخصیت کارتونی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

32 اشک شمع ١٣٩٧/٠١/١٤
|

33 بتادین ١٣٩٧/٠١/١٤
|

34 توهم ١٣٩٧/٠١/١٤
|

35 یکی مونده به آخر ١٣٩٧/٠١/١٤
|

36 معطل کردن ١٣٩٧/٠١/١٤
|

37 شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

38 شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

39 اسب شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

40 حنوکا، عید اخلاص یهودیان
جشن یهودیان
١٣٩٧/٠١/١٤
|

41 دزد ١٣٩٧/٠١/١٤
|

42 فرصت طلب ١٣٩٧/٠١/١٤
|

43 فرصت، موقعیت ١٣٩٧/٠١/١٣
|

44 دست نیافتنی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

45 وسیله ١٣٩٧/٠١/١٣
|

46 مدیر برنامه ١٣٩٧/٠١/١٣
|

47 زیر لیوانی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

48 شلخته ١٣٩٧/٠١/١٣
|

49 قطعه ١٣٩٧/٠١/١٣
|

50 راهنما، نگهبان ١٣٩٧/٠١/١٣
|