برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دور زدن (مثلا مشکل) ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

2 حجیم
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

3 دیوار دفاعی ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

4 بازار کریسمسی
١٤٠٠/٠٣/١٨
|

5 گرمابه یا حمام سنتی ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

6 Entrepreneurs supercharged architecture....
----> شدیدا تقویت کردن
١٤٠٠/٠٣/١٢
|

7 بررسی کردن
ارزیابی کردن
١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

8 با جمعیت قاطی شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

9 اصالت، پرستیژ ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

10 ضعیف شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

11 سرسبز ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

12 جای گزینی ١٤٠٠/٠٢/٣١
|

13 خوشحالی ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

14 محصول پر تولید ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

15 ارثیه خانوادگی ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

16 یکی مانده به آخر ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

17 a devil-may-care approach
روش هر چه پیش آید خوش آید
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

18 آب در حال رسوخ ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|