سیده زهرا برقعی

سیده زهرا برقعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomfort character٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Comfort characters are those characters in your favorite TV show or movie that just, for some inexplicable reason, are so relaxing to watch.گزارش
0 | 0
standing٠٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٣مقام, جایگاهگزارش
0 | 0
fork١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥in GitHub: A fork is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.گزارش
0 | 0
computer cluster٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٩رایانش خوشه ای نوعی از سیستم های رایانش موازی و رایانش توزیع شده است که متشکل از مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل می باشد که تمام این گره ها در ارتباط ... گزارش
2 | 0
مشاور املاک٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١١realtor گزارش
5 | 0
داروخانه٠٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧pharma گزارش
5 | 0
sloppily٠٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤شلختگیگزارش
2 | 0
cosmetically٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤آرایشی گزارش
2 | 0
regression٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٣١predict continuous valued output گزارش
5 | 0
refactor٠٢:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٣١{ریاضیات} مخالف فاکتورگیری باز کردن پرانتز های عبارت ریاضیگزارش
2 | 0
peak٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٣١maximum peak & minimum trough گزارش
2 | 0
trough٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٣١maximum peak & minimum trough گزارش
5 | 0
fraction in lowest terms٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨کسر ساده نشدنی, کسر تحویل ناپذیرگزارش
2 | 0
jolly١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٣٠چاپلوسی کردنگزارش
9 | 2
crappy٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/١٧مزخرفگزارش
122 | 3
smirky٠٠:١٧ - ١٣٩٧/٠١/١٧بامزه ( با طعنه )گزارش
25 | 0
paleontology٠٠:١٢ - ١٣٩٧/٠١/١٧فسیل شناسیگزارش
18 | 1
major٠٠:١٠ - ١٣٩٧/٠١/١٧رشته تحصیلیگزارش
527 | 5
cranberry٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/١٦ذغال اختهگزارش
57 | 2
pass١٧:١٣ - ١٣٩٧/٠١/١٦در گذشتنگزارش
32 | 4
life affirming٠٢:٥٢ - ١٣٩٧/٠١/١٦جنبه های شخصیتیگزارش
7 | 2
pregame٠٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠١/١٦برنامه قبل از شروع بازی فوتبال یا. . . مثل تحلیل بازیگزارش
14 | 0
dressier٠١:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/١٦خوش تیپگزارش
28 | 0
burgundy٠١:٥٣ - ١٣٩٧/٠١/١٦رنگ بورگاندیگزارش
23 | 0
retainer٠١:٤٥ - ١٣٩٧/٠١/١٦سیم دندان ( برای صاف شدن دندان ها )گزارش
44 | 1
career٠١:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/١٦آینده شغلیگزارش
99 | 8
beep in٠١:٢٩ - ١٣٩٧/٠١/١٦پشت خطیگزارش
32 | 0
flush down٠١:١٤ - ١٣٩٧/٠١/١٦چیزی را با فشار آب شستن کشیدن سیفونگزارش
12 | 0
whip٢١:١٠ - ١٣٩٧/٠١/١٤چرخاندن گزارش
23 | 1
crapweasel٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/١٤Previously unknown person who sneaks in and takes the girl/guy who has recently become available and that you've wanted for years; typically about te ... گزارش
39 | 0
you betcha٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠١/١٤موافق بودن، قبول کردن، پذیرفتن گزارش
5 | 0
trampled٢٠:٠١ - ١٣٩٧/٠١/١٤له شدهگزارش
9 | 0
tootie١٩:٥٩ - ١٣٩٧/٠١/١٤شخصیت کارتونیگزارش
9 | 0
wax١٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/١٤اشک شمعگزارش
28 | 0
bactine١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠١/١٤بتادینگزارش
25 | 0
ment١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/١٤توهمگزارش
41 | 1
second to last١٩:٥٢ - ١٣٩٧/٠١/١٤یکی مونده به آخرگزارش
25 | 0
funfair١٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠١/١٤شهربازیگزارش
74 | 1
hold up١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/١٤معطل کردنگزارش
212 | 1
theme park١٩:٢٦ - ١٣٩٧/٠١/١٤شهربازیگزارش
113 | 4
ride١٩:٢٠ - ١٣٩٧/٠١/١٤اسب شهربازیگزارش
51 | 5
hanukkah١٩:١١ - ١٣٩٧/٠١/١٤حنوکا، عید اخلاص یهودیان جشن یهودیانگزارش
21 | 1
looter١٨:١٣ - ١٣٩٧/٠١/١٤دزدگزارش
18 | 1
eligible١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠١/١٤فرصت طلبگزارش
14 | 6
shot٠١:٤٤ - ١٣٩٧/٠١/١٣فرصت، موقعیتگزارش
126 | 3
unattainable٠١:٣٩ - ١٣٩٧/٠١/١٣دست نیافتنیگزارش
117 | 0
device٠١:٣٧ - ١٣٩٧/٠١/١٣وسیلهگزارش
57 | 3
agent٠١:١٨ - ١٣٩٧/٠١/١٣مدیر برنامهگزارش
115 | 2
coaster٠١:١٤ - ١٣٩٧/٠١/١٣زیر لیوانیگزارش
83 | 1
kook٠١:١٠ - ١٣٩٧/٠١/١٣شلختهگزارش
60 | 1