برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیده زهرا برقعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسر ساده نشدنی, کسر تحویل ناپذیر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

2 چاپلوسی کردن ١٣٩٧/٠١/٣٠
|

3 مزخرف ١٣٩٧/٠١/١٧
|

4 بامزه(با طعنه) ١٣٩٧/٠١/١٧
|

5 فسیل شناسی ١٣٩٧/٠١/١٧
|

6 رشته تحصیلی ١٣٩٧/٠١/١٧
|

7 ذغال اخته ١٣٩٧/٠١/١٦
|

8 در گذشتن ١٣٩٧/٠١/١٦
|

9 جنبه های شخصیتی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

10 برنامه قبل از شروع بازی فوتبال یا...
مثل تحلیل بازی
١٣٩٧/٠١/١٦
|

11 خوش تیپ ١٣٩٧/٠١/١٦
|

12 رنگ بورگاندی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

13 سیم دندان (برای صاف شدن دندان ها) ١٣٩٧/٠١/١٦
|

14 آینده شغلی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

15 پشت خطی ١٣٩٧/٠١/١٦
|

16 چیزی را با فشار آب شستن
کشیدن سیفون
١٣٩٧/٠١/١٦
|

17 چرخاندن
١٣٩٧/٠١/١٤
|

18 Previously unknown person who sneaks in and takes the girl/guy who has recently become available and that you've wanted for years; typically about te ... ١٣٩٧/٠١/١٤
|

19 موافق بودن، قبول کردن، پذیرفتن
١٣٩٧/٠١/١٤
|

20 له شده ١٣٩٧/٠١/١٤
|

21 شخصیت کارتونی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

22 اشک شمع ١٣٩٧/٠١/١٤
|

23 بتادین ١٣٩٧/٠١/١٤
|

24 توهم ١٣٩٧/٠١/١٤
|

25 یکی مونده به آخر ١٣٩٧/٠١/١٤
|

26 معطل کردن ١٣٩٧/٠١/١٤
|

27 شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

28 شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

29 اسب شهربازی ١٣٩٧/٠١/١٤
|

30 حنوکا، عید اخلاص یهودیان
جشن یهودیان
١٣٩٧/٠١/١٤
|

31 دزد ١٣٩٧/٠١/١٤
|

32 فرصت طلب ١٣٩٧/٠١/١٤
|

33 فرصت، موقعیت ١٣٩٧/٠١/١٣
|

34 دست نیافتنی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

35 وسیله ١٣٩٧/٠١/١٣
|

36 مدیر برنامه ١٣٩٧/٠١/١٣
|

37 زیر لیوانی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

38 شلخته ١٣٩٧/٠١/١٣
|

39 قطعه ١٣٩٧/٠١/١٣
|

40 راهنما، نگهبان ١٣٩٧/٠١/١٣
|

41 مراقب بودن ١٣٩٧/٠١/١٣
|

42 تشخیص دادن ١٣٩٧/٠١/١٢
|

43 لنز ١٣٩٧/٠١/١١
|

44 ملچ ملوچ ١٣٩٧/٠١/١١
|

45 مشخص کردن، برجسته کردن ١٣٩٧/٠١/١١
|

46 آشفته ١٣٩٧/٠١/١١
|

47 لشگر‌‌‌‌ کشی ١٣٩٧/٠١/١١
|

48 مخفف Federal Insurance Contributions Act
قانون مشارکت بیمه فدرال
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

49 ملا لغتی بودن ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

50 کم توجهی نسبت به اعمال و رفتار، قصور ١٣٩٧/٠١/٠٦
|